Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Класифікація і номенклатура органічних сполук

 


           
 
   
     
 
 

Таблиця 2.2

Позначення в суфіксі

Клас речовини

Карбонові кислоти

Сульфокислоти

Альдегіди


Основні функціональні групи, розташовані в порядку зменшення старшинства

Позначення в префіксі

Функціональна група

—СООН

карбокси-
-50,Н

-карбонова кислота -ова кислота

сульфо-
О

-сульфонова кислота

форміл-
—С
Н

-карбальдегід -аль


За головний карбоновий ланцюг обирається той, який містить максимальну кількість (у порядку зменшення значності) функціо­нальних груп, наведених у табл. 2.1; кратних (подвійних і потрій­них) зв'язків; атомів Карбону; замісників.

Замісником називають будь-який атом або групу атомів, які не входять до родоначальної структури. Поняття «замісник» включає в себе функціональну групу і радикал.

Радикал* є залишком молекули вуглеводню, що утворюється в результаті видалення одного або декількох атомів Гідрогену. Віль­ну валентність у радикалах позначають рискою. За кількістю віль­них валентностей розрізняють одно-, дво- і тривалентні радикали:

сн3—о* тривалентний радикал
СН3 СН2— одновалентний радикал

СНч СН— —СНі СН-;—

двовалентні радикали


 


Кетони

Спирти, феноли

Аміни


;с=о

-ОН

—>Ш,


оксо-

пдрокси-

амшо-


■он

-ол

-амін


Залежно від того, при якому атомі Карбону — первинному, вторинному чи третинному — знаходиться вільна валентність, роз­різняють первинні, вторинні й третинні радикали. Первинним на­зивається атом Карбону, безпосередньо зв'язаний тільки з одним атомом Карбону, вторинним — з двома, третинним —з трьома:


 


Таблиця 2.3

Функціональні групи, які позначають тільки в префіксі

Функціональна група Позначення в префіксі Функціональна група Позначення в префіксі
—СІ хлор- —Вг бром-
—Р фтор- —ОК К-окси
—І йод- —N0, нітро-

ві назви. В ациклічних сполуках родоначальною структурою є го­ловний карбоновий ланцюг, у карбоциклічних і гетероциклічних -цикл:

СООН

н3с—сн—сн2—он

Сн,

Родоначальна структура


 

третинний атом Карбону

вторинний атом Карбону

Н^С СН—СН2 СН-*

сн3

первинні атоми Карбону

СН3 СН3—СН2—СН2—СН2— Н3С—С—СН2-

первинні радикали СН3

. СН3

Н3С—СН2 СН СН3 Н3С С—СН3

вторинний радикал третинний радикал

* Слід відрізняти від поняття «вільний радикал» (частинка з неспареним елек­троном), наприклад, СН3.


               
   
 
   
 
   
 
 

Н3С-

Глава 2

У табл. 2.4 наведено структурні формули і назви деяких вугле­водневих радикалів.

Таблиця 2.4 Найбільш уживані назви деяких вуглеводневих радикалів

 

Структурна формула Назва Структурна формула Назва
сн3 метил НС=С— етиніл
сн3—сн2 етил 3 2 1 НС^С—СН2 пропін-2-іл
СНз—С^2—СНз пропіл —СН2 метилен
СН-» СН—СНт ізопропіл —СН2—СН2 етилен
НзС СН2—СН2—СН2— я-бутил С Н2 С Н2 С Н2— триметилен
н3с >СН—СН,— н3с ізобутил СН3—СН= етиліден
н3с—сн—сн2—сн3 в/яор-бутил СН? СН СН-і II ізопропіліден
НзС^ н3с—с— н3с трет-бутл с6н5- феніл
сн2=сн— вініл, етеніл С6Н5 СН2 бензил
н2с=сн—сн2 аліл, пропен-2-іл С6Н5—СН== бензиліден
Н3С—СН=СН— пропен-1-іл С6Н5-С= Зензилідин

Визначивши родоначальну структуру, нумерують її атоми так, щоб старша група дістала якомога менший номер. Якщо сполука не має старшої групи, перевагу при нумерації (менші номери) відда­ють положенням кратних зв'язків, а за їх відсутності — замісникам.

Нарешті, складають назву всієї сполуки, дотримуючись такої послідовності: спочатку вказують в алфавітному порядку функці­ональні групи, крім старшої, та вуглеводневі радикали (префікс), потім — назву родоначальної структури (корінь), у кінці — кратні зв'язки і старшу функціональну групу (суфікс):


 

Класифікація і номенклатура органічних сполук

НАЗВА
Корінь
Суфікс

Префікс

Родоначальна структура (го­ловний карбо­новий ланцюг або цикл)
Старша функ­ціональна група; кратні зв'язки

Функціональна
група, крім стар­
шої; вуглеводне­
ві радикали
(в алфавітному
порядку)______

Подвійний зв'язок у назві позначається суфіксом -єн, потрій­
ний ------ їй. Положення замісників і кратних зв'язків указують ци­
фрами або буквами (локанти), які розташовують перед префіксом
і після суфіксу. За наявності в молекулі декількох однакових заміс­
ників або кратних зв'язків для їх позначення використовують множ­
ні префікси:ди-
(два), три- (три), тетра- (чотири), пента- (п'ять)
іт. д.

СН, I 23 -сн-
<
-сн-он
-сн- ЛОН!
3с:

о

он

СН, СН—СН, і •.

^ч. старша _____ функціональна група

родоначальна структура

4-пентен-2-ол і V. і,
суфікс '■'- (старша функціональна група)
корінь суфікси

З-гідрокси-2-метилоутанова кислота

префікси

корінь (головний ланцюг)

(молодша

функціональна

(головний ланцюг)

група)

СН,

н,с—сн=сн—сні-сн,

І 5

нс^с—сн,—с—сн,

н2с—с=с—сн3 і

І

СН,

------- З г /^/Ч Л

4,4-Д*. 4ЄТИЛ-1-ПЄНТИН 4 * і V

5-МЄТИЛ-6-ОКТЄН-2-ІН

множний префікс корінь суфікс префікс корінь суфікси

префікс (кратний зв'язок) (старший кратний зв'язок)Глава 2


 


Радикале-функціональна номенклатура.Для деяких органічних сполук номенклатура ШРАС, поряд із замісниковою, передбачає радикало-функціональний варіант утворення назв. В основі цих назв лежить назва функціонального класу (спирт, етер, кетон та ін.), якому передують назви вуглеводневих радикалів, наприклад:

С1-СН2-СН=СН2 СН3-СН2-0-СН2-СН3

алілхлорид діетиловий етер

СН3-СН2-ОН сНз-С-СНз

етиловий спирт II

ацетон, диметилкетон

Розглянуті в цій главі основні принципи номенклатури органіч­них сполук є лише коротким поясненням до численних назв і номенклатурних правил, викладених у наступних розділах підруч­ника, присвячених конкретним класам сполук.


ГЛАВА_________ ____ ОЦІ ГЛАВА

ХїмГчний зв'язок

Вивчення органічної хімії значно спростилося завдяки розвит­ку теорії хімічного зв'язку. На підставі існуючих уявлень про при­роду хімічного зв'язку та електронну структуру молекул стало мо­жливим пояснити реакційну здатність органічних сполук та зрозуміти фактичний матеріал хімії.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.