Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Класифікація карбонових кислотЗалежно від природи радикала, пов'язаного з карбоксильною групою, кислоти ділять на:

· аліфатичні · ароматичні  
бензойна кислота  
o насичені o ненасичені  
оцтова СН3-СОOH акрилова CH2=CH–COOH  
стеаринова С17Н35-СОOH олеїнова С17Н33-СОOH  

 

Число карбоксильних груп визначає основність кислот:

· одноосновні · двохосновні
оцтова (етанова) СН3-СОOH щавлева (етандіова) COOH I COOH

 

Загальна формула насичених одноосновних кислот: СnH2n+1COOH (або СnH2nO2).

Номенклатура

За правилами IUPAC до назви вуглеводня додають "-ова кислота".

НАЗВА Формула кислоти
кислоти їх солі (естери)
насичені одноосновні кислоти
мурашина метанОВА форміат HCOOH
оцтова етанОВА ацетат CH3COOH
пропіонова пропанОВА пропіонат CH3CH2COOH
масляна бутанОВА бутират CH3(CH2)2COOH
валеріанова пентанОВА валерат CH3(CH2)3COOH
капронова гексанОВА гексанат CH3(CH2)4COOH
  октанОВА октаноат CH3(CH2)6COOH
  деканОВА деканоат CH3(CH2)8COOH
ненасичені одноосновні кислоти
акрилова пропенОВА акрилат CH2=CH–COOH
ароматичні одноосновні кислоти
бензойна бензенОВА бензоат C6H5COOH
насичені двохосновні кислоти
щавлева етанДІОВА оксалат COOH | COOH
вищі жирні кислоти
насичені кислоти
пальмітинова гексадеканова пальмітат C15H31COOH
стеаринова октадеканова стеарат C17H35COOH
ненасичені кислоти
олеїнова октадекенова олеат C17H33COOH
лінолева октадекінова лінолеат C17H31COOH

Ізомерія карбонових кислот

1. Для аліфатичних кислот – ізомерія вуглеводневого радикалу.

2. Для ароматичних - ізомерія положення замісника при бензольному кільці.

3. Міжкласова ізомерія з естерами (наприклад, CH3COOH і HCOOCH3).

Одержання

1) окиснення первинних спиртів і альдегідів киснем в присутності каталізаторів KMnO4; K2Cr2O7:

 

        O     O
      //     //  
R- -CH2OH [O]→ R– – C   [O]→ R- -C  
      \     \  
        H     OH
первинний спирт     альдегід     кислота

2) промисловий синтез мурашиної кислоти:

каталітичне окиснення Метану

2CH4 + 3O2 ––t→ 2H–COOH + 2H2O

3) промисловий синтез оцтової кислоти:

a) каталітичне окиснення Бутану

2CH3–CH2–CH2–CH3 + 5O2 ––t→ 4CH3COOH + 2H2O

б) нагріванням суміші оксиду вуглецю (II) і метанолу на каталізаторі під тиском

CH3OH + CO → CH3COOH

4) окисненням гомологів бензолусинтезують ароматичні кислоти:

5 + 6KMnO4 + 9H2SO4 ––t→ 5 + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 14H2O

толуол бензойна кислота

5) гідроліз функціональних похідних (складних ефірів, ангідридів, галогенангідридів, амідів).

СH3COOС2Н5 ––t, Н2О→ СH3COOН + С2Н5ОН

етилацетат етанова кислота етанол

Хімічні властивості

1. Через зсув електронної густини від гідроксильної групи O–H до сильно поляризованої карбонільної групи C=O молекули карбонових кислот здатні до електролітичної дисоціації:

R–COOH → R–COO- + H+

Сила карбонових кислот у водному розчині невелика.

2. Карбонові кислоти володіють властивостями, характерними для мінеральних кислот. Вони реагують з активними металами, основними оксидами, основами, солями слабких кислот:

2СH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

2СH3COOH + СaO → (CH3COO)2Ca + H2O

H–COOH + NaOH → H–COONa + H2O

2СH3CH2COOH + Na2CO3 → 2CH3CH2COONa + H2O + CO2

СH3CH2COOH + NaHCO3 → CH3CH2COONa + H2O + CO2

Карбонові кислоти слабші за багато сильних мінеральних кислот (HCl, H2SO4 і т.д.) і тому витісняються ними з солей:

СH3COONa + H2SO4(конц.) --t→ CH3COOH + NaHSO4

3. Утворення функціональних похідних:

a) при взаємодії із спиртами (у присутності концентрованої H2SO4) утворюються складні ефіри. Утворення складних ефірів при взаємодії кислоти і спирту у присутності мінеральних кислот називається реакцією ЕСТЕРИФІКАЦІЇ (ester з латинського "ефір"). Дану реакцію розглянемо на прикладі утворення метилового ефіру оцтової кислоти з оцтової кислоти і метилового спирту:

CH3 –OH + HO–CH3 → CH3 –OCH3 + H2O
оцтова кислота метиловый спирт метиловиий ефір оцтової кислоти

Загальна формула складних ефірів (естерів) R– –OR’ , де R і R' – вуглеводневі радикали в складних ефірах.

Зворотною реакцією є гідроліз складного ефіру (ОМИЛЕННЯ):

CH3 –OCH3 + HO–H → CH3 –OH + CH3OH

метилацетат етанова кислота метанол

Як видно, процес етерифікації оборотний:

CH3 –OH + HO–CH3 ↔ CH3 –OCH3 + H2O

При настанні хімічної рівноваги в реакційній суміші знаходитимуться як початкові, так і кінцеві речовини. Каталізатор (іони водню) – однаково прискорюють пряму і зворотну реакції, тобто досягнення рівноваги. Щоб зсунути рівновагу у бік утворення естеру, слід брати в надлишку початкові кислоту або спирт, або видаляти один з продуктів реакції зі сфери взаємодії – наприклад, відганяючи естер або зв'язуючи воду водовіднімаючими засобами.

б) при дії водовіднімаючих реагентів в результаті міжмолекулярної дегідратації утворюються ангідриди:

CH3 –OH + H–O– –CH3 ––(P2O5)→ CH3 –O– –CH3 + H2O

оцтовий ангідрид

в) при обробці карбонових кислот п'ятихлористим фосфором одержують хлорангідриди

CH3 –OH + PCl5 → CH3 –Cl + POCl3 + HCl

хлорангідрид

оцтової кислоти

Гідроліз всіх функціональних похідних карбонових кислот (ангидридів, хлорангидридів, складних ефірів і ін.) приводить в кислому середовищі до початкових карбонових кислот, а в лужному середовищі – до їх солей.

До ненасичених карбонових кислот відносяться карбонові кислоти, які містять у вуглеводному радикалі кратний зв'язок. В номенклатурі ненасичених кислот широко використовують тривіальні назви. За ІЮПАК назви ненасичених кислот утворюють аналогічно насиченим, використовуючи суфікс –ен для позначення подвійного зв'язку і суфікси –ин для позначення потрійного.

Реакційна здатність ненасичених монокарбонових кислот зумовлена наявністю в їх структурі карбоксильної групи, зокрема, вони утворюють солі, галогенангідриди, ангідриди, естери, аміди. По кратному зв'язку у вуглеводневому радикалі ненасичені кислоти мають властивості алкенів (алкінів).

ВИЩІ КАРБОНОВІ КИСЛОТИ були виділені з жирів, тому одержали назву жирних. Ці з'єднання (ВЖК) входять до складу багатьох ліпідів – групи речовин, що містяться в тваринних і рослинних тканинах, що виконують ряд важливих функцій не розчинних у воді, але розчинних в малополярних розчинниках. ВЖК, в більшості, монокарбонові кислоти з нерозгалуженим вуглецевим ланцюгом і парним числом атомів Карбону (частіше всього 16 і 18 атомів). ВЖК проявляють хімічні властивості, характерні для карбонових кислот взагалі.

У ліпідах організму людини ВЖК можуть бути представлені насиченими (стеаринова, пальмітинова) і ненасиченими (олеїнова, лінолева, линоленова, арахідонова) кислотами, рідше – циклічними і гідроксикислотами. Особливо важлива роль поліненасичених лінолевої і ліноленової кислот як сполук, незамінних для людини. Вони сприяють зниженню в крові холестеролу – одного з чинників розвитку атеросклерозу.

Застосування

Мурашина кислота– в медицині, в бджільництві, в органічному синтезі, при отриманні розчинників і консервантів; як сильний відновник.

Оцтова кислота– в харчовій і хімічній промисловості (виробництво ацетилцелюлози, з якої одержують ацетатне волокно, органічне скло, кіноплівку; для синтезу фарбників, медикаментів і складних ефірів).

Масляна кислота– для отримання ароматизуючих добавок, пластификаторів і флотореагентів.

Щавлева кислота– в металургійній промисловості (видалення окалини).

СтеариноваC17H35COOH і пальмітинова кислоти C15H31COOH – як поверхнево-активні речовини, змащувальні матеріали в металообробці.

Олеїнова кислотаC17H33COOH – флотореагент і збирач при збагаченні руд кольорових металів.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.