Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГаЛОГенОПОхІДнІ ВУГЛеВОДнІВ. речовини — фосгену і хлороводню


речовини — фосгену і хлороводню. Фосген може окиснюватися далі, утворюючи моле­кулярний хлор і карбон(IV) оксид:

СІ О

и

[О]

сі—с—сі + неї

СІ—С —СІ

фосген

н

С12 + СО2

СІ—С —СІ


Федір Федорович (Фрідріх Конрад) БЕЙЛЬШТЕЙН (1838-1906) Хімік-органік, академік Петер­бурзької академії наук з 1886 року. Ви­вчав хімію під керівництвом Р. Бунзе-на, Ф. Велера, Ш. А. Вюрца. Основна сфера наукових дослі­джень — хімія ароматичних сполук. Запропонував (1872) якісну реакцію відкриття галогенів в органічних спо­луках (проба Бейльштейна). Досліджу­вав кавказьку нафту. Ініціатор ство­рення і перший укладач багатотомного довідника, який включав інформацію про всі відомі на час випуску чергового тому органічні сполуки.

Хлороформ виявляє сильну наркотичну дію. Раніше його використовували в меди­цині для посилення дії нітроген(I) оксиду при комбінованому інгаляційному наркозі, але нині через високу токсичність не вико­ристовується.

Йодоформ(трийодометан) CHI3. Тверда кристалічна речовина лимонно-жовтого ко­льору з різким характерним стійким запахом (т. пл. 116°С). Практично нерозчинний у воді, добре розчинний у хлороформі і діетиловому етері. йодоформ здавна використовується як антисептичний засіб у стоматології, а також у формі присипок і мазей для лікування ін­фікованих ран та виразок.

Флуоретан(2-бром-1,1,1 -трифлуор-2-хлоретан). Безбарвна рухлива рідина з за-

пахом, що нагадує запах хлороформу (т. кип.

49—51 °С). Малорозчинний у воді, добре розчиняється в етанолі, діетиловому етері, хлороформі. Флуоретан має сильну наркотичну дію і низьку токсичність. Він широко використовується в медичній практиці як засіб для комбінованого інгаляційного наркозу.

Р Вг РССН

Р СІ

Дифлуородихлорометан(фреон-12) СF2Cl2. За звичайних умов дифлуороди-хлорометан є газоподібною речовиною без запаху. Він не горючий, не вибухо­небезпечний, не токсичний і не викликає корозії металів. Зазначені властивості дозволяють використовувати фреон-12 як холодоагент в холодильних установках, а також як пропелент у виробництві аерозольних лікарських препаратів.

хлоробензенC6H5Cl. Безбарвна рідина зі своєрідним запахом (т. кип. 132°С). З водою утворює азеотропну суміш, яка містить 71,6 % хлоробензену. Розчиняється в бензені, етанолі, хлороформі та інших органічних розчинниках. Хлоробензен використовується у виробництві фенолу, аніліну, лікарських засобів.Глава 18


У медичній практиці широко застосовують йодовмісні рентгеноконтрастні за­соби (йопаноєву, амідотризоєву, йоталамову кислоти). Відомі лікарські препарати муколітичної (бромогексин гідрохлорид), седативної (бромокамфора, бромізовал), протигрибкової (клотримазол) та інших видів фармакологічної дії.ссшнсн,

сн,—сн— соон

N11,

сн2—сн3

йопаноєва кислота; йопагност


йоталамова кислота


 

СН2

кнсосн,

2О


СН,


на


 


амщотризоєвоі кислоти дипдрат; урографін; ангіографін


бромогексин гідрохлорид; бромобене


руйнування озонового шару

Озоновий шар знаходиться над поверхнею Землі на відстані 15—30 км. Він оберігає планету і все живе від небезпечного впливу УФ-променів Сонця. Уперше в сімдесяті роки минулого століття були виявлені «озонові діри». Припускають, що основною причиною, яка викликає зменшення озонового шару, є група хімічних сполук — флуорохлорокарбони (ФХК). Вони широко використовуються у виробництві холодильників, кондиціонерів, аерозолей, а також як розчинники і піноутворювачі. Для них характерна термічна та окис-нююча стійкість. ФХК не здатні розкладатися в нижніх шарах атмосфери і, потрапляючи в стратосферу, беруть участь у фотохімічних реакціях.


Р — С-І-С1 ІСІ

р —С + СГ

І

СІ

Вільний радикал, що утворився, ініціює перебіг ланцюгової радикальної реакції, в якій можуть брати участь молекули озону:


о, + сг-


О, + СЮ"


У 1987 році був підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару, який закликає до припинення виробництва ФХК. як замінники були запропоновані флуоро-хлоровуглеводні; вони менш стійкі і руйнуються в тропосфері. Однак флуорохлоровуглевод-ні належать до парникових газів, які сприяють посиленню парникового ефекту. Проблема руйнування озонового шару і глобального потепління клімату Землі нині залишається надзвичайно актуальною.


Глава 19 НітросПоЛУКИ

Нітросполуками називають похідні вуглеводнів, які містять у своєму складі одну або кілька нітрогруп —NO2.

Нітрогрупа має планарну (плоску) будову. Атоми Нітрогену та Оксигену зна­ходяться в стані sp2-гібридизації. електронну будову нітрогрупи можна показати за допомогою двох граничних структур, в яких один з атомів Оксигену утворює з атомом Нітрогену подвійний, а інший — семіполярний зв'язок:


К—N1^ «-—N5 -*+■ К—^

о чо о

Однак у реальній молекулі хімічні зв'язки обох атомів Оксигену з атомом Ніт­рогену рівноцінні.

Залежно від природи вуглеводневого радикала, з яким зв'язана нітрогрупа, розрізняють аліфатичні і ароматичні нітросполуки. Аліфатичні можуть бути на­сиченими (нітроалкани) і ненасиченими (нітроалкени, нітроалкіни). Ароматичні нітросполуки можуть містити нітрогрупу, безпосередньо зв'язану з бензеновим ядром (нітроарени), і нітрогрупу в боковому ланцюзі (нітроалкіларени). За розмі­щенням нітрогрупи у вуглецевому ланцюзі нітроалкани і нітроарени з нітрогрупою в боковому ланцюзі поділяють на первинні, вторинні і третинні:

К

К—СН2—N02 ^СН—N02 К—С—N02

К.

первинна вторинна третинна

нітросполука нітросполука нітросполука

У цій главі розглянуто нітроалкани, нітроарени з нітрогрупою в бензеновому кільці і нітроарени з нітрогрупою в боковому ланцюзі.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.