Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Олексій Євграфович ФАВОРСЬКИЙ (1860-1945)Російський хімік-органік. Закінчив Петербурзький університет (1882).

Один із засновників хімії ацети­ленових вуглеводнів. Сформулював закономірності перебігу процесів ізо­меризації залежно від будови реагентів і умов реакції (правило Фаворського). Відкрив (1905) реакцію одержання третинних ацетиленових спиртів кон­денсацією ацетиленових вуглеводнів з карбонільними сполуками (реакція Фаворського). Розробив спосіб синте­зу діоксану, уперше ним отриманого та описаного (1906). Першим запро­понував синтез а-карбінолів ацетиле­нового ряду на основі кетонів, а також етерів і естерів на основі ацетилену і спиртів.

Творець наукової школи хіміків-органіків, лауреат Державної премії СРСР (1941).


 

ЩШ;

При відновленні алкінів за допомогою натрію в рідкому амоніаку водень також приєднується селективно, але з утворенням транс-ізомеру:

сн3—с=с—сн3

Н3С

2-бутин

транс-2-бутен

ДИМЕРИЗАЦІЯ, ТРИМЕРИЗАЦІЯ І ТЕТРАМЕРИЗАЦІЯ АЛКІНІВ

Ацетилен у присутності купрум(I) хлори­ду та амоній хлориду димеризується з утво­ренням вінілацетилену:

=с—сн=снп


бензен

Алкіни при нагріванні в присутності комплексних нікельорганічних каталі­затори? М(СО)2[(С6Н5)3Р]2 піддаються циклотримеризації з утворенням бензену і його заміщених:


аЛКІнизсн3—с=сн ^^

Н3С

1,3,5-триметилбензен

Ацетилен при нагріванні в присутності каталізатора нікол ціаніду піддається циклотетрамеризації з утворенням циклооктатетраєну:

4НС=СН

цикло октатетраєн

ІДЕНТИФІКАЦІЯ АЛКІНІВ

Наявність кратного зв'язку в структурі алкінів, як і в алкенах, виявляють реак­ціями з розчином бром або калій перманганату (спостерігається зникнення харак­терного забарвлення). Щоб відрізнити алкіни з кінцевим потрійним зв'язком від алкенів, використовують реакцію утворення ацетиленідів. Доведенням наявності в сполуці групи ——С—Н слугує утворення осаду з амоніачним розчином аргентум оксиду або купрум(I) хлориду (див. с. 172).

У ІЧ-спектрах алкінів з кінцевим потрійним зв'язком спостерігається смуга поглинання в ділянці 3300 см~:, яка характеризує валентні коливання угруповання —С—Н. Для несиметричних алкінів характерна слабоінтенсивна смуга поглинан­ня в ділянці 2300—2100 см~:, що відповідає валентним коливанням потрійного вуглець-вуглецевого зв'язку. У симетричних алкінів R—С——С—R аналогічна смуга в ІЧ-спектрі визначається дуже важко.

Алкіни подібно до алканів і алкенів поглинають УФ-випромінювання в ділянці нижче 200 нм.

У ПМР-спектрах алкінів сигнали протона при атомі Карбону з потрійним зв'язком (——С—Н) виявляються в ділянці 2,3-2,9 млн"1.

Розщеплення алкінів при одержанні мас-спектрів відбувається аналогічно алкенам.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.