Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Багато вчених вважає, що чинний спосіб оцінювані їм наукового твору не має рівноцінного замінника. Напри клад, С. Алперт (S. Alpert) порівнює процес рецензування і 

2 1 0


Г У М Л Н Е Н К О О . О .

 

владою демократії, яка, за відомим висловом У'п істона Чер-чилля, є найкращою формою влади з найгірших, і підкрес-міоє, що рецензія також не позбавлена недоліків, але систе-ма рецензування буде необхідною доти, доки не з'явиться і ідна альтернатива [2, с. 287 — 288]. Дослідник С. Н. Янг (S. N. Young) серед причин, із яких рецензія продовжує ви-користовуватися в теперішній формі, називає відсутність чіткої згоди з визначення її альтернативи, а також непра-вильне уявлення про те, як рецензія працює на практиці 152, с. 327]. Концепцію про процес рецензування, як єди-но можливий метод сьогодні, підтримують Дж. Овербейк (J. Overbake), Е. Уогер (Е. Wager), П. Лечменн (P. Lachmann), І;,. Малліген (A. Mulligan), Д. Грейнгер (D. Grainger), Ю. Гар-філд (E. Garfield).

 

Можна стверджувати, що у будь-якому випадку рецен-зія повинна бути не засобом досягнення власної вигоди, а працювати на благо науки. На жаль, крім вже окреслених упереджень, існують і більш витончені шляхи, за допомо-гою яких можна отриматиперевагипід час рецензування.

 

Так, дослідник Т. Саусгейт зазначає, що найцінніша інте-лектуальна власність дослідження — це представлені в ньо-му ідеї, і читач будь-якого дослідження, що бере участь у 11 роцесі рецензування чи ні, всотує ці ідеї, які потім за зруч-них обставин можуть стати основою для виникнення нових наукових ідей. Зазвичай, прослідкувати такі дії під час ре-цензування майже неможливо [44, с. 12]. Взагалі, «етичні за-сади рецензування встановлені чи занепадають настільки, і іаскільки вони підтримуються ретельним вивченням, енер-гійним обміном думок, міцними аргументами і зв'язками і цінностями суспільства, в якому вони функціонують» 134, с. 65].

 

В таких умовах для багатьох дослідників постає питан пя впровадження змін до процесу рецензування. Звичайно, показовим є те, що на Заході регулярно проводяться екс периментальні та статистичні дослідження цього процесу.

 


ГІРАЦІ З Д О Б У В А Ч І В

 

У рамках цих досліджень значна увага приділяється якії ним показникам рецензії, які базуються на організації с а мого процесу рецензування . Аналізується відбір експертів для оцінювання авторського оригіналу, враховуються їхні вікові особливості, методика рецензування тощо. Та варто зазначити, що в цілому, погляди дослідників на процес ре-цензування далекі від єдності: хоча основні напрями дослі дження вже визначені і низка проблем поставлена, багато питань залишаються відкритими . У зв'язку з цим, перспек тиву подальших досліджень вбачаємо у розгляді та враху-ванні пропозицій щодо п о к р а щ е н н я процесу наукового ре-цензування.

 

 

1. Хазен А. М. «Формулы истины в науке нет» / А. М. Хазеп. — (Цикл «Разум природы и разум человека»). — М., 2004. — 133 с.

 

2. Alpert J. S. Peer Review: The Best of the Blemished? / / Tin • American Journal of Medicine. - 2007. - Vol. 120. - №4 . - P. 287-

 

288.

 

3. Altman L. K. Indelfinger Rule, Embargoes, and Journal Peei Review. - Parti // Lancet. - 1996. - Vol. 347. - P. 1382-1386.

 

4. Armstrong J. S. Peer Review for Journals: Evidence on Quality Control, Fairness and Innovation / / Science and Engineering Ethics

- 1997. - Vol. 3. - P. 63-84.

5. Bazerman Ch. Shaping Written Knowledge: The Genre ami Activity of the Experimental Article in Science. — University of Wisconsin Press, 1988. - 356 p.

6. Biggs M. The Impact of Peer Review on Intellectual Freedom // Library Trends. - 1990. - Vol. 39. - P. 145-167.

 

7. Black N., Rooyen S. van, Godlee F. et al. What Makes a Good Reviewer and a Good Review for a General Medical Journal? // Journal of the American Medical Association. — 1998. — Vol. 280. - №3 . - P. 231-233.

8. Broad W. J. Imbroglio at Yale (I): Emergence of a Fraud // Science. - 1980. - Vol. 210. - P. 38-41.

9. Cerroni A. Socio-Cognitive Perverse Effects in Peer Review: Reflections and Proposals // Journal of Science Communication. — 2003. — Vol. 2. — Issue 3. — P. 1—12. — [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://jcom.sissa.it/archive/02/03/F020305.

 


1'yMAHKHKO C). O.

 

207 10. Cho M. K., Justice A. C., Winkler M. A. Masking Author Identity in Peer Review: What Factors Influence Masking Success? // journal of the American Medical Association. — 1998. — Vol. 280. — N° 3.

P. 243-245.

11. Davidoff F. Masking, Blinding and Peer Review: The Blind Leading the Blinded // Annals of Internal Medicine, — 1998. — Vol.

128. - N«1. - P. 66-68.

12. Dinges M. Pressure, Deception and Peer Review // Platform Fteval. - 2006. - № 28. - P. 11-22.

 

13. Donovan B. The Truth about Peer Review // Learned Publishing. - 1998. - Vol. 11. - P. 179-184.

14. Evans A. T., McNutt R. A., Fletcher S. W., Fletcher R. H. The Characteristics of Peer Reviewers Who Produce Good-Quality

 

Reviews // Journal of General Internal Medicine. — 1993. — Issue 8.

- P. 422-428.

15. Gannon F. The Essential Role of Peer Review / / EMBO reports.

- 2001. - Vol. 21. - № 9. - P. 743.

16. Garfield E. Refereeing and Peer Review. Part 1. Opinion and Conjecture of the Effectiveness of Refereeing // Essays of an Information Scientist. - 1986. - Vol. 9. - P. 230 - 238.

17. Garfield E. Refereeing and Peer Review. Part 2. The Research on Refereeing and Alternatives to the Present System // Essays of an Information Scientist. - 1986. - Vol. 9. - P. 239-248.

18. Garfield E. Some Deviant Behavior in Science Has Nothing At All to Do with Fraud / / Essays of an Information Scientist. — 1987. — Vol. 10. - P. 370 - 372.

 

19. Garfield E. What do we Know about Fraud and Other Forms of Intellectual Dishonesty in Science? Part 2. Why Does Fraud Happens

 

and What Are Its Effects / / Essays of an Information Scientist. — 1987.

- Vol. 10. - P. 93-100.

20. Glick M. Scientific Fraud — Real Consequences // The Journal of the American Dental Association. - 2006. - Vol. 137. - P. 428 - 430.

 

21. Godlee F., Gale C., Martyn C. N. Effect on the Quality of Peer Review of Blinding Reviewers and Asking Them to Sign Their Reports: A Randomized Controlled Trial // Journal of the American Medical Association. - 1998. - Vol. 280. - Na 3. - P. 237-240.

 

22. Godlee F. Making Reviewers Visible: Openness, Accountability, and Credit // Journal of the American Medical Association — 200'.'

 

- Vol. 287. - No 21. - P. 2762 - 2765.


ГІРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ

 

23. Goldsmith L. A., Blalock Е. N., Bobkova H„ Hall R. P., III. Picking Your Peers // Journal of Investigative Dermatology. — 2006.

 

- Vol. 126. - P. 1429-1430.

24. Grainger D. W. Peer Review as Professional Responsibility A Quality Control System Only As Good As the Participants / / Biomaterials. - 2007. - Vol. 28. '- P. 5199-5203.

 

25. Jefferson T., Wager E., Davidoff F. Measuring the Quality of

Editorial Peer Revie // Journal of the American Medical Association

- 2002. - Vol. 287. - P. 2786-2790.

26. Justice A. C., Cho M. K., Winker M. A. et al. Does Masking Author Identity Improve Peer Review Quality?: A Randomized Controlled Trial // Journal of the American Medical Association. — 1998. - Vol. 280. - № 3. - P. 240 - 242.

 

27. Katz D. S., Proto A. V., Olmsted W. W. Incidence and Nature of Unbinding by Authors: Our Experience at Two Radiology Journals with Double-Blinded Peer Review Policies // American Journal ol Roentgenology. - 2002. - Issue 179. - P. 1415-1417.

 

28. Kourilova M. Communicative Characteristics of Reviews ol Scientific Papers Written by Non-Native Users of English / / Endocrine Regulations. - 1998. - Vol. 32. - P. 107-114.

 

29. Lerner E. J. Fraud Shows Peer-Review Flaws // The Industrial Physicist. - 2003. - Vol. 8. - Issue 6. - P. 12-17.

30. Mahoncy M. J. Publication Prejudices: An Experimental Study of Confirmatory Bias in the Peer Review System / / Cognitive Therapy and Research. - 1977. - Vol. 1. - № 2. - P. 161-175.

31. Merton R. K. The Matthew Effect in Science // Science. — 1968

- Vol. 159 (3810). - P. 56-63.

32. Mulligan A. Is Peer Review in Crisis? // Perspectives in Publishing. - 2004. - № 2. - P. 1 - 6 .

 

33. Opthof T., Coronel R., Janse M. J. The Significance of the Peci Review Process Against the Background of Bias: Priority Ratings ul Reviewers and Editors and the Prediction of Citation, the Role ol Geographical Bias // Cardiovascular Research. — 2002. — Vol. 56. - P. 339-346.

34. Peer Review in Health Sciences / Edited by F. Godlee and

T. Jefferson. - London: BMJ Publishing Group, 1999. - 271 p.

35. Primack R. B., Marrs R. Bias in the Review Process // Biologica Conservation. - 2008. - Vol. 141. - P. 2919-2920.

 

36. Rooyen S. van. A Critical Examination of the Peer Review Process // Learned Publishing. - 1988. - Vol. 11. - P. 185-191.

 

2 1 4


ryMAHKHKO O. O.

 

37. RooyenS. van., Godlee F., Evans S. et al. Effects of Blinding and Unmasking on the Quality of Peer Review: A Randomized Trial // Journal of the American Medical Association. — 1998. — Vol. 280.

N« 3. - P. 234 — 237.

38. Rooyen S. van., Godlee F., Evans S. et al. Effect of Open Peer Review on Quality of Reviews and on reviewers' recommendations:

A Randomized Trial // British Medical Journal. - 1999. - Vol. 318.

- P. 23 - 27 .

39. Rooyen S. van. The Evaluation of Peer-review quality // Learned Publishing. - 2001. - Vol. 14. - № 2. - P. 85 - 91 .

 

40. Ross J. H., Gross G. P., Desai M. M. et al. Effect of Blinded Peer Review on Abstract Acceptance / / Journal of the American Medical Association. - 2006. - Vol. 295. - № 14. - P. 1675-1680.

41. Shuchman M., Redelmeier D. A. Politics and Independence — the Collapse of the Canadian Medical Association Journal / / The New England Journal of Medicine. - 2006. - Vol. 354. - P. 1337-1339.

 

42. Smith R. Peer Review: A Flawed Process at the Heart of Science and Journals // Journal of the Royal Society of Medicine. — 2006. — Vol. 99. - P. 178-182.

 

43. Smith J. Peer Review: A Vital Ingredient // Serials. — 1991. - Vol.4. - №2 . - P. 9 - 1 2 .

44. Southgate T. The Ethics of Peer Review // British Journal of Nutrition. - 1992. - Vol. 67. - P. 303-304.

45. Stossel T. P. Reviewer Status and Review Quality: Experience of the Journal of Clinical Investigation / / The New England Journal of Medicine. - 1985. - Vol. 312. - P. 658-659.

 

46. Tregenza T. Gender bias in the refereeing process? // TRENDS in Ecology & Evolution. - 2002. - Vol. 17. - № 8. - P. 349-350.

47. Triggle C. R., Triggle D. J. What Is the Future of Peer Review? Why Is There Fraud in Science? Is Plagiarism out of Control? Why Do Scientists Do Bad Things? Is It All a Case of: 'All That Is Necessary for the Triumph of Evil is That Good Men Do Nothing? // Vascular Health and Risk Management. - 2007. - Vol. 3 (1). - P. 39 - 53.

 

48. Wager E., Jefferson T. Shortcomings of Peer Review in Biomedical Journals // Learned Publishing. — 2001. — Vol. 14. — P. 257-263.

 

49. Walsh E., Rooney M., Appleby L., Wilkinson G. Open Peer Review: A Randomized Controlled Trial // The British Journal of Psychiatry. - 2000. - Vol. 176. - P. 47-51.

 

2l<i


П Р А Ц І З Д О Б У В А Ч І В

50. Weller A. C. Editorial Peer Review: its Strength and Weaknesses. (ASIST monograph series) Medford NJ: American Society for Information Science and Technology, 2001. — 342 p.

51. Yankauer A. How Blind Is Peer Review? // American Journal of Public Health. - 1991. - Vol. 81. - № 7. - P. 843-845.

52. Young S. N. Peer Review of Manuscripts: Theory and Practice

// Journal of Psychiatry and Neuroscience. — 2003. — Vol. 28 (5). — P. 327-330.


УДК007:304:8Ґ255.2 (821.521)

 

 

дітчук к. о.

 

 

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.