Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

За характером інвестиційних ресурсів виділяють три види інвестицій1. Реальні (довгострокові) вкладення коштів у галузі, що виробляють засоби виробництва (засоби виробництва, що забезпечують процес будівництва; устаткування, машини та інші основні матеріальні та оборотні засоби виробництва, які використовуються на діючих підприємствах).

2. Фінансові інвестиції, до яких належать грошові кошти підприємств, бюджетні ресурси країни, а також місцевих бюджетів, що використовуються на відтворення капіталу, кредитні ресурси державних і комерційних банків; портфельні Інвестиції — вкладення коштів у цінні папери; акції, облігації, векселі, облігаційні займи тощо; грошові заощадження громадян для інвестування; кошти іноземних інвесторів тощо.

3. Інтелектуальні інвестиції. Розвиток ринкового господарства ґрунтується на інноваціях, інноваційному підприємництві. Для того щоб конкурувати на ринку, потрібно мати товар вищої якості, більш низькі, ніж у інших товаровиробників, індивідуальні витрати. Це актуалізує необхідність впровадження нововведень у процес відтворення капіталу, який не може бути здійснений без інтелектуальних інвестицій.

Інвестиційний потенціал неможливо реалізувати без формування і використання інтелектуального потенціалу як нагромадженої здатності трудових ресурсів кваліфіковано забезпечувати інвестиційний процес, відтворення капіталу з мінімальними витратами матеріальних і фінансових ресурсів в оптимальні строки їх окупності.

Період Характер дії на економічне зростання і розвиток Визначальні параметри
Короткостроковий Інвестиції як складова сукупних видатків (сукупного попиту) Темп зростання інвестиційних видатків економічних суб'єктів
Середньостроковий Інвестиції як інструмент розподілу і перерозподілу ресурсів між видами економічної діяльності та галузями промисловості Галузева, територіальна та інституціональна структура інвестицій, її динаміка
Довгостроковий Інвестиції як фактор підвищення продуктивності суспільної праці Показники ефективності інвестиційних процесів та їхнє інноваційне наповнення; відтворювальна та технологічна структура, її динаміка

Негаразди в інвестиційній сфері пояснюються цілою низкою причин, серед яких:

• значний інвестиційних ризик, викликаний соціально-економічною та політичною нестабільністю;

• мінливість і непередбачуваність законодавчої бази (передусім податкової);

• дезінтеграція реального та фінансового секторів економіки;

• загальне скорочення державних видатків (особливо державних інвестицій та державного споживання), обмеження їх головним чином соціальними потребами;

• надмірний рівень оподаткування.

• значне податкове навантаження на товаровиробників змушує частину підприємств обирати шлях приховування від держави результатів своєї економічної діяльності та відходити у тіньовий сектор, інтереси суб'єктів якого концентруються на короткострокових торговельних операціях спекулятивного характеру і знаходяться поза сферою реального інвестування;

• відтік капіталів за кордон. За оцінками фахівців, за роки незалежності Україна втратила від 40 до 60 млрд. дол. і стала донором більш розвинутих економік, перш за все, американської;

• часткова доларизація та єврозація економіки (внутрішній витік капіталів).

Основними складовими активної інвестиційної політики є:

1) полегшення податкового пресу на національних товаровиробників та інвесторів,

2) реструктуризація державних видатків та підвищення їх ефективності щодо регулювання інвестиційних процесів, насамперед:

3) здійснення заходів щодо зменшення ставки відсотка по кредитах і відповідного багаторазового збільшення обсягів кредитування реального сектора комерційними банками:

4) перекриття каналів витоку капіталів:

 

Держава як
Суб'єкт регулювання інвестиційних процесів Інвестор — безпосередній суб'єкт інвестиційної діяльності
Функції
• формування правових та інституціональних умов інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, зокрема, регулювання сфер та об'єктів інвестування; • моніторинг інвестиційного клімату, оцінка та прогнозування макроекономічної інвестиційної кон'юнктури і динаміки інвестиційних процесів; • сприяння розбудові ефективної системи регулювання інвестиційних процесів, координація та оптимізація взаємодії її складових; • визначення стратегічних завдань та пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку країни; • свідомий вплив на інвестиційну діяльність суб'єктів господарювання недержавного сектору економіки, націлений на: пом'якшення циклічних коливань обсягів інвестицій; коригування галузевої структури та регіонального розподілу інвестиційних ресурсів відповідно до системи національних пріоритетів тощо • розвиток суспільне значущих сфер, у якому через їх певні специфічні характеристики (значну капіталоємність, тривалий термін окупності, ризиковані, суспільний характер споживання отриманих результатів тощо) не зацікавлений приватний сектор економіки; • розвиток державного сектора у виробничій сфері; • реалізація державної інвестиційної програми
Принципи: прогнозованість, селективність, комплексність, послідовність, несуперечливість тактичних і стратегічних завдань, адекватність, адаптивність
Об'єкти впливу: макроекономічне середовище інвестиційної діяльності, величина фінансових ресурсів (заощадження та амортизація) та їх доступність, альтернативна ціна грошей — реальна ставка відсотка, чиста очікувана прибутковість капіталу, термін окупності, ризик і невизначеність
Інструменти • загальні: законодавчі та нормативні акти, що регламентують інвестиційну діяльність суб'єктів господарювання; система сертифікації та стандартизації інвестиційних товарів; макроекономічне прогнозування й індикативне планування; достовірне інформаційне забезпечення суб'єктів економіки щодо пріоритетів державної соціально-економічної політики та макроекономічної кон'юнктури
переважно непрямі переважно прямі
• бюджетно-податкові (рівень оподаткування, податкові пільги, податкові канікули, прискорена амортизація, державні замовлення та закупівлі, дотації, субсидії, субвенції, пільгові або безпроцентні кредити); • грошово-кредитні (цільова емісія, ставка рефінансування, обов'язкові резерви, операції на відкритому ринку); • протекціоністські (митні та акцизні збори, квотування, ліцензування, податки як елемент ціноутворення) тощо • кількісно-структурні зміни у державних капіталовкладеннях; • динаміка інвестиційної діяльності державних підприємств та підприємств, співвласником яких є держава; • законодавчий захист від скорочення стратегічних державних інвестицій, що фінансуються з державного бюджету, встановлення їх квоти у відсотках до ВВП тощо

Кластер представляет собой группу географически локализованных взаимосвязанных

компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг,

инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и других

организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества

отдельных компаний и кластера в целом .
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.