Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СИНТЕЗ ПЕПТИДІВ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІВ основі синтезу пептидів лежить процес утворення пептидно­го (амідного) зв'язку між карбоксильною групою однієї ос-аміно-кислоти та аміногрупою іншої. Цей процес можна зобразити та­кою схемою:

■ Н2М—СН—С0-40Н'"+"НЧ-КН—СН—СООН п


                   
   
 
 
   
 
   
       
 
 


Сер-Лей-Тир-Глн-Лей-Глу-Асн-Тир-Цис-Асн

Глі-Іле-Вал-Глу-Глн ./

й—Ти р—Л є й—В а>л—Ци с—Рл і Глу .1 Арг Глі

Ала—Ліз—Про—Тре—Тир—Фен—Фен

---- ► н2к—сн^со—>ш^сн—соон

2 І ■..................... І

К К'

дипептид

Крім того, у процесі синтезу виникають складнощі, пов'язані з необхідністю сполучати залишки а-амінокислот у певній послі­довності. Наприклад, при взаємодії гліцину і аланіну можливе утво­рення чотирьох дипептидів:


Рис. 23.5. Будова бичачого інсуліну

У 1963—1964 роках було синтезовано обидва поліпептидні лан­цюги інсуліну. Інсулін різних видів тварин і людини відрізняється будовою. Ці структурні розбіжності припадають на ділянку 8— 10 ланцюга А. Інсулін регулює вміст глюкози в крові, нестача його в організмі спричиняє цукровий діабет.

До поліпептидів належать деякі широко вживані антибіотики, наприклад граміцидин С — циклічний декапептид, що викорис­товується для лікування захворювань, спричинених стрептокока­ми, пневмококами тощо. До складу граміцидину С, крім аміноки­слотних залишків £-ряду, входять два залишки .О-фенілаланіну:

^—Лей^
ррн І)-Фен

Вал

\

Про

Вал

)

Про

/
2)-Фен Орн ----- Лей-" Граміцидин С

\

 


Н2МСН2СОМНСН(СН3)СООН

МН, ІЧН, І І 2 СН2 + Н3С—СН - І І СООН СООН гліцин аланін

Глі-Ала

Н2>ГСН(СН3)СОМНСН2СООН

Ала-Глі

Н2МСН2СОКНСН2СООН

Глі-Глі

Н2МСН(СН3)СОМНСН(СН3)СООН

Ала-Ала

Тому для проведення цілеспрямованого синтезу слід створювати певні умови, за яких одна з амінокислот взаємодіяла б своєю кар­боксильною групою, а інша — аміногрупою. З цією метою здійсню­ють захист функціональних груп (—ТЧН2 та —СООН), які не беруть участі в утворенні пептидного зв'язку. Захисні групи обирають так, щоб потім кожну з них незалежно одна від одної можна було лег­ко видалити, не руйнуючи при цьому пептидного зв'язку.

Для захисту аміногруп застосовують реакцію ацилування, для захисту карбоксильної групи — реакцію естерифікації.

Синтез пептидів — складний і трудомісткий процес. У 1962 році Б. Мерріфілд запропонував досконаліший метод здобування пеп­тидів, так званий твердофазний синтез.

Властивості.Усі білки мають певні властивості: осадження з розчинів та кольорові реакції.


Глава 23

Осадження.При додаванні до водних розчинів білків концент­рованих розчинів мінеральних солей (амоній сульфату) білки оса­джуються («висолюються»). Осадження відбувається також при до­даванні етанолу, ацетону, але властивості свої білки не змінюють і при розведенні водою знов переходять у розчин. Інші реагенти — солі важких металів (Си, РЬ), а також кислоти (ЬШ03, СН3СООН та ін.) — призводять до втрати біологічних функцій. Цей процес називають денатурацією білка. Денатурація — зазвичай необорот­ний процес. Прикладом теплової денатурації є «зсідання» яєчних

білків у варених яйцях. При де­натурації відбувається розрив водневих зв'язків, які стабілізу­ють просторову форму білка (рис. 23.6). Денатурований білок втрачає розчинність, внаслідок чого первісна просторова фор­ма його не може бути відновле­на. Денатурацію може також викликати утворення нерозчин­них солей білків. Це відбуваєть­ся при отруєнні солями важких Рис. 23.6. Руйнування конфігурації металів (меркурію, плюмбуму білкової молекули при денатурації тощо). Як протиотруту в таких

випадках беруть білки з підви­щеним вмістом кислотних груп, наприклад, яєчний альбумін. Ви­конуючи роль конкурента, ці білки зв'язують метали з утворенням нерозчинних солей, які виводяться з організму. Отже, руйнування просторової форми білків при збереженні первинної структури може відбуватися під впливом багатьох факторів (підвищеної тем­ператури, зміни рН середовища, УФ- і у-випромінювання та ін.). Кольорові реакції.Біуретова реакція супроводжується утворен­ням біурету гШ2—СО—ТМН—СО—>Ш2 (див. розд. 19.5), підтвер­джує наявність у макромолекулі білка пептидного зв'язку. Кольо­ри, що з'являються при взаємодії із сіллю купруму, для різних поліпептидів різні: дипептиди — синій, трипептиди — фіолето­вий, більш складні поліпептиди — червоний.

Ксантопротеїнова реакція підтверджує наявність у білках аро­матичних амінокислот. Це реакція з концентрованою нітратною кислотою на а-амінокислоти, що мають у своїй молекулі арома­тичні цикли. У результаті останньої відбувається нітрування аро-


Білки

матичного циклу з утворенням нітропохідного, забарвленого в жов­тий колір.

Є ще кілька кольорових реакцій, які вказують на присутність у білках тих чи інших амінокислот.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.