Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇРозвиток органічної хімії в історичному аспекті можна умовно поділити на чотири періоди: емпіричний (середина XVII — кінець XVIII ст.), аналітичний (кінець XVIII — середина XIX ст.), струк­турний (друга половина XIX — початок XX ст.) та сучасний (поча­ток XX ст. — до наших днів).

Емпіричному періодові передував етап багатовікового нагро­мадження фактичного матеріалу в процесі практичної діяльності людини. Так, в Єгипті та Індії здавна розвивалося мистецтво фар­бування тканин природними барвниками. Стародавні римляни та єгиптяни вміли варити мило. З глибокої давнини люди застосову­вали процес бродіння для одержання спиртних напоїв. Природ­ними речовинами послуговувались і в стародавній медицині.

У середньовіччя (VIII—XVI ст.) — період панування алхімії — знання про органічні речовини розвивалися вкрай повільно. Пев­ний крок уперед був зроблений тоді лише завдяки удосконаленню методів перегонки: було виділено деякі ефірні масла, одержано винний спирт, ацетон.

У первісний період розвитку хімії дослідники не помічали різ­ниці між речовинами, виділеними з неживої природи, і такими, що були одержані з рослин та тварин. Та згодом вони почали звертати увагу на різну стійкість та хімічну поведінку речовин живої та неживої природи, що спричинило поділ хімії в другій половині XVII століття на мінеральну та хімію рослин і тварин. У цей час органічна хімія почала формуватися як хімія рослин і тварин (ем­піричний період). До кінця XVIII століття було досягнуто поміт­них успіхів в одержанні індивідуальних органічних сполук: з рос­лин були виділені винна, цитринова, яблучна, молочна, слизова кислоти (К. Шеєле, 1769—1785 рр.) та інші речовини, одержано ряд органічних сполук тваринного походження — сечовину (Г. Ру-єль, 1773 р.), сечову кислоту (К. Шеєле) та ін. Однак дослідження в емпіричному періоді проводилися ще без чітких теоретичних уявлень, методом спроб та помилок.


Глава 1
6-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Наприкінці XVIII — у першій половині XIX століття увагу хі­міків було зосереджено на вивченні якісного і кількісного складу одержаних речовин (аналітичний період). На той час французький хімік А. Лавуазьє встановив, що речовини і рослинного, і тварин­ного походження можуть містити Карбон. До того ж на початку XIX століття було виявлено низку рослинних і тваринних речовин (щавлева кислота, жири тощо). Одержаний матеріал дозволив зро­бити перші теоретичні узагальнення. Оскільки, як показали дослі­дження, між хімією рослин і тварин принципової різниці немає, у цей період сформувалося загальне поняття «органічна речови­на» і виник термін «органічна хімія» (Й. Берцеліус, 1808 р.). Однак багато тогочасних учених, зокрема Й. Берцеліус, мали віталістич­ні погляди. Вони вважали, що органічні речовини притаманні лише живим організмам і утворюються під впливом особливої «життє­вої сили». Першого нищівного удару по віталізму було завдано 1828 року, коли німецькому хімікові Ф. Велеру вдалося одержати синтетичним шляхом сечовину. У листі до свого вчителя Берце-ліуса Велер писав: «Я маю Вам заявити, що можу робити сечови­ну, не потребуючи при цьому нирок і взагалі тварин, людини чи собаки». Незабаром з'явилися й інші блискучі праці — синтез оц­тової кислоти, здійснений Г. Кольбе (1845 р.), жирів — М. Берт-ло (1854 р.), цукристої речовини — О. М. Бутлеровим (1861р.). Успішний розвиток органічного синтезу продемонстрував помил­ковість та необґрунтованість віталістичних поглядів.

Досягнення органічної хімії аналітичного періоду мали вели­чезне значення для утвердження матеріалістичної точки зору на єдність природи та створення передумов для вироблення міцної теоретичної бази органічної хімії.

Найвизначнішою подією в розвитку органічної хімії стало ство­рення в 60-ті роки минулого століття видатним російським уче­ним О. М. Бутлеровим теорії хімічної будови органічних сполук. Саме тоді був започаткований структурний період розвитку орга­нічної хімії, протягом якого вона остаточно сформувалася як са­мостійна наука. Цьому періоду притаманний бурхливий розвиток органічної хімії. Першорядного значення набув органічний син­тез, за допомогою якого одержано багато не віднайдених у приро­ді речовин. У цей час було встановлено будову ряду природних сполук, зроблено ряд важливих винаходів. Наприкінці XIX — на початку XX століття органічний синтез був запроваджений у хі­мічну промисловість, з'явилися галузі з виробництва синтетичних барвників, лікарських засобів, вибухових речовин тощо.


 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.