Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Первинний спирт вторинний спирт третинний спиртОДНОАТОМНІ СПИРТИ

Одноатомними спиртами1 називають гідроксильні похідні вуглеводнів, що міс­тять одну гідроксильну групу, зв 'язану з атомом Карбону в sp3 -гібридизації.

Залежно від природи вуглеводневого радикала одноатомні спирти поділяють на три групи:

> насичені (алканоли і циклоалканоли) — гідроксильні похідні алканів та
циклоалканів;

> ненасичені (алкеноли, алкіноли, циклоалкеноли і под.) — гідроксипохідні
ненасичених вуглеводнів, в яких гідроксильна група не знаходиться при кратному
зв'язку;

> ароматичні (арилалканоли) — гідроксильні похідні ароматичних вуглеводнів
з групою —ОН у боковому ланцюзі.

1 Часто одноатомні спирти називають просто спиртами.


ГІДрОКСиЛЬнІ ПОхІДнІ ВУГЛеВОДнІВ.етериНОМЕНКЛАТУРА

Для назви спиртів найчастіше застосовують замісникову і радикало-функціональну номенклатуру ШРАС.

сн3—сн—сн3 он 2-пропанол
сн3—сн2—он

За замісниковою номенклатурою назву спирту утворюють з назви вуглеводню, що відповідає головному вуглецевому ланцюгу, до якого додають суфікс -ол з ука-занням положення гідроксильної групи в ланцюзі атомів Карбону. Нумерацію головного вуглецевого ланцюга починають з того кінця, до якого ближче розта­шована гідроксильна група.

н2с= сн— сн—сн2— он сн3

2-метил-3-бутен-1-ол
он

сн2—сн2—он

сн3— с = с—сн2— сн2— он


З-пентин-1-сш циклогексанол 2-фенілетанол

За радикало -функціональною номенклатурою назви спиртів утворюють з від­повідної назви вуглеводневого радикала, зв'язаного з гідроксильною групою, до якого додають -овий і спирт:

н2с= сн—сн2— он
сн2—он

СН3

с2н5—он сн3— с— он

сн3

етиловий спирт /ирет-бугиловий спирт бензиловий спирт аліловий спирт

Іноді для назви спиртів використовують раціональну номенклатуру, відповідно до якої спирти розглядають як похідні метилового спирту СН3ОН, що дістав на­зву «карбінол»:


сн3— сн2— он
с—он

сн3—сн2—сн—он сн,

метилкарбінол трифешлкарбінол етилметилкарбінол

Для деяких спиртів досить розповсюдженими залишаються тривіальні назви:

СН,

он
он

н3с сн3

сн3— он с2н5—он


деревний спирт винний спирт


бензогідролГлава 22


ІЗОМЕРІЯ

Для спиртів характерна структурна, геометрична та оптична ізомерії. Струк­турна ізомерія спиртів зумовлена різним положенням гідроксильної групи у вугле­цевому ланцюзі, а також будовою вуглецевого скелета:

ізомери ланцюга

сн3—сн2—сн2—сн2—он сн3— сн—сн2— он сн3—сн2—сн—сн3


сн,


он


ізомери положення

Для ненасичених спиртів структурна ізомерія може зумовлюватись і положен­ням кратного зв'язку:


н2с=сн—сн2— сн2— он


н3с—сн=сн—сн2—он


З-бутен-1-ол 2-буген-і-ол

Геометрична ізомерія характерна для ненасичених спиртів і визначається різним розташуванням замісників відносно площини подвійного зв'язку:


н3сч с
с=с

с н н

ЧМС-2-буген-1 -ол


— он


 

/с=с\
н

н

сн2—он

т/>анс-2-буген-1-ол


 


 
 

Оптична ізомерія можлива для спиртів, які мають у своїй структурі асиметрич­ний атом Карбону:
н,
н3с'

сн3—сн—сн2—сн3 он

2-бутанол


сн2— сн3

НО'

Д-2-бутанол


сн2—сн3 ""он

5'-2-бутанол


СПОСОБИ ДОБУВАННЯ

Гідроліз галогенопохідних вуглеводнів.Галогенопохідні вуглеводнів, атом галоге­ну яких зв'язаний з атомом Карбону в sp3-гібридизації, у присутності водних роз-чинів лугів при нагріванні піддаються гідролізу з утворенням спиртів (див. с. 251):


сн3—сн2—сі


2О)


*► сн3—сн2—он


хлоретан

Гідратація алкенів.Приєднання води до алкенів приводить до утворення на­сичених спиртів (див. с. 150):


ГІДрОКСиЛЬнІ ПОхІДнІ ВУГЛеВОДнІВ.етери 


сн3—сн=сн2


НОН; Н+


сн3—сн—сн3


он

пропен 2-пропанол

Оскільки приєднання води до алкенів відбувається за правилом Марковнико-ва, то в умовах цієї реакції залежно від будови вуглеводню утворюються вторинні і третинні спирти. З первинних спиртів цим способом можна одержати лише етанол.

Відновлення карбонільних сполук — альдегідів, кетонів, карбонових кислот і ес-терів.Відновлення карбонільної групи до гідроксильної — досить поширений метод добування спиртів. як відновники використовують різні реагенти. Найбільш розповсюджений метод гідрування карбонільних сполук полягає в їхній обробці натрієм в етанолі. Дуже часто застосовують каталітичне гідрування в присутнос­ті нікелю Ренея, Pt, Pd і т. ін. Крім того, для відновлення карбонільних сполук використовують комплексні гідриди металів: натрій борогідрид NaBН4, літій алюмогідрид LiАlН4 тощо.

При відновленні альдегідів, карбонових кислот і естерів утворюються первинні, а при відновленні кетонів — вторинні спирти:

 

 

 

 

 

 

сн3— сг   -► сн3 -сн2- ОН
н ацетальдегід       етанол  
сн3— с^ он оцтова кислота ЬіАШ4   СН3 -сн2 он
етер  
//° И; (№ + С2Н 5ОН) сн3- -сн2 он
сн3 с ос2н5 етилацетат    
сн3— с—сн3 - И; Рі   сн3- -сн — сн3
   
ацетон       он 2-пропанол  

Для відновлення ненасичених карбонільних сполук використовують м'який селективний відновник — натрій борогідрид КаВН4, що не порушує при від­новленні кратні вуглець-вуглецеві зв'язки:

н2с=сн— сн2— сн2

..О

-► н2с=сн— сн2— сн2— сн2— он

н

4-пентеналь 4-пентен-1-ол

цей метод використовують для добування ненасичених спиртів з альдегідів і кетонів.

Взаємодія карбонільних сполук з магнійорганічними сполуками (реактивами Гри-ньяра). Для одержання спиртів використовують реакцію магнійорганічних сполук RМgХ з альдегідами, кетонами та естерами. Синтез здійснюють у дві стадії. На


Глава 22 320 Г

першій стадії молекула магнійорганічної сполуки приєднується до молекули кар­бонільної сполуки за місцем розриву я-зв'язку карбонільної групи. Напрям при-

\ 6+ 8-

єднання зумовлений полярністю карбонільної групи .С=О і полярністю зв'язку

I 8- 5+

С—Mg у реактиві Гриньяра К.— .

8/^ ................... 8-.-. .;;;;;;, 5+ І

Н— СІ + !СН3—СН2М§Вг—► Н—С—СН2—СН3

Н .......... і"::.":-"---............... : І

н

формальдегід етилмагнійбромід бромомагній апкоголят

На другій стадії одержаний алкоголят піддають гідролізу, унаслідок якого утворюється спирт:

СН3—СН2—СН2ОМ§Вг+ НОН—► СН3—СН2—СН2ОН +М§(ОН)Вг

1-пропанол

При дії магнійорганічних сполук на формальдегід одержують первинні спирти, з іншими альдегідами — утворюються вторинні спирти:

ОМ§Вг ОН

Сн3-с( С2Нда> сн3-с-с2н5 _^)Вг> сн3-сн-сн2-сн3
Н н

ацеталвдегід бромомагній алкоголят 2-бутанол

Взаємодією магнійорганічних сполук з кетонами добувають третинні спирти:

О ОМ8Вг ОН

Н с2н5мевг І нон гн_(і_гн

сн3 с ------------ ► сн3— с — с2н5 _шон)в> <~п3 с чнз

СН3 СН3 СН3

ВДетон 2-метил-2-бутанол

При дії магнійорганічних сполук на естери утворюються третинні спирти. У цій реакції з однією молекулою естеру реагують дві молекули реактиву Гриньяра:

о ОМ§Вг

3 \

ос2н5

етилацетат

ОМ§Вг ОН

СН3—С —С2Н5 -вадощвг*СН3—С —С2Н5

С2Н5 С2Н5

бромомагній алкоголят З-метил-3-пентанол


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.