Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ ЛИТО РЕДАГУВАННЯ МАРІЇ ГРІНЧЕНКОКНИГА І ПРЕСА

в контексті

 

культурно-історичного розвитку українського суспільства

 

Випуск 4


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Українська академія друкарства

 

 

КНИГА І ПРЕСА

 

в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства

 

 

Випуск 4

 

 

Львів

 

Українська академія друкарства

 


 

) Іру кується за ухвалою вченої ради Української академії друкарства (протокол № 5/624 від 20.04.2011 р.)

 

 

Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: збірник наукових праць к а ф е д р и видавничої справи і редагування УАД / відп. ред.

 

Н. В. Зелінська. - Вип. 4. - Львів : УАД, 2011. - 456 с. ISBN 978-966-322-361-2

 

Статті збірника є результатом теоретичних досліджень та практичних розвідок, що відображають сучасний стан видавни-чої справи і торкаються актуальних проблем книго - та пресови-даиня. Розширення тематики збірника, порівняно з попередніми і»ииу< ками, пов'язано із входженням видавничої справи до нової і а іу и науки «Соціальні комунікації».

 

Дня науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих на-йма 11. і ні х іакпадів, діяльність яких пов'язана зі сферою видавни-чої і ііраии і редагування. Може становити інтерес для видавців-мрак гиків.

 

 

Видання підготовлене студентами спеціальності «Видавнича справа та редагування» Української академії друкарства

 

у межах бакалаврської роботи

 

ISBN 978-966-322-361-2 © Кафедра видавничої справи  
і редагування УАД, 2011  

ЗМІСТ

 

ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І РЕДАГУВАННЯ

 

Дзеса-Думанська M. І. Принципи та прийоми  
авторедагування Марії Грінченко
Дмитрів Л. И. Російська видавнича періодика у контексті  
розвитку галузі (XVIII — кінця XX ст.)

Думанська О. І. «...Словесні історії від невідомої старини». . 25 Зелінська Н. В. Теорія та історія видавничої справи —

нова спеціальність у новій галузі науки
Капраль 1.1. Літературний процес на сторінках  
львівського часопису «Дажбог» (1932 — 1935 pp.)
Кулинич M. М. Головні політичні події у висвітленні  
часопису «Вістпик доія русинів Австрійської держави»
Михайлович О. П. Фонетична форма терміна як основа  
конотації (на прикладі рекламних текстів)
Огар Е. І. Література для дітей в науковій, творчій  
і видавничій спадщині Івана Франка: уроки  
для сучасників
Ренн О. М. Купівля та продаж авторських прав на твори  
літератури: українські реалії
Скочинець О. І. Регіональні медіакомунікації як засіб  
реалізації книжкової промоції
Стадницька Ю. В. Дитина як читач у контексті  
психолого-педагогічних, книгознавчих і пресознавчих  
досліджень 20 — 30-х років XX ст

Судин А. Ю. Вплив реклами на функціонування фахової періодики (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі). . 129

Черниш H. І. Проблеми історії книги та друкарства  
у тематиці бібліографічної комісії Наукового товариства  
імені Шевченка (1909-1939 pp.)
І M'AI І,І АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ  
!• АФІДРИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИІРЕДАГуВАПІІЯ  
Лрдип І М. ІО річчя Львівської міської громадської  
оргіїїіі іііції «Союз Українок»
 

 


 

Іілрабаш у. ГІ. Особливості розвитку українського  
мовознавства кінця XIX — початку XX ст
Вовк І. О. Огляд зарубіжних та вітчизняних досліджень  
и галузі електронної наукової періодики
Водолазський Р. О. Специфіка випуску навчальних  
видань у сучасних малих видавництвах
І'уманенко О. О. Критичний погляд на рецензію:  
постановка проблеми
Дітчук К. 0 . 1 Іерекладна література як чинник інтеграції  
України у світову спільноту (на прикладі японської  
літеразури)
Компанович М. С. Особливості становлення  
комупікагивпих моделей між автором та дитиною-  
читачем, основні позиції авторського впливу  
па маленького чигача
Лис і и.ік І. Ii. І Іроблеми відбору та видавничого втілення  
«книг художника»

N . I J H O X О. В. Українські видання у Львові кінця XIX — початку XX ст. в оцінці «Записок Наукового товариства

 

імені Шевченка» та «Літературно-наукового вісгника» . . . . 256 ( «'іпік (). ІО. Репертуарна політика видавництва

«Лі.иііи і.кп політехніка» (2005-2009 рр.)
>Іміп 1. Я. Видання фольклорних матеріалів кінця XIX —  
ікіч,11 ку XX ї ї . (па прик ладі часописів етнографічної  
комі» її І ІТИ І)

 

П У Д И І Ті І.КІ РОЗВІДКИ А і .ім.ппок І. І. Юрій Олексійович Меженко — засновник

І к пінної Книжкової палати
Виднн* І І». Ііібліографія в житті та творчості Івана  
Крип'яміїича
Вороіїець Л М. Юліан Захарієвич — основоположник  
ЛЬІІІІКі.ми ,і|>м н'кзуриої школи
Дрило І. І». Інші Мазепа в енциклопедичних виданнях . . . . 311
Дубипнк О. І>. Ви латний український геолог Юліан  
Медвецькии
Кокодині'ька (). і. Електронна книга та методи її  
просування в Інтернеті

 


 

Лящишин Р. С. Особливості редакційпо-видавничої  
діяльності університетських видавництв (на прикладі  
Університету банківської справи Національного банку  
України)
Сасяк О. І. Яким має бути сучасний дитячий  
письменник?
Улозайте Д. В. Теоретичні принципи видавничо-  
редакторської діяльності Івана Франка у сучасній теорії  
Редагування
ПРАЦІ ДОСЛІДНИКІВ ІНШИХ ОСЕРЕДКІВ  
Бутитер О. І., Коник Б. Ф., Паславський О. І. Про  
можливості навігації у каталозі Львівської національної  
наукової бібліотеки ім. В. Сгефаника
Динікова Л. Ш. Мовні традиції кримськотатарської  
Преси
Пасічник М. С. Передумови та причини виникнення  
кириличного друкарства в Україні
Савчук Г. М. Особливості діяльності друкарні  
Львівського Ставропігійського братства
Тимошик М. С. Теоретичні та практичвіі аспекти поняття
Редагування
Хоню В. В. Сучасна термінологія у царині видавничої  
справи та редагування: перехідний період затягнувся?! . .. 440
Відомості про авторів

 


І IPAЦІВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І РЕДАГУВАННЯ

 

 

УДК 007:304:655

 

ДЗЕСА-ДУМАНСЬКА М. І.

 

 

ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ ЛИТО РЕДАГУВАННЯ МАРІЇ ГРІНЧЕНКО

 

 

Омраці.оилпо архівні матеріали, що містять рукописи, редаговані Мари ю І ріичгпко. Досліджено виправлення, коментарі і нотат-ки Киян кчіо і л систематизовано основні редакторські підходи та прийоми удоскоіі.шеїшя торів — зокрема, дитячої та науково-іюну іирпої мііер.гіури — па логіко-композиційному, фактично-му 1.1 МОІІІНК І N lit пічному рівнях.

 

к ішчові < шва: редакторське опрацювання, фрагменти, виправленЧІЧНЧІ понууінрн іації.

 

Рі.ікп)|н і.ко видавнича діяльність М. Грінченко, нажань, І дні І І І И І І І І И І1 . СИ маловивченою — окремі аспекти її фахової роботи описані фрагментарно та побіжно й бук-вам).по ро июроніїчіі у нечисленних публікаціях та загаль-них наукових розвідках. Це свідчить про недостатнє опа-нування авторами джерельної бази, а звідси — на загал необгрунтовані оцінки особистості М. Грінченко, недооці-нена її роль її у країн» і.кому книго-та пресовиданні, зокрема у редакторсько-вндавничій підготовці «книжок для народу» та дитячих видань, популярних п.іприкінціХІХ — на почат-

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.