Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття ,сутність та завдання кримінального процесу1. Поняття, сутність кримінального процесу. Кримінальний процес та правосуддя у кримінальних справах. Кримінальний процес та оперативно-розшукова діяльність.

Кримінальний процес можна розглядати в трьох аспектах: як уре­гульовану кримінально-процесуальним правом діяльність суб'єктів кримінального процесу; як правову науку; як навчальну дисципліну.

Кримінальний процес (від «кримінальний» — злочинний та лат. ргосесіеге — йти, просуватися) — це урегульований нормами кримі­нально-процесуального права порядок діяльності органів дізнання, до-судового слідства, прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслі­дування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а також діяль­ність інших учасників кримінального процесу — підозрюваних, обви­нувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їхніх представників та інших осіб з метою захисту своїх конституцій­них прав, свобод і законних інтересів (рішення Конституційного Суду України від 23.05.2001 р. у справі про конституційність ст. 248-3 ЦПК України 1963 р.).

У літературі поняття «кримінальний процес» і «кримінальне судо­чинство» традиційно вживаються як синоніми, незважаючи на те, що певна частина провадження у кримінальних справах (на досудових стадіях) здійснюється не судовими органами, а органами дізнання, до-судового слідства, прокуратури.

Значення кримінального процесу полягає в тому, що він є єдино можливим у державі способом установлення обставин вчиненого су­спільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом, застосування норм кримінального права шляхом притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, або застосування до осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, заходів соціального захисту.

З поняттям «кримінальний процес» тісно пов'язані інші види пра-возастосовної діяльності — правосуддя, оперативно-розшукова і роз-шукова діяльності.

Правосуддя розглядається як правозастосовна діяльність суду з роз­гляду і вирішення в установленому законом процесуальному порядку віднесених до його компетенції цивільних, господарських, криміналь­них і адміністративних справ з метою охорони прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб та інтересів держави. У зв'язку з тим, що кримінальний процес охоплює не лише діяльність судів (суддів), але й органів дізнання, досудового слідства і прокуратури; пов'язаний не лише з розглядом і вирішенням кримі­нальних справ, але і з їх порушенням та розслідуванням, він за обсягом процесуальної діяльності та суб'єктів, що її здійснюють, не збігається повною мірою з поняттям «правосуддя», яке, до того ж, крім власне ді­яльності суду у кримінальних справах, охоплює також розгляд та ви­рішення судом цивільних, господарських і адміністративних справ.

Кримінальне правосуддя займає важливе місце у кримінальному процесі, оскільки відповідно до ст. 62 Конституції України особа може бути визнана винною у вчиненні злочину лише за обвинувальним ви­роком суду, який набув чинності.

У кримінальному процесі суд крім правосуддя здійснює ще функ­цію судового контролю, яка полягає у наданні дозволів у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законом, на вчинення ор­ганами дізнання, досудового слідства, прокуратури окремих процесу­альних дій, та у розгляді і вирішенні скарг суб'єктів кримінального процесу на дії та рішення органів дізнання, досудового слідства, про­куратури або нижчестоящого суду.

Кримінально-процесуальна діяльність тісно пов'язана з оператив-но-розшуковою діяльністю, що здійснюється спеціально уповнова­женими на те підрозділами окремих органів дізнання. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» опера-тивно-розшукова діяльність (ОРД) — це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фік­сація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом Украї­ни, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інте­ресах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Оперативно-розшукова діяльність відрізняється від кримінально-процесуальної за такими ознаками:

а) за правовою регламентацією: ОРД регулюється в загальних ри­сах Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», спеці­альними законами про особливості здійснення оперативно-розшукової діяльності у боротьбі з окремими видами злочинів, а також підзакон-ними нормативно-правовими актами — наказами, інструкціями тощо правоохоронних відомств, у структурі яких діють оперативно-розшу-кові підрозділи;

б) за змістом: ОРД не включає слідчі або інші процесуальні дії та по­лягає переважно у використанні негласних пошукових і розвідуваль­них заходів;

в) за суб'єктним складом: ОРД здійснюється спеціально уповнова­женими на те державними органами та посадовими особами;

г) ОРД здійснюється не лише після, але і до порушення криміналь­ної справи, використовуючи гласні і негласні методи для розкриття злочинів і встановлення осіб, які їх вчинили;

ґ) фактичні дані, отримані в результаті оперативно-розшукової ді­яльності, можуть використовуватися як докази лише за умови їх оформлення в порядку, передбаченому КПК (ст.ст. 8,10 Закону Укра­їни «Про оперативно-розшукову діяльність»).

Отже, кримінально-процесуальна і оперативно-розшукова діяль­ності є різними за своєю правовою природою видами правозастосовної діяльності, хоча й мають єдину мету.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.