Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СТИСЛА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ2 млн. рокiв тому — поява первiсних людей на Землi.

1 млн. рокiв тому — поява первiсних людей на територiї України.

IV—III тис. до н. е. — розселення племен трипiльської культури на територiї України.

IХ—VII ст. до н. е. — розселення кiммерiйцiв мiж Днiстром i Доном, а також на Кримському та Таманському пiвостровах.

VII—III ст. до н. е. — панування скiфiв на територiї Пiвнiчного Причорномор’я.

VII—VI ст. до н. е. — грецька колонiзацiя Пiвнiчного Причорномор’я.

I—II ст. — першi згадки про слов’ян у творах римських вчених — Плiнiя Старшого, Тацита, Птолемея.

IV—VII ст. — формування перших схiднослов’янських полiтичних об’єднань — союзiв племен.

VIІI—IХ ст. — утворення праукраїнської держави Руська земля з центром у Києвi.

860—866рр. — походи князя Аскольда на Константинополь.

882 р. — вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Олегом.

882—912 рр. — правлiння Олега на Русi.

911 р. — укладення договору мiж Руссю i Вiзантiєю.

912—945 рр. — князювання Iгоря.

945—964 рр. — регентство княгинi Ольги.

964—972 рр. — князювання Святослава.

980—1015 рр. — князювання Володимира Великого.

988 р. — запровадження християнства в Київськiй Русi.

1019—1054 рр. — князювання Ярослава Мудрого.

1037 р. — спорудження в Києвi Софiйського собору.

1097 р. — князiвський з’їзд у Любечi.

1113 р. — укладення монахом Нестором першої редакцiї лiтописного зведення — «Повiстi минулих лiт».

1113—1125 рр. — князювання Володимира Мономаха.

1187 р. — перша лiтописна згадка назви «Україна» щодо земель Пiвденної Київщини та Переяславщини.

1199 р. — об’єднання волинським князем Романом Мстиславовичем Галицької i Волинської земель i утворення Галицько-Волинського князiвства.

1223 р. — поразка руських дружин i половецького вiйська в битвi на р. Калцi.

1237—1240 р. — монгольська навала на Русь.

1238 р. — перемога вiйськ Данила Галицького над нiмецькими лицарями-хрестоносцями пiд Дорогочином.

1350—1352 рр. — боротьба польсько-угорської коалiцiї з Литовським князiвством за Волинськi землi.

1362 р. — перемога литовського війська над золотоординськими збройними формуваннями. Остаточна iнкорпорацiя до Литовського князiвства Київщини, Переяславщини, Волинi та Подiлля.

1385 р. — Кревська унiя мiж Литвою та Польщею.

1387 р. — остаточне приєднання Галичини до Польського королiвства.

1410 р. — поразка Тевтонського ордена вiд об’єднаного вiйська полякiв, литовцiв, українцiв та бiлорусiв пiд Грюнвальдом.

1413 р. — городельська унiя мiж Литвою та Польщею.

1449 р. — утворення Кримського ханства.

1480 р. — повалення золотоординського iга на Русi.

1529 р. — перший Литовський статут.

1554—1556 р. — спорудження Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця оборонного замка-фортецi. Заснування Запорозької Сiчi.

1566 р. — другий Литовський статут.

1569 р. — Люблiнська унiя мiж Литвою та Польщею. Утворення федеративної польсько-литовської держави — Речi Посполитої. Перехiд пiд владу Польщi Київського, Волинського i Брацлавського воєводств, а також Пiдляшшя.

1572 р. — унiверсал польського короля Сигiзмунда II Августа про утворення найманого козацького формування — початок реєстрового козацького вiйська.

1572 р. — видання у Львовi друкарнею Iвана Федорова першої друкованої в українських землях книги «Апостол».

1588 р. — Третiй Литовський статут.

1591—1593 рр. — козацько-селянське повстання пiд проводом К. Косинського.

1594—1596 рр. — козацько-селянське повстання пiд проводом С. Наливайка.

1596 р. — Берестейська унiя.

1616 р. — похiд запорозьких козакiв на чолi з П. Сагайдачним на Кафу, визволення невiльникiв.

1621 р. — битва польсько-козацького вiйська з турецьким пiд Хотином.

1625—1638 рр. — хвиля козацько-селянських повстань пiд проводом М. Жмайла, Т. Трясила, I. Сулими, П. Бута, Д. Гунi, Я. Остряницi.

1648—1676 рр. — українська нацiональна революцiя.

1648 р. — перемоги козацьких вiйськ на чолi з Б. Хмельницьким над поляками пiд Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями.

1649 р. — розгром польського вiйська в битвi пiд Зборовом. Зборiвська мирна угода.

1651 р. — поразка козацького вiйська в битвi пiд Берестечком. Бiлоцеркiвський договiр.

1652 р. — розгром польського вiйська в битвi пiд Батогом.

1653 р. — перемога українського вiйська на чолi з I. Богуном над польсько-шляхетською армiєю пiд Монастирищем. Рiшення Земського собору про прийняття Вiйська Запорозького пiд протекторат московського царя.

1654 р., 8 сiчня — Переяславська рада.

1654 р., березень — «Березневi статтi».

1657 р. — смерть Б. Хмельницького.

1657 р. —1659 рр. — гетьманування I. Виговського.

1658 р. — Гадяцький договiр.

1659 р. — розгром московських вiйськ пiд Конотопом збройними формуваннями пiд керiвництвом I. Виговського.

1659—1663 рр. — гетьманування Ю. Хмельницького.

1659 р. — «Переяславськi статтi» Ю. Хмельницького.

1660 р. — Слободищенський трактат.

1661 р. — заснування унiверситету у Львовi.

1663 р. — «Чорна рада» у Нiжинi.

1663—1668 рр. — гетьманування I. Брюховецького на Лiвобережнiй Українi.

1663—1665 рр. — гетьманування П. Тетерi на Правобережнiй Українi.

1665 р. — Московськi статтi. Обмеження територiально-адмiнiстративної автономiї Лiвобережної України.

1665—1676 рр.— гетьманування П. Дорошенка на Правобережнiй Українi.

1667 р. — Андрусiвське перемир’я мiж Росiйською державою та Рiччю Посполитою.

1668—1672 рр. — гетьманування Д. Многогрiшного на Лiвобережнiй Українi.

1669 р. — «Глухiвськi статтi».

1672—1687 рр. — гетьманування I. Самойловича на Лiвобережнiй Українi.

1674 р. — перше видання «Синопсису» (Київ).

1676—1681 рр. — гетьманування Ю. Хмельницького на Правобережжi.

1677—1681 рр. — Московсько-Турецька вiйна за Правобережну Україну.

1681 р. — Бахчисарайський мирний договiр мiж Росiєю, Туреччиною та Кримським ханством.

1686 р. — «Трактат про Вiчний мир» мiж Росiєю та Польщею.

1687—1708 рр. — гетьманування I. Мазепи.

1708—1722 рр. — гетьманування I. Скоропадського.

1709 р., червень — Полтавська битва.

1710 р. — обрання гетьманом в емiграцiї П. Орлика. Бендерська Конституцiя.

1714 р. — перша згадка в джерелах про гайдамакiв.

1722—1727 рр. — дiяльнiсть першої Малоросiйської колегiї.

1722—1723 рр. — гетьманування П. Полуботка.

1727—1734 рр. — гетьманування Д. Апостола.

1727 р. — «Решительные пункты» (документ, що регулював вiдносини Гетьманщини з Росiєю).

1734—1750 рр. — дiяльнiсть Правлiння Гетьманського Уряду.

1750—1764 рр. — гетьманування К. Розумовського.

1764 р. — зосередження повноти влади в Українi в руках Другої Малоросiйської колегiї.

1768 р. — початок Колiївщини на Правобережнiй Українi.

1772 р. — перший подiл Польщi. Приєднання до Росiї Схiдної Бiлорусiї, а Галичини — до Австрiї.

1775 р. — лiквiдацiя царським самодержавством Запорозької Сiчi.

1781 р. — лiквiдацiя полкової системи на Гетьманщинi, утворення натомiсть намiсництв за росiйським зразком.

1783 р. — царський манiфест про приєднання до Росiйської держави Кримського ханства;

царський указ про закрiпачення селян на Лiвобережнiй та Слобiдськiй Українi.

1785 р. — «Жалувана грамота дворянству» Катерини IІ, згiдно з якою українська старшина зрiвнювалась у правах з росiйським дворянством.

1793 р. — другий подiл Польщi. До Росiї вiдiйшли Київщина, Схiдна Волинь, Подiлля, Брацлавщина.

1795 р. — третiй подiл Польщi. Росiя включила до свого складу Захiдну Волинь, Захiдну Бiлорусiю, Литву i Курляндiю.

1798 р. — видання в Петербурзi трьох частин «Енеїди».

1803 р. — царський указ про «вiльних хлiборобiв», згiдно з яким помiщики за власним бажанням могли вiдпускати крiпосних селян на волю й давати їм земельнi надiли.

1805 р. — вiдкриття Харкiвського унiверситету.

1812 р., червень — початок агресiї Наполеона проти Росiї.

1812—1835 рр. — антикрiпосницькi виступи селян на Подiллi пiд проводом У. Кармалюка.

1818—1821 рр. — дiяльнiсть таємної органiзацiї «Союз благоденства», «побiчнi управи» якого дiяли в Кишиневi, Тульчинi, Полтавi тощо.

1820 р. — заснування в Нiжинi Гiмназiї вищих наук.

1821 р. — утворення в Тульчинi таємного «Пiвденного товариства».

1825 р., грудень — повстання декабристiв у Петербурзi.

1825 р., грудень — 1826, сiчень — повстання Чернiгiвського полку в Українi.

1827—1830 рр. — дiяльнiсть таємного демократичного гуртка у Нiжинськiй Гiмназiї вищих наук.

1830—1831 рр. — Польське визвольне повстання на Правобережнiй Українi.

1833—1837 рр. — дiяльнiсть напiвлегального демократично-просвiтительського та лiтературного угруповання «Руська трiйця».

1834 р. — заснування унiверситету в Києвi.

1840 р. — видання в Петербурзi «Кобзаря» Т. Шевченка.

1843—1844 рр. — селянське повстання пiд проводом Л. Кобилицi на Буковинi.

1846—1847 рр. — дiяльнiсть Кирило-Мефодiївського товариства.

1847—1848 рр. — запровадження в Правобережнiй Українi «Iнвентарних правил».

1848 р., травень — утворення у Львовi першої української полiтичної органiзацiї — Головної руської ради.

1848 р. — лiквiдацiя крiпосного права у Галичинi та на Буковинi.

1853—1856 рр. — Кримська вiйна.

1855 р. — розгортання масового антикрiпосницького руху «Київської козаччини».

1856 р. — «Похiд у Таврiю за волею» — масове самовiльне переселення селян Катеринославщини та Херсонщини.

1861 р., лютий — царський манiфест про скасування крiпосного права в Росiї.

1861—1862 рр. — видання в Петербурзi українського журналу «Основа».

1863 р. — циркуляр мiнiстра внутрiшнiх справ Валуєва про обмеження видання книг та заборону викладання в школах українською мовою;

1863 р. — написання П. Чубинським вiрша «Ще не вмерла Україна» — тексту до сучасного гiмну України.

1864 р. — земська, судова та шкiльна реформи у Росiї.

1865 р. — заснування в Одесi Новоросiйського унiверситету;

1865 р. — вiдкриття першої в Українi залiзницi Одеса — Балта.

1867 р. — перетворення Австрiйської iмперiї на дуалiстичну Австро-Угорську.

1868 р. — створення у Львовi першого осередку товариства «Просвiта».

1874 р. — масове «ходiння в народ».

1875 р. — вiдкриття унiверситету в Чернiвцях.

1876 р. — затвердження царем Емського акта, що забороняв видання та ввезення з-за кордону лiтератури українською мовою.

1876—1879 рр. — дiяльнiсть народницької органiзацiї «Земля i воля».

1877 р. — «Чигиринська змова».

1880—1881 рр. — дiяльнiсть «Пiвденноросiйського робiтничого союзу» народникiв у Києвi.

1882 р. — створення в Єлисаветградi першої української професiйної театральної трупи.

1890 р. — утворення Русько-української радикальної партiї (РУРП) — першої української полiтичної партiї.

1892 р. — виникнення таємного товариства «Братство тарасiвцiв».

1897 р. — органiзацiя київського та катеринославського «Союзiв боротьби за визволення робiтничого класу»;

1897 р. — перший загальний перепис населення Росiї;

1897 р. — на Харкiвському паровозобудiвному заводi завершено будiвництво першого паровоза.

1900 р. — утворення Революцiйної української партiї (РУП);

1900 р. — видання у Львовi брошури М. Мiхновського «Самостiйна Україна» в Петербурзi.

1905 р., 9 сiчня — розстрiл робiтничої демонстрацiї («Кривава недiля») ;

1905 р. — початок першої росiйської революцiї.

1905 р., червень — повстання на броненосцi «Потьомкiн».

1905 р., жовтень — всеросiйський загальний полiтичний страйк. Виникнення Рад робiтничих депутатiв.

1905 р., жовтень — пiдписання царем манiфесту «Про удосконалення державного порядку», в якому було обiцяно громадянськi свободи та скликання законодавчої Думи.

1905 р., грудень — збройнi повстання в Харковi, Олександрiвську, Горлiвцi.

1906 р., листопад — царський указ про вiльний вихiд селян iз общини. Початок столипiнської аграрної реформи.

1907 р., 3 червня — царський указ про розпуск II Державної думи. Державний переворот, що фiксував поразку революцiї 1905—1907 рр.

1908 р. — утворення «Товариства українських поступовцiв» (ТУП).

1914 р., лютий — масовий рух протесту проти заборони царатом святкування сторiччя з дня народження Т. Шевченка.

1914 р., серпень — створення в Львовi Головної української ради;

1914 р. — заснування «Союзу визволення України» (СВУ).

1914 р. — створення в складi австро-угорської армiї українського добровольчого Легiону сiчових стрiльцiв (УСС);

1914 р. — утворення царським урядом Галицько-Буковинського генерал-губернаторства.

1917 р., 27 лютого — перемога Лютневої демократичної революцiї. Повалення самодержавства в Росiї.

1917 р., 4 березня — утворення Центральної Ради.

1917 р., 23 червня — I Унiверсал Центральної Ради.

1917 р., 3 липня — II Унiверсал Центральної Ради.

1917 р., липень — збройний виступ полуботкiвцiв.

1917 р., серпень — тимчасова iнструкцiя Генеральному секретарiатовi Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права України.

1917 р., листопад — III Унiверсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республiки (УНР).

1917 р., 3 грудня — манiфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради.

1917 р., 12 грудня — проголошення радянської влади в Українi на Всеукраїнському з’їздi Рад у Харковi.

1917 р., 5 грудня — початок наступу радянських вiйськ на Київ.

1918 р., 11 сiчня — IV Унiверсал Центральної Ради.

1918 р., 26 сiчня — пiдписання мирного договору мiж УНР i Нiмеччиною та її союзниками;

1918 р. — вступ до Києва радянських вiйськ на чолi з М. Муравйовим.

1918 р., 18 лютого — початок наступу нiмецьких вiйськ на територiю України.

1918 р., 29 квiтня — ухвалення Центральною Радою Конституцiї УНР;

1918 р. — проголошення на Всеукраїнському хлiборобському з’їздi П. Скоропадського гетьманом України. Здiйснення державного перевороту i перехiд усiєї повноти влади в Українi до рук гетьмана.

1918 р., листопад — проголошення Захiдноукраїнської Народної Республiки (ЗУНР);

1918 р. — утворення Директорiї.

1918 р., 14 грудня — вступ до Києва збройних формувань Директорiї. Зречення гетьманом П. Скоропадським влади.

1919 р., 22 сiчня — Акт злуки УНР i ЗУНР.

1919 р., 6 сiчня — проголошення Української Соцiалiстичної Радянської Республiки (УСРР) декретом Тимчасового робiтничо-селянського Уряду України.

1919 р., 10 березня — прийняття III Всеукраїнським з’їздом рад (Харкiв) першої Конституцiї УСРР. Юридичне оформлення радянської державностi в Українi.

1919 р., липень — окупацiя Криму та майже всього Лiвобережжя, за винятком Чернiгiвщини, вiйськами Денiкiна.

1919 р., 3 грудня — затвердження VIII Всеросiйською конференцiєю РКП(б) резолюцiї ЦК РКП(б) «Про радянську владу на Українi».

1919 р., 11 грудня — створення Всеукраїнського революцiйного комiтету на чолi з Г. Петровським.

1919 р., 16 грудня — вступ збройних формувань Червоної армiї до Києва.

1920 р., квiтень — пiдписання Варшавського договору мiж УНР та Польщею.

1920 р., 25 квiтня — початок радянсько-польської вiйни.

1920 р., 6 травня — вступ польсько-українського вiйська до Києва.

1920 р., 26 травня — початок Київської наступальної операцiї. Контрнаступ радянських вiйськ.

1920 р., 12 жовтня — пiдписання у Ризi угоди про перемир’я та попереднi умови миру мiж РСФРР та УСРР з одного боку та Польщею — з iншого.

1920 р., листопад — остаточний розгром армiї Врангеля в Криму. Лiквiдацiя Пiвденного фронту.

1921 р., березень — ухвала Х з’їздом РКП(б) постанови про запровадження нової економiчної полiтики (неп).

1921 р., 18 березня — пiдписання Ризького мирного договору мiж Польщею i РСФРР та УСРР.

1921—1923 рр. — голод в Українi.

1922 р., 30 грудня — затвердження I з’їздом СРСР декларацiї про утворення Союзу РСР i союзного договору.

1923 р., березень — остаточне визнання Схiдної Галичини частиною Польщi Радою послiв великих держав у Парижi.

1923 р., 20 вересня — остаточна лiквiдацiя Наркомату закордонних справ УСРР.

1924 р. — II з’їзд Рад СРСР, що затвердив Конституцiю СРСР.

1925 р., березень — саморозпуск УКП.

1925 р., грудень — проголошення XIV з’їздом РКП(б) курсу на iндустрiалiзацiю.

1925—1928 рр. — лiтературна дискусiя, розпочата М. Хвильовим.

1928—1932 рр. — п’ятирiчний план розвитку народного господарства України.

1928 р. — «Шахтинська справа».

1929 р., сiчень — створення у Вiднi Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв (ОУН).

1929 р. — перехiд до полiтики суцiльної колективiзацiї.

1930 р. — кампанiя «пацифiкацiї» в захiдноукраїнських землях.

1932—1933 рр. — голод в Українi.

1932 р., жовтень — пуск Днiпрогесу.

1933—1937 рр. — другий п’ятирiчний план розвитку народного господарства України.

1937 р., сiчень — ухвалення нової Конституцiї УРСР Надзвичайним XIV з’їздом Рад України.

1938 р., 11 жовтня — здобуття Закарпаттям автономiї.

1939 р., 15 березня — проголошення самостiйностi Карпатської України.

1939 р., 23 серпня — пiдписання договору мiж СРСР i Нiмеччиною про ненапад, а також таємної угоди про розмежування сфер iнтересiв у Схiднiй Європi.

1939 р., 1 вересня — початок Другої свiтової вiйни.

1939 р., 17 вересня — перехiд радянськими вiйськами польського кордону. Початок радянiзацiї Захiдної України.

1939 р., вересень — пiдписання радянсько-нiмецького договору про дружбу та кордони.

1940 р., червень — Iнкорпорацiя Бессарабiї та Пiвнiчної Буковини до складу Радянського Союзу.

1941 р., 30 червня — ухвалення Українськими нацiональними зборами у Львовi Акта про вiдновлення Української держави.

1941 р., липень — вересень — оборона Києва.

1941 р., жовтень — липень — оборона Севастополя.

1942 р., 20 червня — створення Українського штабу партизанського руху (УШПР).

1942 р., жовтень — утворення Української Повстанської Армiї (УПА).

1942 р., 18 грудня — Визволення першого українського населеного пункту — с. Пiвнiвки Мiловського р-ну Ворошиловградської (Луганської) обл.

1942 р. — рейд партизанського формування С. Ковпака з Путивля до Карпат.

1943 р., листопад — Київська наступальна операцiя, внаслiдок якої визволено Київ.

1944 р., липень — утворення Української Головної Визвольної Ради (УГВР).

1944 р., 28 жовтня — визволення радянськими вiйськами Закарпатської України.

1945 р., 6 травня — прибуття української делегацiї до Сан-Франциско на установчу конференцiю ООН.

1945 р., 9 травня — перемога збройних сил СРСР над фашистськими вiйськами гiтлерiвської Нiмеччини.

1946—1947 рр. — голод в Українi.

1947 р., квiтень — операцiя «Вiсла» — депортацiя українського населення Холмщини та Лемкiвщини до Захiдної Польщi.

1949 р., грудень — звiльнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У, обрання на цю посаду Л. Мельникова.

1950 р., 5 березня — загибель командуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки).

1953 р., 5 березня — помер Й. Сталiн.

1953 р., червень — звiльнення Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦК КП України, призначення на цю посаду О. Кириченка.

1954 р., 19 лютого — передача Криму зі складу РСФСР до складу УРСР рiшенням Президiї Верховної Ради СРСР.

1956 р., лютий — ХХ з’їзд КПРС. Доповiдь М. Хрущова «Про культ особи i його наслiдки».

1957 р., травень — проголошення М. Хрущовим надпрограми у тваринництвi.

1959 р., 15 жовтня — вбивство в Мюнхенi агентом КДБ С. Бандери.

1960 р., лютий — пуск першого атомного реактора в Українi.

1961 р., сiчень — суд у Львовi над членами Української робiтничо-селянської спiлки (УРСС), створеної Л. Лук’яненком.

1963 р., липень — звiльнення М. Пiдгорного з посади першого секретаря ЦК КПУ, призначення на цю посаду П. Шелеста.

1972 р., травень — звiльнення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ, обрання на цю посаду В. Щербицького.

1976 р., жовтень — утворення Української Гельсiнської групи на чолi з М. Руденком.

1985 р., квiтень — проголошення на Пленумi ЦК КПРС курсу на перебудову.

1986 р., 26 квiтня — аварiя на Чорнобильськiй АЕС.

1988 р. — ХIХ Всесоюзна конференцiя КПРС.

1989 р., вересень — установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову.

1989 р., жовтень — прийняття Верховною Радою УРСР Закону про мови в УРСР.

1989 р., березень — вибори до Верховної Ради УРСР.

1990 р., 16 липня — ухвала Верховною Радою УРСР Декларацiї про державний суверенiтет України.

1991 р., серпень — спроба державного перевороту в СРСР.

1991 р., 24 серпня — проголошення Верховною Радою України Акта про державну незалежнiсть України.

1991 р., 1 грудня — проведення референдуму про незалежнiсть України. Обрання Президентом України Л. Кравчука.

1991 р., 8 грудня — юридичне оформлення розпаду СРСР. Проголошення утворення Спiвдружностi Незалежних Держав (СНД).

1992 р., 15 сiчня — ухвала указу Президiї Верховної Ради України про Державний гiмн України (затверджено мелодiю М. Вербицького «Ще не вмерла Україна»).

1992 р., 19 лютого — затвердження Верховною Радою України тризуба малим гербом України.

1993 р., 2 липня — схвалення Верховною Радою України «Основних напрямкiв зовнiшньої полiтики України».

1994 р., 27 березня — вибори до Верховної Ради України.

1994 р., червень — вибори Президента України. Президентом обрано Л. Кучму.

1995 р., 8 червня — пiдписання Президентом України Л. Кучмою та головою Верховної Ради України О. Морозом Конституцiйного договору.

1996 р., 28 червня — прийняття Верховною Радою Конституцiї України.

1997 р., 30 травня — пiдписання Договору про дружбу, спiвробiтництво i партнерство мiж Росiєю та Україною.

1997 р., 9 липня — пiдписання Хартiї про особливе партнерство мiж Україною i НАТО.

1998 р., 29 березня — вибори до Верховної Ради України.

1999 р., жовтень — листопад — вибори Президента України — Президентом обрано Л. Кучму.

2000 р., 16 квітня — проведення всеукраїнського референдуму з питань державного будівництва.

2000 р., осінь — 2001, весна — масові акції протесту («Україна без Кучми»), спричинені вбивством журналіста Г. Гонгадзе, «касетний скандал».

2001 р., січень — зміна керівництва Верховної Ради України, названа «оксамитовою» революцією;

2001 р. — створення парламентської більшості.

2004 р., жовтень — грудень — вибори Президента України. Президентом обрано В. Ющенка.

Листопад—грудень 2004 р. – "Помаранчева революція".

8 грудня 2004 р. – Унесення змін до Конституції України.

2005 р. – Приєднання України до Болонського процесу (реформування вищої освіти).

2005 р. – Україна отримала статус країни з ринковою економікою.

2006 р. – Прийняття Верховною Радою Закону "Про Голодомор 1932–1933 років в Україні".

2008 р. – Вступ України до Світової організації торгівлі (COT).

2010 р., січень – лютий – вибори Президента України. Президентом обрано В. Януковича.

2014 р., 25 травня – дострокові вибори Президента України. Президентом обрано П. Порошенка.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.