Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Сучасні моделі державного регулювання: кейнсіанська і неокласичнаВ основі кейнсіанського уявлення про економічну роль держави лежить проблема формування ефективного попиту, що забезпечить реалізацію створеного суспільством багатства. Кризовий стан еко­номіки спонукав Дж. Кейнса до вирішення проблеми реалізації ба­гатства за допомогою принципово нового підходу і розширення напрямів державного регулювання, серед яких — бюджетне регулю­вання з традиційно високим рівнем перерозподілу національного доходу через держбюджет, спрямоване на забезпечення фінансуван­ня державних інвестицій; здійснення значних соціальних витрат.

Для "запуску" інвестиційного мультиплікатора здійснюються:

• великі урядові замовлення на виробництво військової техніки та
озброєння, що стимулює розвиток військово-промислового ком­
плексу й підтримує високий загальний рівень економічної
кон'юнктури;

• кредитно-грошове регулювання, що використовує ставку відсот­
ка як основний регулятор інвестиційної активності і допускає
грошову емісію для покриття бюджетного дефіциту та з метою
"здешевлення" грошей. Політика "дешевих грошей" забезпечує
зниження надання переваг ліквідності і, як наслідок, стимулює
збільшення витрат всіма економічними суб'єктами;

• податкове регулювання, засноване на прогресивній системі опо­
даткування з високими податковими ставками для корпорацій


та осіб зі значними прибутками і доходами з метою підвищення схильності до споживання, а отже, й інвестиційного мультиплі­катора;

• регулювання соціальної сфери, насамперед вирішення проблем
зайнятості за допомогою регулювання ринку праці, надання до­
помоги у зв'язку з безробіттям, збільшення соціальних програм
тощо;

• зовнішньоекономічне регулювання, засноване на застосуванні
фіксованих валютних курсів і орієнтоване на замкнену економі­
ку.

Післявоєнний період засвідчив можливість застосування модифі­кованого варіанта кейнсіанської теорії при вирішенні проблем еко­номічного зростання, що спирався на розширене трактування еко­номічних функцій держави. В цей самий час з'являється розглянута вище формула економічних функцій держави П. Самуельсона: "ста­більність, ефективність, справедливість". У подальшому ці функції набували різного значення залежно від того, економісти якої школи або напряму економічної думки пояснювали їх зміст.

Сучасна неокласична модель державної економічної політики, що виникла у 70-х роках ХХ ст. в умовах кризи кейнсіанської моде­лі державного втручання та критичного перегляду кейнсіанських те­оретичних рекомендацій, засновується на теоріях монетаризму та економіки пропозиції і передбачає:

• грошово-кредитне (антиінфляційне) регулювання, в основі якого
контроль за обсягом грошової маси в обігу та недопущення не-
контрольованої грошової емісії, тобто додержання "грошового"
правила монетаризму про 3-5-відсотковий темп щорічного зрос­
тання грошової маси;

• ліберальна податкова політика, пов'язана зі зменшенням ставок
оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб з метою сти­
мулювання приватної ініціативи та інвестування, необхідність
яких емпірично доведена кривою А. Лаффера;

• обмежене бюджетне регулювання, основна мета якого — збалан­
сування доходів і видатків бюджету, уникнення бюджетного дефі­
циту;

• дерегулювання економіки за допомогою ліквідації регламентації
цін, заробітної плати, ринку робочої сили, а також лібералізації
антимонопольного законодавства та приватизації;


• обмежене соціальне регулювання (скорочення фінансування соці­
альних програм і соціальної інфраструктури);

• зовнішньоекономічне регулювання, орієнтоване на посилення
відкритості економік та участь у світових інтеграційних процесах
і засноване на гнучких валютних курсах.

Основні моделі державного регулювання в сучасних економічних системах набувають певних модифікацій унаслідок таких причин: від­родження тези історичного напряму економічної думки про націо­нальну систему державного регулювання, у зв'язку з чим виокрем­люються моделі ринкової економіки і державного регулювання за національною ознакою (американська, німецька, японська, корей­ська та ін.); синтезування і взаємопроникнення багатьох протилеж­них теорій, зокрема щодо питань економічної ролі держави (кейнсі-ансько-неокласичний синтез, ліве кейнсіанство і марксизм, неокла­сична теорія економічного добробуту та соціально-інституціональ-ний напрям тощо); врахування в сучасній економічній науці поряд з усталеними неокласичними та кейнсіанськими підходами здобутків нової інституціональної теорії.

Загалом державне регулювання доповнює і коригує вільний рин­ковий механізм. Основна проблема економічного розвитку сьогодні і в майбутньому — знаходження оптимального співвідношення рин­кового і державного регулювання. Взаємодія цих двох сторін еконо­мічного механізму і нестійкий баланс їх відносин свідчать про поси­лення в окремі періоди або економічної ролі держави, або дії стихій­но-ринкових сил.

Контрольні питання

1. У чому полягає об'єктивна необхідність держави як суб'єкта еко­
номічних відносин? Назвіть недоліки стихійно-ринкової коорди­
нації.

2. Чи відповідають реальні умови функціонування ринкової еконо­
міки теоретичній моделі вільного ринку?

3. Які економічні проблеми та явища належать до недоліків ринку?
Відповідь поясніть.

4. Проаналізуйте основні економічні функції держави.

5. Які державні дії забезпечують стабільний розвиток економічної
системи?


6. Чим визначається необхідність державного регулювання еконо­
міки?

7. Як співвідносяться об'єктивні економічні закони та практика
державного регулювання економіки?

8. Назвіть об'єкти та суб'єкти державного регулювання економіки.

9. Охарактеризуйте основні принципи і методи державного регулю­
вання економіки. Які з методів державного регулювання економі­
ки найефективніші?

 

10. Розкрийте еволюцію теоретичних підходів до визначення еконо­
мічної ролі держави.

11. Назвіть основні сучасні моделі державного регулювання еконо­
міки. Поясніть зміст напрямів і методів державного втручання,
які формують ці моделі.

12. Спробуйте змоделювати організаційно-економічний механізм
державного регулювання економіки в Україні: завдання, принци­
пи, суб'єкти, об'єкти, методи й основні напрями.


Розділ 4
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.