Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГІБРИДИЗАЦІЯ АТОМНИХ ОРБІТАЛЕЙЗа квантово-механічною теорією хімічного зв'язку кількість утворених атомом ковалентних зв'язків визначається кількістю одноелектронних атомних орбіталей, тобто кількістю неспарених електронів. Однак атоми деяких елементів утворюють більшу кількість ковалентних зв'язків порівняно з кількістю неспаре­них електронів в основному стані. Так, атом Карбону в основному стані має два неспарені електрони, але, як відомо, в органічних сполуках він утворює чотири ковалентні зв'язки. Це можна пояс­нити, якщо уявити, що один з 25-електронів переходить на вакантну 2/>г-орбіталь:

1$ 2з 2рхуг 1$ 2$ 2рхуг

\\ \\ \ \\\ \ І І І

основний стан Карбону збуджений стан Карбону

У такому стані, який називають збудженим, атом Карбону має чотири одноелектронні орбіталі. Оскільки валентні орбіталі Кар­бону нерівноцінні (одна — я, а три — р), то і ковалентні зв'язки, утворені з їх участю, не повинні бути еквівалентними. Насправ­ді ж, наприклад, у молекулі метану СН4 всі чотири ковалентні зв'яз-Глава З


Хімічнии зв язок 


ки С—Н рівноцінні. Для пояснення цього факту у квантово-меха­нічній теорії хімічного зв'язку введено математично обгрунтоване поняття про гібридизацію атомних орбіталей.

Суть гібридизації полягає в тому, що з декількох різних за фор­мою і близьких за енергією атомних орбіталей утворюється така ж кількість однакових за формою та енергією гібридних орбіталей. Наприклад, при взаємодії одієї 5- і трьох /ьатомних орбіталей утво­рюються чотири 5/?3-гібридні орбіталі. За формою гібридна орбі-таль відрізняється від 5- і ^-орбіталей, являючи собою несимет­ричну об'ємну вісімку:

О

Гібридні орбіталі є атомними орбіталями, але виникають вони тільки в процесі утворення хімічного зв'язку і не відображають реальної структури вільного атома. Унаслідок перекриття більшої частки гібридної орбіталі з атомними орбіталями інших атомів утворюється ковалентний зв'язок. У порівнянні з негібридизова-ними гібридні орбіталі вигідніші геометрично і внаслідок більшо­го перекриття з орбіталями інших атомів утворюють міцні зв'язки.

Для атома Карбону характерні три види гібридизації з участю 5- і /ьорбіталей: зр3-, зр2-, ^-гібридизація. Кожному з цих видів відповідає певний валентний стан атома.

«^-Гібридизація атомних орбіталей Карбону(перший валентний стан). При 5р3-гібридизації з однієї 5- і трьох /ьорбіталей утворю­ються чотири якісно нові, рівноцінні .^-гібридні орбіталі, напра­влені в просторі під кутом 109° 28' (від центра правильного тетра­едра до його вершин). Тому 5/?3-гібридизацію називають ще тетраедричною.

Виходячи зі схеми, поданої на рис. 3.1, можна припустити, що частка 5-хмари в гібридних 5/?3-орбіталях дорівнює 1/4. У першому валентному стані атом Карбону утворює лише прості ковалентні зв'язки.

зр -Гібридизація атомних орбіталей Карбону(другий валентний стан). 5/?2-Гібридизація відбувається внаслідок взаємодії однієї $-і двох /7-орбіталей х, ру). Таким чином утворюються три еквіва-


Рис. 3.1. Схема утворення і розміщення в просторі гібридних і/^-орбіталей

чотири зр -гібридні орбіталі

лентні 5/?2-гібридні орбіталі, що лежать в одній площині під кутом 120°. Тому 5р2-гібридизація називається ще тригональною. Залишена негібридизованою /?г-орбіталь розташована в площині, перпенди­кулярній до площини гібридних орбіталей (рис. 3.2).

Три «р -орбіталі

 

Рис. 3.2. Будова атома Карбону в ^-гібридному стані:

три з/> -гібридні орбіталі + р^-орбіталь

а — схема утворення гібридних л/^-ор-біталей; б — взаємне розміщення гіб­ридних та негібридної АО


зо

Глава З

Умовно частка я-хмари в 5/?2-гібридних орбіталях дорівнює 1/3. Атом Карбону в цьому стані утворює подвійний зв'язок.

т-орбіталь
25-орбіталь

зр-Гібридизація Карбону(третій валентний стан). ^-Гібридиза­ція виникає внаслідок злиття однієї 5- і однієї /ьорбіталі х). При цьому утворюються дві др-гібридні орбіталі, розташовані одна від­носно одної під кутом 180°. Тому ^-гібридизація називається ліній­ною. Негібридизовані ру- та /?г-орбіталі розташовані у двох взаємно перпендикулярних площинах під Прямим кутом до 5р-гібридних ор­біталей (рис. 3.3).

три зр -орбіталі

Рис. 3.3. Будова атома Карбону в 5/?-гібридному стані:

дві зр-гібридні + ру- і рг-орбіталі б

а — схема утворення гібридних 5р-АО; б — взаємне розміщення АО в просторі

5-Характер лр-гібридних орбіталей дорівнює 1/2. У стані ^-гіб­ридизації атом Карбону утворює потрійний зв'язок.

Слід зазначити, що поряд з трьома граничними варіантами гібридизації 5- і /«-орбіталей існує багато проміжних типів.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.