Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Прокурор як суб'єкт кримінального процесу, його повноваження у досудових та судових стадіях кримінального процесуВідповідно до п. 6ст. 32КПК України прокурором у кримінально­му процесі є Генеральний прокурор України, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, прокурор міста Києва, районний, міський прокурор, військовий прокурор, транспортний прокурор інші прокурори, прирівняні до прокурорів областей, районних аб міських прокурорів, їх заступники і помічники, прокурори управлів і відділів прокуратур, які діють у межах своєї компетенції.

Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами дізнання і до судового слідства, прокурор у межах своєї компетенції: вимагає ві, органів дізнання і досудового слідства для перевірки кримінальв справи, документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини хід дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинилі злочини; перевіряє не менш як один раз на місяць виконання вимоі закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлену про вчинені або ті, що готуються, злочини; скасовує незаконні і не обґрунтовані постанови слідчих та осіб, які провадять дізнання; даЛ письмові вказівки про розслідування злочинів, про обрання, зміну аб<| скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведенні окремих слідчих дій та розшук осіб, які вчинили злочини; доручає орі ганам дізнання виконання постанов про затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб, які вчинили зло-| чини, виконання інших слідчих дій, а також дає вказівки про вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, у справах, що перебувають у провадженні прокурора або слідчого прокуратури; бере участь у провадженні дізнання і досудово-| го слідства і в необхідних випадках особисто провадить окремі слідчії дії або розслідування в повному обсязі у будь-якій справі; санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від посади та інші] дії слідчого і органу дізнання у випадках, передбачених КПК.

Прокурор продовжує строки розслідування у випадках і порядку встановлених ст. 120 КПК; повертає кримінальні справи органам до­судового слідства зі своїми вказівками щодо провадження додатково­го розслідування; вилучає від органу дізнання і передає слідчомуі будь-яку справу, передає справу від одного органу досудового слідства! іншому, а також від одного слідчого іншому з метою забезпечення! найбільш повного і об'єктивного розслідування; усуває особу, яка! провадить дізнання, або слідчого від дальшого ведення дізнання або] досудового слідства, якщо вони допустили порушення закону при роз­слідуванні справи; порушує кримінальні справи або відмовляє в їх по-1 рушенні; закриває або зупиняє провадження в кримінальних спра­вах; дає згоду на закриття кримінальної справи слідчим у тих випад­ках, коли це передбачено КПК; затверджує обвинувальні висновки ] (постанови); направляє кримінальні справи до суду. Прокурор, відпо­відно до ст. 20 Закону України «Про прокуратуру», вправі порушува­ти кримінальні справи за будь-якими статтями КПК з урахуванням обмежень, установлених ст. 27 КПК. Прокурор вирішує питання про допущення захисника до участі в справі.

Перевіривши справу з обвинувальним висновком, прокурор або його заступник приймає одне з таких рішень: 1) затверджує обвину­вальний висновок або складає новий обвинувальний висновок; 2) по­вертає справу органові дізнання або слідчому із своїми письмовими вказівками для провадження додаткового розслідування; 3) закриває справу, склавши про це постанову.

Прокурор розглядає та вирішує скарги на дії, бездіяльність та по­станови органів дізнання та слідчих (загальний строк — 3 дні). Про11)фор розглядає заяви про відвід особи, яка провадить дізнання, та гнідчого (ст. 60КПК). Прокурор у межах своєї компетенції вирішує

.....ри про підслідність (ст. 117КПК).

Участь прокурора в судовому засіданні є обов'язковою, крім випад-і пі: 1)коли розглядаються справи про злочини, передбачені ч. 1ст. 27 КПК; 2)коли він відмовився від підтримання державного обвинува-

•11-11 ия.

Прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстан-мм,а також прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, — у межах обвинувачення, що підтримував прокурор, який брав участь у розглядісправи судом першої інстанції — є суб'єктом подання апеля-NN. До початку розгляду справи в апеляційному суді прокурор має право доповнити, змінити або відкликати її, а також подати свої за­перечення на апеляцію іншого учасника судового розгляду. Поперед­нііі розгляд справи здійснюється в судовому засіданні суддею одноосо-(іоію з обов'язковою участю прокурора. Прокурор бере участь у засі­данні суду апеляційної інстанції.

Прокурор має повноваження на внесення касаційного подання. Прокурор бере участь у розгляді справи у порядку касаційного прова­дження.

Подання про перегляд судового рішення занововиявленими обста-минами мають право приносити Генеральний прокурор України та його ;іін:тупники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, прокурор міст Києва чи Севастополя, військовий прокурор (на правах прокурора області). Клопотання про перегляд судового рішення з під-гтави неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно ішлинули на правильність судового рішення вправі подавати засудже­ний, його захисник чи законний представник, прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої, апеляційної чи касаційної ін­станції, Генеральний прокурор України та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севасто­поля, прирівнені до них прокурори та їх заступники в межах їхніх пов­новажень — незалежно від їхньої участі в розгляді справи судом.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.