Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Захисник у кримінальній справі, його права та обов’язкиЗахиснику кримінальній справі, його права та обов'язки.

Захисником, відповідно до ст. 44 КПК України, є особа, яка в по рядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захисі прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного! засудженого, виправданого та надання їм необхідної юридичної допої моги при провадженні у кримінальній справі.

Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право] на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці у галуї зі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Адвокатом, відповідно] до ст. 2 Закону України «Про адвокатуру», може бути особа, яка маа вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відпо-І відно до міжнародних договорів України дипломом іншої країниі стаж роботи у галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційі ні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на заняття адво^ катською діяльністю та прийняла присягу Адвоката України. У да­ний час статус фахівців у галузі права спеціальним законом не урегу­льовано. У випадках і в порядку, передбачених КПК, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудже­ного, виправданого, його опікуни або піклувальники.

Повноваження захисника на участь у справі стверджується: ад­воката — ордером відповідного адвокатського об'єднання; адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання — угодою, інші фахівці у галузі права, якгза законом мають право на надання правової допо«мі пособисто чи за дорученням юридичної особи — угодою або дору­ченням юридичної особи; близьких родичів, опікунів або піклуваль-

....... - заявою обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправда-

иро їх допуск до участі в справі як захисників. Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії про-Влизькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальни-

■ не захисники допускаються до участі в справі з моменту пред'-Иилі'ііня обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового

■ іпі на. У випадках, коли відповідно до вимог ст. 45 КПК участь за-.....нка є обов'язковою, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни

Я......іклувальники як захисники можуть брати участь усправі лише

.......асно з захисником — адвокатом чи іншим фахівцем угалузі пра-

■иі. який за законом має право на надання правової допомоги особисто "' 111дорученням юридичної особи. Про допуск захисника до участі в Праві особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя вино-і 'і її. постанову, а суд — ухвалу.

Участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства 11 розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов'язковою | пмнадках, передбачених ст. 45 КПК, а саме: 1) усправах осіб, які "і иілрюються або обвинувачуються увчиненні злочину увіці до 18 ро­ці. — з моменту визнання особи підозрюваною чи пред'явлення їй об-Щнувачення; 2) усправах про злочини осіб, які через свої фізичні або мі и хічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє іраво на захист, — з моменту затримання особи чи пред'явлення їй об-ниііувачення або з моменту встановлення цих вад; 3) усправах осіб, які ці нолодіють мовою, якою ведеться судочинство — з моменту затриман­ії н особи чи пред'явлення їй обвинувачення; 4) коли санкція статті, за нічно кваліфікується злочин, передбачає довічне ув'язнення — з мо-ипітузатримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення; 5) при провадженні справи про застосування примусових заходів медичного мірактеру — з моменту встановлення факту наявності в особи душев­ної хвороби; 6) при провадженні справи про застосування примусових шходів виховного характеру — з моменту першого допиту неповноліт-ш.ого або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника. Усуді апеляційної інстанції участь захисника увипадках, передбаче­них ч. 1 ст. 45 КПК, є обов'язковою, якщо в апеляції ставиться питан­ня про погіршення становища засудженого чи виправданого.

Захисник зобов'язаний використовувати передбачені законом за-ООби захисту з метою з'ясування обставин, які спростовують підозру 'ііі обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відпо-підальність підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого та надавати їм необхідну юридичну допомогу.

З моменту допуску до участі усправі захисник має право: 1) до пер­того допиту підозрюваного чи обвинуваченого мати з ним конфіден­ційне побачення, а після першого допиту — такі ж побачення без об­меження їх кількості та тривалості; 2) мати побачення з засудженим чи з особою, до якої застосовано примусові заходи медичного чи ви­ховного характеру; 3) ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрун­товується затримання підозрюваного чи обрання запобіжного заходу або пред'явлення обвинувачення, а після закінчення досудового слід­ства — з усіма матеріалами справи; 4) бути присутнім на допитах підв­арюваного, обвинуваченого та при виконанні інших слідчих дій, виконуваних з їхньою участю або за їхнім клопотанням чи клопотання самого захисника, а при виконанні інших слідчих дій — з дозволу ді| знавача, слідчого; 5) застосовувати науково-технічні засоби при про вадженні тих слідчих дій, в яких бере участь захисник, а також прі ознайомленні з матеріалами справи — з дозволу особи, яка провадит| дізнання, чи слідчого, а у суді, якщо справа розглядається у відкрито му судовому засіданні, — з дозволу судді чи суду; 6) брати участь судових засіданнях; 7) ставити в судовому засіданні питання підсу;і ним, потерпілому, свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу і відповії дачу, брати участь у дослідженні інших доказів; 8) подавати докази| заявляти клопотання і відводи, висловлювати в судовому засідань свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду,] оскаржувати дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого] прокурора і суду; 9) виступати в судових дебатах; 10) знайомитися і протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження* 11) знати про принесені в справі подання прокурора, апеляції, подава-1 ти на них заперечення; 12) брати участь у засіданнях суду при апеля-] ційному розгляді справи; 13) збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як докази в справі, в тому числі запитувати і одер-1 жувати документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайо-1 митися на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях гро-1 мадян з необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороня-1 ється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що] вимагають спеціальних знань, опитувати громадян. Захисник] зобов'язаний з'являтися для участі у виконанні процесуальних дій, в] яких його участь є обов'язковою. У разі неможливості з'явитися у] призначений строк, захисник зобов'язаний заздалегідь повідомити ] про це та про причини неможливості явки дізнавачу, слідчому, про­курору, суду. У разі неявки захисника, слідча дія, участь у якій за­хисника не є обов'язковою, виконується без нього.

Захисник не вправі розголошувати дані, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням його обов'язків. Документи, які пов'язані з ви­конанням захисником його обов'язків при участі в справі, не підляга­ють огляду, розголошенню чи вилученню дізнавачем, слідчим, проку­рором чи судом без його згоди. Захисник зобов'язаний не перешко­джати встановленню істини в справі шляхом вчинення дій, спрямова­них на те, щоб схилити свідка чи потерпілого до відмови від показань або до дачі завідомо неправдивих показань, схилити експерта до від­мови від дачі висновку чи дачі завідомо неправдивого висновку, ін­шим чином сфальсифікувати докази у справі або затягнути розсліду­вання чи судовий розгляд справи. Він також повинен дотримуватися встановленого порядку при розслідуванні та судовому розгляді спра­ви. Після допуску до участі в справі захисник вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків лише у випадках: коли є обставини, які згідно зі ст. 61 КПК виключають його участь у справі; коли він свою відмову мотивує недостатніми знаннями чи некомпетентністю.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.