Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДІОЛІВ І ТРИОЛІВВиявити гідроксильні групи в діолах і триолах можна за утворенням забарвле­ного в синій колір розчину комплексної солі Купруму(ІІ) (див. с. 335).

Для виявлення гліцерину можна використовувати реакцію дегідратації з утво­ренням акролеїну — речовини з різким подразнюючим запахом (див. с. 338).

Для ідентифікації а-гліколей використовують реакцію окиснення з перйодат-ною кислотою НЮ4 (глікольне розщеплення) (див. с. 337). При окисненні від­бувається розрив хімічного зв'язку між атомами Карбону, зв'язаними з групами —OН, і утворюються відповідні карбонільні сполуки, за якими можна встановити місце розміщення діольного фрагмента молекули:


сн2—он

сн—он + ню4

Сн,


н—


.0

н


сн3


р чн


ню3 н2о


пропшенгліколь

ОКРЕМІ ПРЕДСТАВНИКИ. ВИКОРИСТАННЯ

етиленгліколь(1,2-етандіол) НО—СН2—СН2—OН. Безбарвна в'язка рідина (т. кип. 197,6°С, т. пл. -11,5°С, d204 = 1,113). Гігроскопічний, змішується з 22водою і етанолом. Сильно знижує температуру замерзання води, тому використовується для приготування антифризу. Дуже токсичний. широко застосовується для одер­жання синтетичних волокон.


Глава 22
340 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН2—ОН Гліцерин(1,2,3-пропантриол). Безбарвна сиропоподібна рідина
І без запаху, із солодким смаком (т. пл. 18 °С, т. кип. 290°С з розкла-

ОН данням). Гігроскопічний, змішується з водою та етанолом у будь-яких співвідношеннях. Використовують як основу для мазей і паст, добавки до мил, у великих кількостях — для добування нітрогліцерину. нітрогліцерин(гліцерин тринітрат). Важка масляниста рідина із

солодкуватим пекучим смаком, при нагріванні або ударі вибухає. ртт__ оіЧО

Використовується для виготовлення динаміту. У вигляді розведених | 2 2

спиртових розчинів нітрогліцерин справляє судинорозширювальну СН—ОІЧО,
дію і застосовується в медицині при стенокардії. Випускається та­
кож у таблетках зі вмістом 0,0005 г речовини. СН2 ОгТО2

ЕНОЛИ

Гідроксильні похідні вуглеводнів, що містять гідроксильну групу при подвійному вуглець-вуглецевому зв'язку, називають енолами.

У назвах енолів суфікс -ен позначає С = С. подвійний зв'язок, а -ол — гід­роксильну групу.

Формально еноли можна віднести до ненасичених спиртів, в яких ОН-група зв'язана з атомом Карбону в sp2-гібридизації. Проте за своїми властивостями ці гід-роксипохідні вуглеводнів настільки відрізняються від ненасичених спиртів з OH-групою при зр -гібридизованому атомі Карбону, що їх доцільно розглянути окремо.

Назви енолів за систематичною номенклатурою ШРАС утворюють з назви ал­кену, до якого додають суфікс -ол:

н2с=сн—он н2с=с—сн3 сн3—сн2—с=с—сн2—сн3

он он сн3

етенол; 1-пропен-2-ол 4-метил-З-гексен-З-ол

вініловий спирт

Розглянемо дві ізомерні ненасичені гідроксильні похідні вуглеводню:

Н2С= С—СН3 Н2С=СН —СН2—ОН

ОН

і-пропен-2-ол 2-пропен-1-ол

(енол) (ненасичений спирт)

ці два ізомери дуже суттєво відрізняються за своїми фізичними і хімічними властивостями. Перша речовина належить до енолів (гідроксильна група при по­двійному вуглець-вуглецевому зв'язку), а друга — до ненасичених спиртів (алкено-лів) (гідроксильна група знаходиться при атомі Карбону в sp3-гібридизації).

еноли, на відміну від ненасичених спиртів, нестійкі сполуки. Спроби одержати

сполуки з енольною структурою С = С — ОНприводять до сполук, які містять

\ /

карбонільну групу С . О-


ГІДрОКСиЛЬнІ ПОхІДнІ ВУГЛеВОДнІВ.етери
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 341

Так, при гідратації ацетилену як проміжна речовина утворюється вініловий спирт (енол), який ізомерується в ацетальдегід:

+ 8 5+____________ О
_ /~і^=/~і_____ ТІ 2 ' ' ^ ^ тт /^1І- /~>ХІ_Ї_ ґ\_______________ ТІ Ьі /"'ХІ _______ Г^

У Н

ацетилен вініловий спирт ацеталвдегід

ця властивість енолів відображена в правилі Ельтекова—Ерленмейєра.

Сполуки, в яких гідроксильна група розташована при атомі Карбону, що утворює кратний вуглець-вуглецевий зв'язок, нестійкі та ізомеруються у відповідні карбо­нільні сполуки — альдегіди або кетони.

Нестійкість енолів спричинена міграцією протона від атома Оксигену OH-групи до сусіднього атома Карбону, який утворює подвійний зв'язок. Таке явище називається прототропною ізомерією, або таутомерією. При цьому відбу­вається ізомеризація енольної форми в кетонну:

—^ 5н->-с:

енольна форма кетонная форма

Наведена прототропна ізомерія називається кето-енольною таутомерією.

У випадку кето-енольної таутомерії рівновага сильно зміщена вбік утворення кетонної форми. це пояснюється тим, що в рівноважній суміші таутомерів завж­ди більше тієї форми, в якій атом Гідрогену міцніше зв'язаний, тобто рівновага зміщена вбік слабшої кислоти. Природно, що в кетонній структурі (СН-кислота) атом Гідрогену утримується сильніше, ніж в енольній структурі (ОН-кислота), і тому рівновага сильно зсунута вбік утворення кетонної форми. У зв'язку з цим стають зрозумілими причини невдач у синтезах енолів.

На відміну від енолів їх етери і естери дуже стійкі. Вони не містять рухливого атома Гідрогену і за звичайних умов не перегруповуються в карбонільні сполуки. Так, відомі естери вінілового спирту, наприклад вінілацетат, який одержують реакцією приєднання оцтової кислоти до ацетилену (див. вінілювання, с. 171):

сн3—с^ + нс=сн —► сн3—с^

он о—сн=сн2

вінілацетат

Вінілацетат здатний полімеризуватися з утворенням полівінілацетату (ПВА):


СН —СН
■2
п

СН=СН

ососн

ососн,

з

]

полівінілацетат (ПВА)

Молекулярна маса ПВА може коливатися від 500 000 до 1 600 000. Він широко використовується у виробництві лаків, фарб і як основа для клеїв.Глава 22При гідролізі ПВА добувають полівініло­вий спирт (ПВС), який є білою аморфною речовиною, що не розчиняється в органічних розчинниках, але розчиняється в гарячій воді:

лН2О

сн—сн,

ососн,

+ лСН3СООН

сн—сн2 он


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.