Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗНАНЬ КУРСАНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

Критерії оцінювання знань курсантів згідно кредитно-модульної системи.

Вид навчальної діяльності, яка включається до модулю: Кількість балів
Відвідування лекції 0,5 балів
Робота на семінарському занятті до 1 балу
Виступ на занятті з рефератом до 3 балів
Підготовка та захист презентації до 5 балів
Ведення конспектів (лекцій) до 0,5 балів
Письмовий модуль до 7 балів
Всього за семестр до 40 балів
Іспит до 60 балів
Всього за модуль до 100 балів

 

Заохочувальні бали:
Виконання творчого завдання +0,5 балів за кожну тему
Виконання цільових навчальних завдань +0,5 балів за кожну тему

 

Штрафні бали:
Відсутність на лекційних та семінарських заняттях без поважної причини -1 бал за кожне
Курсант не готовий до семінарського заняття -1 бал за кожне

 

Критерії оцінювання знань курсантів, що знаходяться на індивідуальному графіку навчання.

Вид навчальної діяльності, яка включається до модулю: Кількість балів
Усна відповідь на питання семінарських занять 1 бал за кожне заняття
Підготовка та захист презентації 5 балів
Підготовка та захист реферату 3 бали
Письмовий модуль до 14 балів
Іспит до 60 балів
Всього за модуль 100 балів

 

Підсумковий контроль (іспит) за спільним погодженням студента і викладача виставляється як середній модульний бал.

Визначення назви за державною шкалою (оцінка) Визначення назви за шкалою ECTS За 100-бальною шкалою ECTS оцінка
Відмінно Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90 – 100 А
Добре Дуже добре – вище середнього рівня і декілька помилок 82 – 89 В
Добре – загалом правильна робота з певною кількістю грубих помилок 75 – 81 С
Задовільно Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків 67 – 74 Д
Достатньо – виконання задовольняє мінімальним критеріям 60 – 66 Е
Незадовільно Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як отримати іспит (без повторного вивчення модуля) 35 – 59 FX
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля) менш 35 F

 

Критерії оцінювання знань курсантів з дисципліни «Історія та культура України» (іспит).

Оцінка Критерії
  Відмінно Отримує студент, який виявляє всебічне систематичне та глибоке знання навчально-програмного матеріалу; уміння вільне виконувати передбачені програмою завдання; засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою. Оцінка «відмінно» виставляється студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних категорій дисципліни у їхньому значенні для професії, що здобувається, студентам, які не допустили значних помилок при відповідях і використанні учбового матеріалу.
  Добре Отримує студент, який виявив повне знання навчального матеріалу, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою. Оцінка «добре» виставляється студентам, які показали систематичний характер знань з дисципліни і здатні до самостійного виконання практичних завдань, що передбачені програмою, але допустили помилки при відповідях з теоретичного курсу чи при виконанні практичних завдань, які змогли виправити.
  Задовільно Отримує студент, який має повне знання основного учбового матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності, який може самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. Оцінка «задовільно» виставляється студентам, які допустили значні помилки у відповідях усно, при захисті чи при виконанні завдань, але які володіють необхідними знаннями для їхнього усунення під керівництвом викладача.
    Незадовільно Виставляється студенту, який допустив «пробіли» в знаннях основного навчального матеріалу, який допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, які не оволоділи основними темами дисципліни, не спроможні самостійно виконати типові завдання, що передбачені програмою.

Розділ VI.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Основна

1. Алексеєв Ю. М. Історія України : навч. посібник / Ю. М. Алексеєв, А. Г. Вертелер. – К. : Каравелла, 2004. – 256 с.

2. Білоцерківський В. Я. Історія України : навч. посібник / В. Я. Білоцерківський. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 535 с.

3. Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 656 с.

4. Бунятян К. П. Давнє населення України / К. П. Бунятян. – К. : Либідь, 1999. – 228 с.

5. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок XIX ст.) / В. Верига. – Львів : Світ, 1996. – 448 с.

6. Видатні постаті в історії України (IX–XIX століття) : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, О. Г. Сокирко, В. Г. Червінський. – К. : Вища школа, 2002. – 359 с.

7. Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – К. : Вища школа, 1994. – 539 с.

8. Грушевсъкий М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – К. : Наукова думка, 1992. – 325 с.

9. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевський. – К. : Вища школа, 1990. – 410 с.

10. Історія України та її державності : навч. посібник / І. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. – Л. : Бескид Біт, 2005. – 368 с.

11. Історія України в особах. XIX–XX століття / І. Войцехівська, В. Обліцов, О. Божко. – К. : Україна, 1995. – 479 с.

12. Історія України в особах. Литовсько-Польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко. – К. : Україна, 1997. – 272 с.

13. Історія України в особах. Козаччина / В. М. Горобець. – К. : Україна, 2000. – 302 с.

14. Історія України : нове бачення / [за ред. В. А. Смолія]. – К. : Альтернатива, 2000. – 464 с.

15. Історія України. Документи. Матеріали : посіб. для студентів ВНЗ / [укладач В. Ю. Король]. – К. : Видавничий центр Академія, 2001. – 448 с.

16. Історія України : посібник / [за ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 480 с.

17. Історія України : навч. посібник / [за ред. М. О. Скрипника]. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 366 с.

18. Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник. – К. : Знання- Прес, 2006. – 460 с.

19. Історія України : навч. посібник / [за ред. В. А. Смолій]. – К. : Альтернатива, 2007. – 424 с.

20. Історія українського козацтва : нариси / [за ред. В. А. Смолій]. – К. : Видавничий дім Києво-Могилянської академії, 2006. – 799 с.

21. Історія українських політичних партій (кінець XIX – 1917 р.) : хрестоматія / [упоряд. Б. І. Корольов, І. С. Михальський]. – К. : Видавництко Європейського університету, 2003. – 561 с.

22. Комаринська З. М. Історія України : посібник для самостійного вивчення та підготовки до семінарських занять / З. М. Комаринська. – Львів : ЛБІ НБУ, 2005. – 191 с.

23. Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття : підруч. / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. – К. : МАУП, 2006. – 694 с.

24. Савченко Н. М. Історія України. Модульний курс : навч. посібник / Н. М. Савченко, М. К. Подольська. – К. : Видавництво «Фірма ІНКОС», «Центр навчальної літератури», 2006. – 544 с.

25. Скляренко В. Г. Русь і варяги. Історико-етимологічне дослідження : монографія / В. Г. Скляренко. – К. : Довіра, 2006. – 118 с.

26. Дорошенко Д. Нарис історії України : у 2-х томах / Д. Дорошенко. – К. : Глобус, 1992. – 356 с.

27. Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. Т. 1 / [редкол. В. А. Смолій та ін.]. – К. : Видавничий дім Києво-Могилянської академії, 2007. – 799 с.

28. Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. Т. 1 / [редкол. В. А. Смолій та ін.]. – К. : Видавничий дім Києво-Могилянської академії, 2007. – 723 с.

29. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 1. До середини XVII століття. / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1993. – 640 с.

30. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1993. – 608 с.

Додаткова

31. Гарін В. Б. Історія України : навч. посібник / В. Б. Гарін. – К. : ЦУЛ, 2012. – 320 с.

32. Горська А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі / А. Горська // Український історичний журнал. – 1994. –№ 1. – С. 56-69

33. Зайцев Ю. Дисиденти : опозиційний рух 60-80-х pp. / Ю. Зайцев // Сторінки історії України. – 1992. – № 3. – С. 102-110

34. Патриляк І. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів на території України / І. Патриляк // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 81-95.

35. Центральна Рада і Тимчасовий уряд : перший дипломатичний досвід [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті : http://forum.apostrof.in.ua/viewtopic.php?f=4&t=14

36. Криваві землі : Європа між Гітлером і Сталіним [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті : http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/24/60277/

37. Український національний портал «Аратта» : твоє вікно в Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу до порталу : http://www.arattaukraine. com/news_ua.php?id=25

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.