Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальному процесі,їх права та обов’язкиЦивільний позивач та цивільний відповідач, їхні права та обов'язки.

Цивільним позивачем, відповідно до ст. 50 КПК, визнається грома­дянин, підприємство, установа чи організація, які зазнали матеріаль­ної шкоди від злочину і пред'явили вимогу про відшкодування збитків шдповідно до ст. 28 КПК. При цьому особа може пред'явити вимогу про иідшкодування шкоди лише до обвинуваченого або особи, яка несе цивільно-правову відповідальність за його дії. Особа може бути визнана цивільним позивачем лише за умови, що фізична або юридична особа .пізнали шкоди та пред'явили вимогу про її відшкодування. Про визнан­ня цивільним позивачем чи про відмову в цьому особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд — ухвалу.

Цивільний позивач або його представник мають право: подавати докази; заявляти клопотання; брати участь у судовому розгляді; про­сити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів до забезпечен­ня заявленого ними позову; підтримувати цивільний позов; ознайом­люватися з матеріалами справи з моменту закінчення досудового слід­ства, а у справах, в яких досудове слідство не провадилось, — після призначення справи до судового розгляду; заявляти відводи; подавати (•карги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду в частині, що стосується цивільного позову, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки.

Цивільний позивач зобов'язаний з'являтися за викликом органу ді­знання, слідчого, прокурора і суду; виконувати розпорядження голо-нуючого; дотримуватися порядку судового засідання. Цивільний пози-пач зобов'язаний на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора і суду пред'являти всі необхідні документи, пов'язані з заявленим позовом.

Як цивільних відповідачів, відповідно до ст. 51 КПК, може бути притягнуто батьків, опікунів, піклувальників або інших осіб, а також підприємства, установи та організації, які згідно з законом несуть від­повідальність за шкоду, завдану злочинними діями обвинуваченого. За загальним правилом, цивільний позов пред'являється до обвинува­ченого. Особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. За зая­вою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спіль­но завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини (ст. 1190 ЦК). Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду (ст. 1182 ЦК). Однак ЦК України пе­редбачено випадки, коли окремі особи несуть відповідальність за його дії. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлю-вачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у за­кладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачі або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано н< його вини (ст. 1179 ЦК). Юридична або фізична особа відшкодої шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх тру; вих (службових) обов'язків (ч. 1 ст. 1172 ЦК). Шкода, завдана фізи ній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіял ністю органу державної влади, органу влади Автономної Республії Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними сво повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республіко Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини ці органів (ст. 1173 ЦК).

Про притягнення як цивільного відповідача особа, яка провади' дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд — ухвалу. Цивіл ний відповідач або його представник має право: заперечувати прої пред'явленого позову; давати пояснення по суті пред'явленого позову подавати докази; заявляти клопотання; ознайомлюватися з матері! лами справи, що стосуються цивільного позову, з моменту закінчені досудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не провади лося, — після призначення справи до судового розгляду; брати участі у судовому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подаваті скарги на вирок і ухвали суду в частині, що стосується цивільного паї зову, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки! Цивільний відповідач зобов'язаний з'являтися за викликом органу ді знання, слідчого, прокурора і суду; виконувати розпорядження голо вуючого; дотримуватися порядку судового засідання.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.