Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

В одній зі своїх праць, присвячених науковій періодиці, 11 Іелінська наголошує на щорічному збільшенні кількості 

і м \ і ових журналів, адже часто видання книжкових видань м іч певних «наукових установ, і навіть цілих галузей науки | надто складним і витратним». Цей факт спростовує «по-їш 11 іе не твердження, що наука загалом, а також конкретні

и ї ї іузі» розвиваються лише завдяки виданню фундамен-ьі м.ііих праць — потужних монографічних досліджень [2,

і '.(.9-573],

І Іитання майбутнього розвитку наукової періодики —

І найактуальніших. Спираючись на праці зарубіжних

ііі 'і іідників (К. Тенопір, Д. Кінг, Дж. Ламберт), Н. Зелінська цііііні іує переваги та недоліки нової — електронної форми Ііиукового журналу, таким чином порівнюючи її з «тради-ційною» друкованою формою.

 

Аналізуючи сучасний стан української наукової пе-ріодики, слід звернути увагу на те, що з кожним роком ііи начується кількість наукових періодичних видань у по-| І | І І І І И І Ш І з виданням наукових книжок (наприклад, моно-Іі'ііфій). Якщо, наприклад, у 1991 р. Інститути та установи І! \ 11 України видавали 54 журнали — то бачимо тенденцію №іи іання їх кількості в наступні роки : у 1992 — 55, у 1993

 

(.1), 1994 - 62,1995 - 63,1996 - 64, 1997 - 63,1998 - 68,

 

І'"»') - 70, 2000 - 73, 2001 - 75 [2, с. 569-573].

 

І іектронні журнали стрімко випереджають свої друко-іналоги. Це пояснюється їхньою оперативністю, зруч-

 

Нії по користування, вільним доступом.

 


П Р А Ц І З Д О Б У В А Ч І В

 

Проблеми переходу періодичних наукових видань до електронної форми зумовили появу великої кількості на-укових праць, більшість яких стосуються огляду та аналізу зарубіжних та вітчизняних досліджень.

 

 

1. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан: Навч. посіб. для студ. виїц. навч. закл. — Львів: Світ, 2002. - 268 с.

 

2. Зелінська Н. В. «Традиційна» наукова періодика у дослі-дженнях зарубіжних учених: проблеми та перспективи / / Укра-їнська періодика: історія і сучасність: Доп. і повід, восьмої Всеукр. наук. конф. 17 - 19 жовтня 2003 р. - Львів. - 2003. - С. 569-573.

 

3. Маркусова В. А. Статья в научном журнале как основной источник информации для выполнения фундаментальных ис-следований в РАН / В. А. Маркусова, А. Я. Родионов // НТИ. — Сер. 1. - 1998. - № 9. - С. 21 - 28 .

 

4. Ярошенко Т. Електронний журнал у дзеркалі публікації у професійній пресі / Тетяна Ярошенко / / Вісник книжкової пала-ти. - 2006. - № 5. - С. 29 - 32.

5. Council on Library and Information Resources, 2003. — 72 p.


У Д К 0 0 7 : 3 0 4 : 6 5 5

 

 

ВОДОЛАЗСЬКИЙ Р. О.

 

 

СПЕЦИФІКА ВИПУСКУ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ у СУЧАСНИХ МАЛИХ ВИДАВНИЦТВАХ

 

Висвітлено значення навчальної книги в суспільстві. Подано ха-рактерні особливості малих видавництв та видавничих структур. ()креслено специфічні риси навчальних видань, що випускають-ся в малих видавництвах.

 

Ключові слова: підручникотворепня, мале видавництво, автор, спо-живча аудиторія.

 

Значення навчальної книжки важко переоцінити. Саме підручники та посібники зазвичай стають першими особис-то прочитаними, а відповідно й сприйнятими книжками у кожної людини. Тому якість подання та методичність ви-кладу матеріалу в цьому виді видань завжди повинні бути па належному рівні. Для цього існують відповідні грифи Міністерства освіти і науки України [1], які засвідчують до-цільність використання того чи іншого підручника в на-вчальному процесі.

 

Зага лом, як відомо, існує три види грифів: «Рекомендова-но Міністерством освіти і науки України» (надають підруч-никам, що стали переможцями Всеукраїнського конкурсу 11 авчальних програм та підручників для загальноосвітн і х і іа ичальних закладів і плануються для апробації та монітори 11 гових досліджень у загальноосвітніх, професійно-техпічі іих навчальних закладах); «Затверджено Міністерством освіти і науки України» (надають навчальним програмам з иргдме

 

і ів інваріантної складової навчальних планів загалі.поосиі і

І «7


ГІРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ

 

ніх навчальних закладів 12-річної школи та підручникам, и мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і наук України», пройшли апробацію та моніторингові досліджі 1 ня в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальні закладах); «Схвалено для використання у загальноосвітн або професійно-технічних навчальних закладах» (наданн навчально-методичній літературі (практикумам, хрес матіям, методичним розробкам, навчально- методичпп посібникам, робочим зошитам, дидактичним матеріала тощо) за рішенням відповідної комісії Науково-методичін ради з питань освіти МОН може надаватися схвалення л використання у загальноосвітніх або гірофесійно-технічі її і навчальних закладах) [2, с. 38].

 

Підручникам і навчальним посібникам з різнихн

 

прямів підготовки фахівців, які застосовуються у вищи навчальних закладах I —IV рівнів акредитації та ви і ці професійних училищах, надаються грифи «Затвердж» н Міністерством освіти і науки України» (виключно підру никам) або «Рекомендовано Міністерством освіти і наук України» (навчальним посібникам) без проходження ап|> бації та моніторингових досліджень. Рішення про надани грифів приймає заступник Міністра з вищої освіти на nl ставі висновків комісій Науково-методичної ради з питім освіти МОН.

 

У цій статті об'єктом дослідження є підручники та н вчальні посібники для ВНЗ. Оскільки малі видавництва Ч видавничі структури зазвичай не видають навчальну н тературу для шкіл, державою проводяться тендери на м дання таких підручників, у яких беруть участь лише вєлиі видавничі структури, що здатні впоратись із державним вимогами стосовно якості цих видань.

Загалом до малих за масштабами діяльності видавшіц і відносять такі, які протягом року випускають до десяти і іа видань. Окрім кількісного показника випуску книжмчі продукції, у Євросоюзі статус видавництва в цьому секто

 


В О Д О Л А З С Ь К И Й Р . О .

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.