Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Відносини розподілу та їх місце у відтворювальному процесіРозподіл є одним з чинників економічного зростання. При цьому економічне зростання є складовою економічного розвитку — про­цесу, який охоплює період зростання і занепаду. Економічне зрос­тання — це позитивна складова динаміки виробництва у країні.

Розподіл як економічний процес можна розглядати як з боку факторів виробництва, так і з боку результатів виробництва. В пер­шому разі це первинні умови виробництва, за якими матеріальні та трудові ресурси переміщуються з менш прибуткових до прибуткові-ших і продуктивніших галузей економіки з метою досягнення більшої окупності кожного з факторів виробництва. В іншому разі результа­ти виробництва розподіляються через фонд споживання і є доходами за результатами вкладеної праці (заробітна плата), доходами від влас­ності (дивіденди, відсотки за вкладами, рента) і доходами з транс­фертних платежів (пенсії, допомога тощо). Отже, значення відносин розподілу у відтворювальному процесі досить велике.

Відтворювальний процес здійснюється постійно, в основі його лежить кругообіг між чотирма секторами економіки, в результаті чого створюється валовий внутрішній продукт (рис. 20).

Основним макроекономічним показником, за допомогою якого вимірюється обсяг національного виробництва, є валовий внутріш­ній продукт — це ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, які вироблені у країні протягом певного часу. При розрахунках ВВП не враховуються проміжні продукти, які використовуються в подаль­шому виробництві, що дає змогу уникати їх повторного врахування, яке може завищувати масштаби виробництва. ВВП — це загальний показник соціально-економічного розвитку, динаміки економічного зростання, прийнятий у більшості країн світу. ВВП вимірює одно­часно і дохід в економіці, і обсяг витрат на виготовлену продукцію. Валовий внутрішній продукт можна оцінювати двома способами: 292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Податки       Податки      
  Фактори виробництва ва   г Витрати на товари та послуги  
    Уряд  
      Прибутки Товари та послуги      
             
    Товари та послуги  
        Витрати на товари та послуги        
    \   г І        
Домашнє господарство     Підприємство
  і   Прибутки    
        Фактори виробництва        
               
    Закордонний сектор  
    Імпорт ----------------------------- >- Експорт    
    Оплата імпорту   Оплата експорту    
                               

Рис. 20. Схема кругообігу між чотирма секторами економіки

через суму всіх витрат суспільства на придбання товарів і послуг, ви­роблених за відповідний період, або через суму грошових доходів, отриманих у результаті реалізації виробленої продукції економікою країни за той самий період. Усі витрати на придбання продуктів по­винні дорівнювати доходам виробників цієї продукції.

Витрати, що входять до складу ВВП, поділяються на чотири гру­пи: споживчі, інвестиційні, державні витрати та чистий експорт. До­ходи суспільства складаються з відрахувань на амортизацію, непря­мих податків, заробітної плати, рентних платежів, банківського від­сотка, доходів від власності та прибутку корпорацій. ВВП — це вар­тісний показник, який може бути розрахований на основі стабіль­них незмінних цін або за умови інфляції в країні. Залежно від того, в яких цінах розраховано ВВП, розрізняють номінальний і реаль­ний ВВП. Якщо ВВП розраховується в поточних цінах, то це буде


номінальний ВВП, а якщо в цінах базового періоду — реальний ВВП. Для визначення реального ВВП розраховується дефлятор ВВП, який є показником рівня цін усіх вироблених в економіці то­варів і послуг:

100 %.

Номінальний ВВП

Дефлятор ВВП =

Реальний ВВП

Особливого значення в макроекономіці набуває показник націо­нального доходу, що характеризує чистий доход суспільства і дорів­нює сумі всіх факторів виробництва. Національний доход покладено в основу валового національного продукту і схематично взає­мозв'язок між ВВП і ВНД можна представити у такий спосіб (рис. 21):


294


Валовий внутрішній продукт

Мінус експортні постачання

Валовий національний продукт

Мінус амортизація

Чистий національний продукт

Мінус непрямі податки

Національний доход

Рис. 21. Розрахунок національного доходу

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.