Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Роздрібні торговельні підприємства класифікуються за багатьма ознакамиЗа пропонованим асортиментом - це можуть бути спеціалізовані магазини, універмаги, універсами, магазини товарів повсякденного попиту, торговельні комплекси і роздрібні підприємства послуг.

За цінами - магазини знижених цін, склади-магазини, магазини-пемзоли, що торгують за каталогами.

За характером обслуговування - торгівля за замовленням, Іоритольні автомати, розносна торгівля.

За ознаками власності - корпоративна, державна, кооперативна, ІІІдинідуально-приватна торгова мережа.

Роздрібний торговець - основна фігура товарного ринку. Саме пороч нього вся маса продуктів та послуг від виробництва поступає до безпосереднього споживача. Саме в цій ланці завершується один цикл відтворення і починається другий. А це означає, що умови, Ім|ІекІ ивність функціонування роздрібного торгового підприємства визначають ефективність функціонування суспільного виробництва в цілому.

Оптова торгівля - включає в себе будь-яку діяльність по продажу товарів тим, хто купує їх з метою перепродажу або виробничого використання.

Сертифікат - офіційне свідоцтво про щось.

Майновий сертифікат - свідоцтво державного органу / фонд державного майна/ про передачу громадянину певної частки державного майна в процесі приватизації. (вид приватизаційного паперу).

Холдингова компанія - компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній. Це дає: їй право контролю і можливість управління їх діяльністю.

Розрізняють два види холдингів:

А) чистий холдинг, який створюється спеціально для скуповування контрольних пакетів акцій інших компаній і управління їх діяльністю у своїх інтересах;

Б) змішаний холдинг, який окрім контролювання і управління діяльністю інших компаній, займається певною підприємницького діяльності — промисловою, торговою, транспортною, кредитно-фінансовою тощо.

Інвестиційні фонди

Фонди як елемент ринкової інфраструктури - це сукупність грошових або інших ресурсів, які знаходяться у розпорядженні тих чи інших асоціацій, об'єднань, підприємств, організацій, державних установ, приватних громадян, призначених для цільового використання.

Інвестиційні фонди призначені для здійснення позабанківського фінансування довгострокових капіталовкладень у народне господарство.

Джерелом утворення інвестиційних фондів, в залежності від форм власності, можуть бути податки і грошові збори, субсидії, позики, обов'язкові і добровільні пожертви підприємств, організацій і населення.

Отже, суть інвестиційних фондів зводиться до акумуляції коштів населення і використання їх для нагромадження. Обслуговування обігу приватизаційних паперів при розміщенні їх населенням в об'єкти приватизації.

Інвестиційні фонди, як і холдинги, мають різноманітні юридичні форми. Тобто, вони можуть діяти як державні організації, акціонерні товариства, приватні установи.

Страхові фірми - це акціонерні, приватні і державні організації, які страхують населення, майно, комерційні операції, практично все, що пов'язано з людською діяльністю. Але стра-хуванням діяльність цих фірм не обмежується. Вони займаються також ощадною справою і підприємництвом.

Аудит — це комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності підприємницької фірми кваліфікованими спеціалістами (аудиторами), яка дозволяє огрнити можливості фірмиу бізнесі.

Відомі та загальновизнані спільні шляхи переходу до ринку будь-якої країни. Насамперед це:

а) оновлення відносин власності, наявність багатьох її форм, у тому числі приватної (так званий "плюралізм");

б) надання рівних можливостей для реалізації всіх форм власності та пра­вовий захист цього процесу;

в) створення сприятливих умов для розвитку різних форм підприємниць­кої діяльності;

г) роздержавлення економіки (приватизація, акціонування, справжнє, ре­альне кооперування та ін.);

д) демонополізація економіки та створення умов для добросовісної кон­куренції;

е) радикальна перебудова фінансово-кредитної та грошової системи;

ж) здійснення активної структурної та інвестиційної політики;

з) створення сучасної системи соціального захисту населення, яке цього потребує, окремо для:

— працюючих (система компенсацій), щоб запобігти зниженню рівня жит­тя через зростання цін;

— допомога у разі безробіття;

— ще не працюючих (діти, молодь);

— вже не працюючих (інваліди, пенсіонери).

 

"Програмою..." намічалося здійснити комплекс заходів щодо поглиблення реформи, створення реальних гарантів невідворотності пе­реходу до ринкової економіки, зокрема у сфері:

а) фінансової політики;

б) грошово-кредитної політики;

в) лібералізації цін;

г) зовнішньоекономічної політики;

д) програми приватизації;

е) інвестиційної політики;

ж) програми розвитку конкурентних ринків;

з) антимонопольних заходів;

і) політики доходів і обмеження та регулювання заробітної плати;

ї) захисту більш вразливих верств населення.

До переваг ринкової системи слід віднести такі:

1) ефективність розподілу ресурсів, бо конкурентна боротьба між вироб­никами спрямовує ресурси у виробництво тих товарів і послуг, які найбільш необхідні суспільству, а це веде до максимальної економічної ефективності;

2) можливість успішного функціонування ринку за наявності обмеженої інформації; досить мати дані про ціну і витрати виробництва;

3) гнучкість, висока пристосованість до умов, що змінюються;

4) оптимальне використання досягнень НТП, новітніх технологій, що доз­воляє тому, хто їх використовує, мати тимчасову перевагу над конкурентами;

5) свобода вибору дій і споживачів, і виробників;

6) здатність до задоволення різноманітних потреб, підвищення якості то­варів (послуг), більш швидке коригування нерівноваги ринку, диспропорцій в економіці.

Водночас ринкова система має і свої негативні сторони, бо:

1) ринкова система допускає і навіть стимулює згасання свого головного контролюючого механізму — конкуренції;

2) в міру послаблення конкуренції підривається і суверенітет споживача, ринкова система втрачає можливість розподіляти ресурси в чіткій відповідності з бажанням споживачів. Ринок починає орієнтуватися не на виробництво соці­альне необхідних товарів, а на задоволення запитів тих, хто має гроші;

3) ринкова система дозволяє найбільш спритним підприємцям нагромад­жувати величезну кількість матеріальних ресурсів, а право спадщини з часом посилює цей процес нагромадження, що породжує надзвичайно нерівномір­ний розподіл грошових доходів;

4) ринкова система не сприяє збереженню не відтворюваних ресурсів, не має економічного механізму захисту навколишнього середовища, не може ре­гулювати використання ресурсів, які належать всьому людству;

5) ринкова система не створює стимулів для виробництва товарів і послуг колективного користування (шляхи, мости, громадський транспорт, освіта, охорона здоров'я тощо), не забезпечує фундаментальних досліджень у науці.

Инфраструктура (в экономическом аспекте) -комплекс базовых отраслей и совокупность экономических отношений (прежде всего отношений экономической собственности), которые возникают и развиваются в процессе деятельности людей относительно использования объектов инфраструктуры и присвоения условий и результатов такой деятельности.

Функции инфраструктуры:

• продвижение товаров к непосредственному потребителю;

• обеспечение обратной связи между производством и потреблением;

• перераспределение ресурсов между отраслями и внутри них;

• аккумуляция временно свободных денежных средств, регуляция денежного обращения.

 

  Виды рынков
товаров и услуг финансовый труда
Биржи Товарные Фондовые Валютные Труда
Компании Лизинговые торгово-посреднические Коммерческие Страховые Аудиторские Страховые Брокерские Трастовые Инвестиционные -
Фонды Страховые Инновационные Государственного имущества Инвестиционные Регионального регулирования Научно-технических программ Стабилизационные Пенсионный Занятости Содействия предпринимательству
Комитеты и комиссии Антимонопольный Антимонопольный Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже  
Центры Коммерческие Информационного и юридического обслуживания Информационного и юридического обслуживания Подготовка кадров Коммерческие центры подготовки, переподготовки и трудоустройства
Государственные инспекции По ценам и стандартам По контролю за ценными бумагами Налоговая Страховой надзор Инспекция по контролю за выполнением законодательства о занятости
Другие организации Промышленная палата Консалтинговая фирма Аукционы Коммерческие банки Аудиторские и консультативные фирмы Консалтинговые фирмы  

Инфраструктура -это совокупность рыночных институтов (бирж, банков, финансово-кредитных учреждений, служб занятости), которые обеспечивают обращение разнообразных товаров, услуг, денег, ценных бумаг, рабочей силы, и влияют на функционирование экономической системы в целом.

Виды рынков Элементы рыночной инфраструктуры
Рынки средств производства и предметов потребления товарные ярмарки и биржи, сеть торговых посредников (маклеров, дилеров, брокеров), лизинговые фирмы, сервисные центры, фирменные и комиссионные магазины, центры и пункты проката
Финансовый рынок Фондовые и валютные биржи, коммерческие банки, страховые компании, аудиторские фирмы
Рынок рабочей силы   биржи труда, посреднические службы трудоустройства (частные и государственные)

Инфраструктура рынка подразделяется на:

Организационная база инфраструктуры рынка включает снабженческо-сбытовые, брокерские и другие посреднические организации, коммерческие фирмы крупных промышленных предприятий.

Материальная база состоит из транспортных систем, складского и тарного хозяйства, информационной системы и средств связи.

В кредитно-расчётную базу входят банковские и страховые системы, крупные самостоятельные кредитно-сберегательные учреждения.

К основным объектам инфраструктуры относят разные виды бирж (важнейшие объекты), аукционы, ярмарки, банки, страховые компании, информационные центры, рекламные агентства, торговые палаты, консалтинговые и аудиторские компании но др., которые в то же время являются структурными элементами рыночной инфраструктуры.

Биржа- это учреждение и организационная форма оптовой торговли массовыми товарами (товарная биржа), или центр систематических операций покупки-продажи ценных бумаг (фондовая биржа), а также рабочей силы (биржа труда).

В зависимости от масштабов государственного вмешательства в биржевую торговлю выделяют три основных типа товарных бирж:

· Частные биржи. На этих биржах разрешается присутствовать только членам биржевой корпорации, которая представляет собой акционерное общество с публичной отчётностью и большим количеством членов. Указанный в уставе биржи основной капитал делится на определённое количество паёв или биржевых сертификатов. Каждый член биржи должен иметь не менее одного сертификата дающего право заключать сделки в помещении биржи. (Характерны для Англии, США).

· Публичные товарные биржи. Их учреждает само государство, которое осуществляет всестороннее регулирование биржевой деятельности, иногда вкладывает свои средства. Управление такими биржами ведётся специальным комитетом, который избирается маклерами и утверждается правительством. Членом такой биржи может стать любой предприниматель данного района, который внесён в торговыё реестр и имеет определённыё размер оборота капитала. Для осуществления операций на таких биржах могут допускаться лица – не члены биржи, которые приобрели разовые билеты. (Характерны для Франции, Бельгии и других стран Западной Европы).

· Для стран СНГ характерны смешанные биржи– по происхождению и по составу участников, т. е. в составе учредителей выступают центральные и местные органы государственного управления, с одной стороны, и негосударственные структуры, с другой. Ни один из двух элементов (государственный и коллективно-частный), как правило, не является преобладающим, хотя удельный вес в капитале колеблется в пользу той или иной группы.

Заключение сделок – функция членов биржи, которые являются профессиональными посредниками – брокерами – при заключении сделок по купле- продаже биржевых товаров.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.