Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Темпи економічного зростанняАналіз економічного зростання становить основну проблему оцінки ефективності будь-якої системи господарювання. І це цілком зрозуміло: темпи і рівень економічного зростання свідчать про мож­ливості суспільства з освоєння досягнень науково-технічного прогре­су, використання господарського потенціалу. Економічне зростання характеризує великі економічні системи, наприклад господарство країни, групи країн, тобто належить здебільшого до макрорівня. Ос­новними показниками є валовий внутрішній продукт, національний доход, зайнятість, суспільний капітал тощо, які характеризують аб­солютні результати господарської діяльності макроекономічних об'єктів. Такі показники також необхідні для порівняльного аналізу макроекономічних об'єктів, що мають різні якісні характеристики, наприклад, національних економік, які перебувають на різних рів­нях розвитку.

Економічне зростання— це регулярне, стійке розширення мас­штабів діяльності певної господарської системи, яке виявляється у збільшенні розмірів використаної праці і виробленого продукту — товарів і послуг. При розгляді економічного зростання основною стає проблема кількісного та якісного розвитку виробництва і поліп­шення його структури.

Економічне зростання визначається двома взаємозв'язаними спо­собами: як збільшення обсягу реального ВВП протягом певного ча­су або як збільшення за той самий період обсягу реального ВВП на душу населення. Важливими є обидва способи. Наприклад, якщо є потреба визначити воєнно-політичний потенціал, тоді прийнятні­ший перший спосіб. Але при зіставленні життєвого рівня населення в окремих країнах і регіонах перевага надається другому способу.


Будь-яким із цих способів економічне зростання вимірюється річни­ми темпами зростання у відсотках.

У І кварталі 2002 р. валовий внутрішній продукт України збіль­шився порівняно з відповідним періодом минулого року на 3,8 %, що свідчить про існування тенденції до прискорення економічного зрос­тання, яка склалася протягом січня-лютого (рис. 28).

Найвищі темпи приросту валової доданої вартості досягнуті у торгівлі та сфері послуг з ремонту автомобілів і побутових товарів (20,3 %), сільському господарстві (10,7 %). Подолано спад виробниц­тва доданої вартості у добувній промисловості і на транспорті, про­те він посилився у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (з 0,7 % за січень-лютий до 1,8 % за січень-березень).


Виробництво

та розподілення

електроенергії,

газу та води


Торгівля і послуги з ремонту


Сільське господарство,

мисливство та рибальство


 


Добувна промисловість


Чисті податки на продукти


 


Будівництво


ввп


Транспорт Обробна

промисловість

Рис. 28. Приріст валового внутрішнього продукту в Україні та його складових у І кварталі 2002 р.(у % до відповідного періоду 2001 р.)
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.