Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Особливості регулювання економічного зростання в УкраїніУ трансформаційних умовах розвитку державне регулювання економічного зростання в Україні здійснюється за допомогою інс­трументів фіскальної, бюджетної, податкової, грошово-кредитної, амортизаційної та інших напрямів державної економічної політики.

Інструментами фіскальної політики є державні закупівлі, що ха­рактеризують бюджетні видатки, і податки, які визначають бюджет­ні доходи. Державні закупівлі здійснюються через механізм держав­них замовлень, укладення контрактів, виробництво продукції (вико­нання робіт), надання послуг. Розрізняють стимулюючу фіскальну політику, спрямовану на стимулювання виробництва збільшенням обсягу державних закупівель, і стримуючу (рестриктивну), спрямо­вану на стримування виробництва зменшенням обсягу державних закупівель.

У межах бюджетної політики держава здійснює пряме фінансува­ння установ сектору загального державного управління, фінансуван­ня інвестиційних програм, обслуговування державного боргу. Вит­рати державного бюджету здійснюються також у таких формах, як дотації, субсидії, субвенції. Бюджетна політика України постійно


перебуває в центрі уваги науковців, економістів, політиків, інших фахівців, що зумовлено її вагомим місцем серед інструментів еконо­мічної політики. У бюджетній політиці найяскравіше виявляються інтереси різних верств суспільства.

Державні фінанси істотно впливають на реальну економіку та її зростання, тому динаміка основних макроекономічних показників може виступати одним із критеріїв успішності того або іншого варі­анта бюджетної політики. Можна виокремити такі кількісно вимі­рювані критерії бюджетної політики щодо економічного зростання: рівень нагромадження бюджетних доходів загалом, зокрема подат­ків; обсяг і напрями видатків бюджету; розмір бюджетного дефіциту та швидкість зростання державного боргу; обсяг фінансових ресур­сів, що відволікаються на обслуговування державного боргу; рівень монетаризації бюджетного дефіциту; динаміка ВВП; рівень безро­біття; ступінь виконання законодавчих актів і прирівняних до них нормативних документів щодо бюджету.

Одним з вагомих критеріїв бюджетної політики є законодавча ба­за, формування якої в Україні відбувається нерівномірно, що зумов­лено унікальністю трансформаційного періоду, який переживають постсоціалістичні країни.

Відповідно до чинного законодавства держава покликана фінан­сово підтримувати місцеве самоврядування, брати участь у форму­ванні доходів місцевих бюджетів, здійснювати контроль за закон­ним, доцільним, економічним, ефективним витрачанням коштів і на­лежним їх обміном. Вона повинна гарантувати органам місцевого самоврядування дохідну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб.

Кошти державного бюджету повинні витрачатися лише на цілі та в межах, затверджених Законом України "Про державний бюджет України". Видатки бюджетів усіх рівнів поділяють на поточні і ви­датки розвитку.

Поточні видатки — це видатки бюджетів з фінансування мережі підприємств, установ, організацій, які діють на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів соціального захисту населення.

Видатки розвитку — це видатки бюджетів на фінансування інвести­ційної та інноваційної діяльності, зокрема фінансування капітальних вкладень; фінансування структурної перебудови галузей економіки; субвенції та інші видатки, пов'язані з економічними зростанням в Ук­раїні.


Податкова політика застосовується для поповнення державних фі­нансових ресурсів, а також для стимулювання економічного зростан­ня, науково-технічного прогресу, здійснення структурних перетворень, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників.

Грошово-кредитна політика здійснюється з метою впливу на гро­шову пропозицію, для досягнення якої Національний банк України ви­користовує такі основні інструменти: грошова емісія, операції з дер­жавними цінними паперами на відкритому ринку, зміна норми обов'язкових резервів, маніпулювання обліковою ставкою.

Амортизаційна політика досить важлива для регулювання стало­го економічного зростання. Ефективним напрямом такої політики є механізм прискореної амортизації. Його запровадження дає змогу підприємствам прогресивних галузей економіки вже в перші роки експлуатації машин та устаткування окупити більшу частину їх вар­тості, нагромадити в амортизаційному фонді достатню кількість коштів для подальшого інвестування.

Контрольні питання

1. Які основні типи економічного зростання?

2. У чому виявляється інтенсифікація економіки в сучасних умовах
господарювання?

3. Що спільного і відмінного у понять "економічне зростання" та
"економічний розвиток"?

4. Розкрийте сутність економічного зростання. Які основні моделі
економічного зростання?

5. У чому полягають особливості економічного зростання при
трансформації економіки України до ринкової?

6. Які зміни відбуваються в економічному зростанні під впливом
науково-технічної революції?

7. Які основні цикли і фази економічного розвитку?

8. Сутність економічної кризи.

9. Чим зумовлені нові тенденції політики макроекономічної стабілі­
зації в Україні?

10. Які основні напрями державного регулювання економічного зростання в Україні?

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.