Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Олександр Порфирійович БОРОДІН(1833-1887)

Продукти альдольної конденсації — р-гід-

Російський композитор і хімік- роксиальдегідипри нагріванні легко втра-органік. Закінчив медико-хірургіч- чають воду, перетворюючись в а,|3-ненаси-

чені альдегіди:
о
У/
СН3— СН—СН2

ну академію в Петербурзі (1856). У 1859—1862 роках працював у хіміч­них лабораторіях Гейдельберга, Пари­жа і Пізи.

н

Основні наукові праці — у сфері

органічного синтезу. Розробив спосо­би одержання бромозаміщених (1861) і флуорангідридів карбонових кислот (1862). Досліджував (1863—1873) про­дукти конденсації альдегідів. Здійснив (1872) альдольну конденсацію (одно­часно із Ш. А. Вюрцем).

ОН

р-гідроксимасляний альдегід

 
+ н2о

о

сн3— сн=сн—

н

кротоновий альдегід

Перехід від насичених альдегідів через

,0 н

стадію утворення альдолю з подальшою внутрішньомолекулярною дегідратацією до а,|3-ненасичених альдегідів називають кротоновою конденсацією.

,0 чн

о

сн3— сн=сн—сч

р

2 СН3
н

сн3—сн—сн2

он

ацетальдегід р-гідроксимасляний альдегід кротоновий альдегід

Кротоновій конденсації піддаються альдегіди, які мають у а-положенні мети­ленову групу.

У реакцію альдольної конденсації вступають і кетони, проте через нижчу реак­ційну здатність кетогрупи взаємодія відбувається в більш жорстких умовах:

СН3

2СН3—С—СН3 0

ОН"

о

сн3— с—сн2— с—сн3

он

діацетоновий спирт; 4-гідрокси-4-метил-2-пентанон


аЛЬДеГІДи. КетОни
------------------------------------------------------------------------------------------------- 385

сн,—с=сн—с—сн

У сильнокислому середовищі кетони вступають у реакцію кротонової конден­сації з утворенням ненасичених кетонів:

2СН3С —СН3 0

 

4-метил-3-пентен-2-он; мезитилоксид

 

естерова конденсація (реакція Тищенко). Російський хімік В'ячеслав євгенович Тищенко 1906 року виявив, що при нагріванні альдегідів з алюміній етилатом утворюються естери карбонових кислот:

,0 ,0

# А1(ОС2Н5)3^ ^

2СН3 С ' ^-"^з \

Н ОС2Н5

етилацетат

 

У цій реакції одна молекула альдегіду відновлюється до спирту, а інша — окис-нюється до кислоти. Реакції, у процесі яких відбувається самоокиснення — само-відновлення сполуки, отримали назву «диспропорціювання», або «дисмутації».

На початку реакції відбувається приєднання алюміній етилату до карбонільної групи альдегіду. Продукт приєднання (I) вступає у взаємодію з іншою молекулою альдегіду, утворюючи нестійку проміжну сполуку (II), в якій відбувається перене­сення гідридного іона (Н ), відщеплення алюміній етилату і формування молекули естеру:

О О-А1(ОС2Н5)3

СН3—С( +А1(ОС2Н5)3 <—► СН3

Н Н !.

О-А1(ОС2Н5)3 О

гчтт____ /-і ■* ................................... "" -І- г"1____________ Ґ~*Л ^

ЬН3 СС А СН3 *^

і/

Н

^О^А1(ОС2Н5)з О

—► СН3— С —► СН3—С^ + А1(ОС2Н5)3

;Н;О^С—СН3 О—СН2—СН3

II. Н

РЕАКЦІЇ ЗА УЧАСТІ а-АТОМА КАРБОНУ

 

Карбонільна група впливає на вуглеводневий радикал. як електроноакцеп-торний замісник вона збільшує рухливість атомів Гідрогену при а-атомі Карбону (СН-кислотність):

нГлава 23


 


Для метилкетонів та ацетальдегіду харак­терна галоформна реакція. При взаємодії з хлором, бромом або йодом у лужному середовищі вони галогенуються по метильній групі. Отримані продукти — трига-логенокетон або тригалогенацетальдегід — розщеплюються в лужному середовищі на сіль карбонової кислоти і галоформ (хлороформ, бромоформ, йодоформ). У разі йодування в лужному середовищі реакція проходить з виділенням йодо­форму СНІ3 — кристалічної речовини жовтого кольору з характерним запахом: 9 9 о
к—с—сі,

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.