Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 13УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У НОВІТНЮ ДОБУ

(4 год.)

Теоретичні питання:

1. Культурна політика національних урядів (Центральної Ради, гетьмана П. Скоропадського, Директорії).

2. Українська культура в радянський період:

а) сутність і головні риси культури радянських часів;

б) основні етапи розвитку української культури, їх характеристика;

в) успіхи та втрати радянської культури;

г) культура опозиції.

3. Культура українського зарубіжжя.

4. Культура України в умовах незалежності: проблеми та перспективи розвитку.

Основні поняття: радянська культура, національне відродження, «розстріляне відродження» культура опозиції, зарубіжна українська культура, політика українізації, культурна революція, соціалістичний реалізм, русифікація, «жданівщина», плюралізм, шестидесятники, дисиденти, діаспора.

Практичні творчі завдання:

1. Складання таблиці «Модерн і класицизм у архітектурі України».

2. Складання порівняльної таблиці «Культурні втрати в роки війни».

Теми ессе:

1. Українське відродження 20-х років.

2. Особливості культури у тоталітарному суспільстві.

3. Внесок видатних українських мислителів у розвиток української культури. Митець О. Довженко.

4. Регіональні особливості в культурі України.

5. Суперечності культурного життя сучасного українського суспільства.

Питання для самоперевірки:

1. Розкрити соціокультурні етапи радянської культури.

2. Які основні риси були притаманні культурі тоталітарного суспільства?

3. Якою була доля українських університетів у перше пореволюційне десятиріччя?

4. Назвіть основні літературні течії 20-х років в Україні та їх представників.

5. Поясніть сутність терміну «соціалістичний реалізм».

6. Хто такі дисиденти, коли вони діяли в українській культурі?

7. Дайте характеристику соціально-культурній ситуації в період так званої перебудови, її особливостей.

8. Визначте основні риси нової соціально-культурної ситуації в Україні в умовах незалежності.

9. Які перспективи розвитку української культури в сучасних умовах?

Цільові навчальні завдання:

1. Поясніть значення терміну «українське відродження» та «розстріляне українське відродження».

2. У чому полягала сутність місії шістдесятників та дисидентів?

3. У чому полягала роль представників української діаспори у збереженні національної культури?

4. Які фактори (соціальні, національні) зумовили український культурний ренесанс?

5. Які з авангардних течій найбільш плідно виявили себе в українському мистецтві 20-х р.р.? Що свідчить про зростання національної самосвідомості в сучасних умовах?

Короткі методичні вказівки.

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. У першому питанні треба проаналізувати зміни в культурі України, які принесла революція та докладно зупинитися на культурній політиці українських урядів у цей період, на тому які перетворення відбувались у міру становлення й утвердження радянської влади.

Потім треба проаналізувати сутність і головні риси культури радянських часів, зупинитися на основних етапах розвитку радянської культури, показати їх найважливіші здобутки і втрати. Звернути увагу на національне відродження 20-х років та пояснити, чому воно у 30-ті роки було «розстріляне», що таке «жданівщина», «відлига», «застій» та «перебудова».

Необхідно також приділити увагу культурі опозиції, особливо дисидентському руху в Україні, виділити його основні течії та назвати представників

Останнє питання включає розкриття змін у культурному житті суспільства в умовах проголошення незалежності України, а також досягнень української культури за період незалежного розвитку та перспектив культурної поступи на ХХІ сторіччя. Необхідно також показати суперечки у культурному житті сучасного українського суспільства.

Література:основна [1, с. 79–99, 157–171; 4, с. 108–117, 152–161]; додаткова [7, с. 115–145, 246–275; 11, с. 199–336, 21, с. 206–247; 22, c.161–180, 347–372].

Розділ ІV.

ПІДСУМКОВА ТЕКА

4.1. Теоретичні питання.

1. Первісна доба в історії України: періодизація, розселення людей, їх заняття, суспільна структура.

2. Найдавніші державні утворення на українських землях.

3. Утворення й основні етапи розвитку Київської Русі.

4. Київська Русь за Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Причини й наслідки прийняття християнства. Зовнішня політика.

5. Економічні відносини в Київській Русі.

6. Державно-політичний та соціальний устрій Київської Русі. Причини розпаду держави.

7. Галицько-Волинська держава, особливості економічного і державно-політичного розвитку.

8. Культурний розвиток Київської Русі та ГалицькоВолинської держави.

9. Боротьба з монголо-татарською навалою. Українські землі під владою ординських ханів.

10. Політичний і суспільний устрій українських земель у Литовській державі, їх соціально-економічний розвиток та культурно-духовне життя.

11. Утворення Речі Посполитої та її колонізаторська політика на українських землях.

12. Виникнення та історична роль українського козацтва. Запорозька Січ.

13. Повстання українського народу кінця XVI початку XVII ст. та їх місце в національно-визвольному русі.

14. Українська національна революція 1648 – 1676 рр., її основні події та оцінка в історичній літературі.

15. Формування козацької держави, її внутрішня та зовнішня політика (1648 1657 рр.).

16. Договір Богдана Хмельницького з Москвою, його причини, зміст, значення.

17. Україна в другій половині XVII ст. Боротьба за збереження незалежності.

18. Україна у складі Московської держави наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.

19. Україна у складі Росії у другій половині XVIII ст. Остаточне знищення української державності.

20. Українська культура доби козацької держави.

21. Правобережна і Західна Україна у складі Речі Посполитої в другій половині XVIII ст. Розділи Польщі та їх наслідки для історичної долі українського народу.

22. Національно-визвольні рухи в Україні у XVIII ст.

23. Економічне та соціально-політичне життя на українських землях у складі Російської імперії в першій половині XIX ст. Декабристський рух.

24. Національне відродження у XIX ст. Політизація українського національного руху. Культурно-духовне життя.

25. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII cт. – першій половині XIX ст. Особливості національного відродження.

26. Реформи 60 70-х років XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для економічного і суспільно-політичного розвитку українських земель.

27. Соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель в Австро-Угорській імперії у другій половині XIX ст. Москвофіли і народовці.

28. Радикалізація національного руху в Галичині на початку XX ст. Виникнення націоналістичного та соціал-демократичного 29. Суспільно-політичний і національний рухи в Україні на початку XX ст. Революційні події 1905 1907 рр.

30. Україна після поразки революції 1905 1907 рр. Спроби царизму реформувати економічне й політичне життя.

31. Україна в роки Першої світової війни.

32. Початок національно-демократичної революції рр. в Україні. Центральна Рада та її політика. Проголошення незалежності УНР.

33. Тактика більшовиків в Україні у 1917 р. Проголошення радянської влади та війна з Центральною радою.

34. Квітневий (1918 р.) державний переворот в Україні. Внутрішня та зовнішня політика Української держави доби Гетьманату.

35. Консолідація більшовицьких сил України у другій половині 1918 р. Друге встановлення радянської влади та її крах.

36. Перемога національно-демократичної революції у Східній Галичині. Створення ЗУНР. Польсько-українська війна.

37. Українська Народна Республіка доби Директорії.

38. Акт “Злуки”. Альянс УНР з Польщею та причини його невдач.

39. Радянсько-польська війна 1920 р. та її наслідки для України. Розгром військ Врангеля і Махно.

40. Розвиток УСРР в умовах непу (1921 1928 рр.).

41. Утворення СРСР і ліквідація національної державності України. Політика “українізації” та її крах.

42. Сталінська індустріалізація в Україні та її соціальноекономічні наслідки.

43. Запровадження колгоспного в УСРР. Репресії проти селянства. Голодомор 1932 1933 рр.

44. Утвердження тоталітарного режиму влади і його прояви в суспільно-політичному та культурно-духовному житті України.

45. Західноукраїнські землі у 1921 1938 рр. Проблема українського націоналізму.

46. Закарпаття у 1918 1939 рр. Карпатська Україна та її історична доля.

47. Україна напередодні та на початку Другої світової війни (1939 1941 рр.).

48. Оборонні операції Червоної армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. Окупація України військами Німеччини та її союзників.

49. Окупаційний режим і рух Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу та його особливості.

50. Звільнення України від фашистських окупантів. Економічні і політичні наслідки Другої світової війни для України.

51. Повоєнна відбудова України в 1945 – на початку 50-х рр. Загострення політичної боротьби в західних областях;

поразка УПА.

52. Культурно-духовна політика комуністичної партії в Україні в роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу та повоєнні роки.

53. Економічний і соціально-політичний розвиток України у другій половині 50-х – на початку 60-х рр. XX ст.

54. Лібералізація суспільно-політичного життя в УРСР у другій половині 50–х – на початку 60-х рр. XX ст. та її суперечливий характер. Політика “злиття націй” та русифікації, її наслідки.

55. Україна у другій половині 60-х – середині 80-х рр. XX ст. Крах комуністичної системи. Українське дисидентство.

56. Національна антикомуністична революція 1989 1991 рр. в Україні. Суверенізація УРСР. Народження незалежної України.

57. Політичний і суспільно-економічний розвиток України в роки незалежності.

58. Успіхи і труднощі державотворення в незалежній Україні. Конституція 1996 р.

59. Проблеми реформування і розвитку економіки в сучасній Україні.

60. Особливості культурно-духовного процесу в умовах розбудови незалежної України.

61. Зовнішня політика України (кінець XX – початок XXI ст.).

62. Українці за межами України. Українська діаспора.

 

4.2. Тестові завдання.

 

1. Культурологія досліджує:

a) морфологічний аспект культури;

b) загальні закономірності розвитку культури:

c) історичний аспект культури;

d) цінносно-смисловий аспект культури;

e) комунікативний аспект культури.

2. Термін "культурологія" першим впровадив у науковий обіг:

a) Джамбаттіста Віко;

b) Макс Вебер;

c) Леслі Уайт;

d) Георг Гегель;

e) Герберт Спенсер.

3. Слово "культура" спочатку тлумачилось як:

a) правила поведінки в суспільстві;

b) матеріальні досягнення людства;

c) штучне середовище існування людини;

d) способи обробки ґрунту;

e) інтелектуальні досягнення людства.

4. Субкультура це:

a) сукупність негативно інтерпретованих норм культури;

b) сукупність норм культури, що суперечать її фундаментальним засадам;

c) сукупність специфічних рис всередині культури;

d) сукупність норм культури, що орієнтують на формування споживацького світогляду.

5. Масова культура це:

a) процес розповсюдження інформації на масову аудиторію;

b) процес формування споживацького світогляду людей;

c) процес індустріалізації суспільства;

d) процес інформатизації суспільства;

e) процес адаптації цінностей високої культури.

6. Сучасна культура класифікується за великим групами її споживачів на:

a) Рабовласницьку, феодальну, капіталістичну

b) Матріархальну, патріархальну

c) Масову, елітарну, народну

d) Міфологічну, релігійну, наукову

e) Прогресивну, стагнаційну, регресивну.

7. Для успішного розвитку будь-якої національної культури потрібні:

a) замкнутість та ізоляція;

b) толерантне ставлення до інших;

c) взаємодія з максимальною кількістю інших культур;

d) відкритість;

e) відрубність.

8. Семантика вивчає:

a) процеси комунікації;

b) знакові системи;

c) взаємодію знаків;

d) смисли знакових систем.

9. Український культурний менталітет:

a) антиперсоналістичний;

b) патріархальний;

c) державницький;

d) колективістський;

e) персоналістичний.

10. Геокультура України включила її в орбіту впливу культури:

a) давньоримської;

b) давньосхідної;

c) далекосхідної;

d) давньогрецької;

e) американської.

11. Автономний сімейний господарчий тип лежить в основі культури:

a) східної;

b) західної;

c) української;

d) російської;

e) західної та української.

12. У системі цінностей української культурної традиції домінує:

a) розум;

b) серце;

c) воля;

d) дія.

13. Хто з перерахованих українських діячів є сучасним культурологом:

a) М.Костомаров;

b) Ф.Вовк;

c) І.Огієнко;

d) М.Попович;

е) В.Гнатюк.

14. Процес виникнення людини це:

a) антропоморфізм;

b) антропологія;

c) антропоцентризм;

d) генезис;

e) антропогенез;

f)антропософія.

15. Культурогенез пов'язаний, насамперед, з:

a) трудовою діяльністю;

b) кооперативною діяльністю;

c) знаковою діяльністю;

d) аналітичною діяльністю;

e) художньою діяльністю.

16. Для палеоліту характерним житлом є:

a) пальова будова;

b) печера;

c) глинобитна споруда;

d) цегляна споруда.

17. Культ надприродної сили неживих предметів у віруваннях первісної людини:

a) ттотемізм;

b) фетишизм;

c) аанімізм;

d) політеїзм.

18. Вид релігійних вірувань, пов'язаний з вірою в зв'язок групи людей з твариною:

a) політеїзм;

b) магія;

c) тотемізм;

d) фетишизм;

e) анімізм.

19. Найдавнішою сферою господарської діяльності людини є:

a) землеробство;

b) збиральництво;

c) мисливство;

d) гончарство;

e) скотарство.

20. Землеробство та скотарство розповсюдились у добу:

a) палеоліту;

b) мезоліту;

c) бронзи;

d) енеоліту;

e) неоліту.

21. Початки релігійних вірувань людини припадають на період:

a) неоліту;

b) палеоліту;

c) енеоліту;

d) мезоліту;

e) бронзи.

22. До якого історичного періоду належить Трипільська археологічна культура:

a) епоха бронзи;

b) палеоліт;

c) мезоліт;

d) неоліт та енеоліт;

e) енеоліт.

23. Для мислення первісної людини характерна:

a) релігійність;

b) філософічність;

c) естетичність;

d) утилітарність;

e) міфологічність.

24. Архітектурі та будівництву архаїчної доби неналежить:

a) мегаліт;

b) неоліт;

c) кромлех;

d) дольмен;

e) менгір.

25. Формування ранніх цивілізацій ґрунтується на:

a) автономному сімейному типі господарської культури;

b) кочівницькому типі господарської культури;

c) колективному типі господарської культури;

d) мисливському типі господарської культури;

e) збиральницькому типі господарської культури.

26. Грецький історик, який писав про населення території України в стародавні часи:

a) Пліній Старший;

b) Геродот;

c) Прокопій Кесарійський;

d) Птоломей.

27. На місці стародавнього Херсонеса стоїть сучасне місто:

a) Миколаїв;

b) Керч;

c) Севастополь;

d) Ялта;

e) Феодосія.

28. На місці давнього Пантікапея знаходиться сучасне місто:

a) Севастополь;

b) Херсон;

c) Феодосія;

d) Керч;

e) Сімферополь.

29. Головний бог у східних слов'ян язичників періоду формування держави:

a) Даждьбог;

b) Ярило;

c) Перун;

d) Симаргл;

e) Велес.

30. Яке з перерахованих східнослов'янських божеств відповідало за яку сферу діяльності:

а) Перун 1. податель буття, добробуту, врожаю

b) Мокоша 2. покровитель скотарства, ремесел, мистецтва

c) Велес 3. ототожнюється з пітьмою, лихими сновидіннями, хворобами

d) Симаргл 4. опікується водою, родючістю, лікуванням

e) Дажбог 5. громовержець, захисник воїнів

f) Мара (Марена) 6. в образі крилатого пса виконує функції охоронця

31. Ким було здійснено першу спробу хрещення Русі:

a) Святославом;

b) Ярославом Мудрим;

c) Володимиром Великим;

d) Аскольдом;

e) княгинею Ольгою.

32. Князь, за правління якого культура Київської Русі досягла найвищого розквіту:

a) Володимир Великий;

b) Данило Галицький;

c) Ярослав Мудрий;

d) Володимир Мономах.

33. До якого архітектурного стилю належить традиційний український православний храм:

a) класицизм;

b) готичний;

c) візантійський;

d) еклектика;

e) бароко.

34. Українська середньовічна модель світобачення:

a) космоцентрична;

b) теоцентрична;

c) антропоцентрична;

d) антропокосмічна.

35. Домінантою східнослов'янського середньовічного міста є:

a) хаотична забудова;

b) собор (або церква);

c) собор і ратуша;

d) житлова споруда.

36. Тип Богородиці в українській іконописній традиції:

a) Одигітрія;

b) замилування;

c) Оранта;

d) знамення.

37. Встановіть відповідність:

a) Берестейська унія 1581 р.;

b) "Острозька Біблія" 1483 р.;

c) "Пересопницьке Євангеліє" 1627 р.;

d) "Прогностична оцінка поточного" Юрія Дрогобича" 1596 р.;

e) словник української мови "Лексикон" П.Беринди 1556 – 1561 рр.

38. Перша україномовна друкована кирилицею книга побачила світ:

a) 1450 р., місто Майнц;

b) 1615 р., місто Київ;

c) 1491 р., місто Краків;

d) 1573 р., місто Львів.

39. Хто і коли надрукував "Острозьку Біблію":

a) 1525 р., Франциск Скорина;

b) 1563 р., Василь Тяпинський;

c) 1581 р., Іван Федоров;

d) 1616 р., Памво Беринда.

40. Антропоцентричне сприйняття світу характерне для епохи:

a) бароко

b) Відродження

c) класицизму

d) Просвітництва

e) Середньовіччя

41. Перша спеціалізована музична школа в Україні працювала в:

a) Батурині;

b) Києві;

c) Глухові;

d) Чернігові;

e) Переяславі.

42. Український бароковий портрет втілює:

a) гармонію людини й оточення;

b) розчинення людини в світі;

c) внутрішній особистісний конфлікт;

d) вилучення людини зі світу.

43. Класицизм XVIII ст. воскресив дух епохи :

a) архаїки;

b) Ренесансу;

c) цивілізацій Давнього Сходу;

d) античності;

e) Середньовіччя.

44. До якого стилю мистецтва належить Андріївська церква в Києві:

a) візантійський;

b) бароко;

c) бароко українське;

d) готичний;

e) класицизм.

45. Першою науковою установою України вважається:

a) Києво-Могилянська академія

b) Львівська братська школа

c) Переяславський колегіум

d) Харківський університет

46. У Києво-Могилянській академії здобули освіту шість гетьманів України. Віднайдіть їх імена:

a) Дмитро Вишневецький (Байда);

b) Павло Полуботок;

c) Дмитро Дорошенко;

d) Іван Виговський;

e) Іван Скоропадський;

f)Іван Мазепа;

g) Кирило Розумовський;

h) Юрій Хмельницький;

i) Богдан Хмельницький;

j) Пилип Орлик;

k) Данило Апостол;

l) Іван Самойлович.

47. Києво-Могилянська колегія (академія) працювала в таких роках:

a) 1701 – 1876;

b) 1632 – 1738;

c) 1659 – 1795;

d) 1632 – 1817;

e) 1615 – 1830.

48. Друга золота доба українського мистецтва припадає на:

a) часи князювання Ярослава Мудрого

b) ккінець XVIII – початок XIX ст.

c) часи гетьмана Івана Мазепи

d) перша третина ХХ ст.

e) часи гетьмана Богдана Хмельницького.

49. Трагічний конфлікт особистості та суспільства є концепцією стилю:

a) бароко

b) рококо

c) готика

d) романтизм

e) реалізм.

50. Київський Політехнічний інститут було відкрито в:

a) 1900 р.,

b) 1895 р.,

c) 1901 р.,

d) 1897 р.,

e) 1898 р.

51. Хто з перерахованих художників працював в Україні протягом ХІХ ст. :

a) Аліпій, Андрій Рубльов, Федуско;

b) І.Айвазовський, Т.Шевченко, М.Ге, С.Васильківський;

c) А.Лосенко, І.Саблучок, Т.Шевченко, П.Дрожжин;

d) О.Мурашко, В.Кричевський, М.Бойчук, К.Малевич;

e) І.Кондзелевич, Г.Левицький, О.Антропов.

52. Коли почалася діяльність першого українського професійного театру (театр корифеїв):

a) 1875 р.

b) 1900 р.

c) 1882 р.

d) 1886 р.

53. Хто з перерахованих літераторів не належав до течії романтиків:

a) Олександр Пушкін;

b) Джордж Байрон;

c) Тарас Шевченко;

d) М.Стельмах;

e) Микола Гоголь.

54. Передові українські кола вважали його "консулом України в Європі", центром політичної еміграції XIX ст.:

І.Франко, М.Грушевський, М.Драгоманов, М.Павлик, П.Куліш.

55. В якому році царський уряд заборонив друкування книжок для дітей українською мовою:

1895; 1901; 1889; 1893; 1898.

56. Український театр корифеїв почав свою діяльність:

1900 р. – Київ, 1879 р. – Львів, 1885 р. – Полтава, 1882 р. – Єлисаветград.

57. Правильно розташуйте приналежність драматичних творів їх авторам:

a) І.Котляревський 1. "Украдене щастя";

b) Ф.Прокопович 2. "Назар Стодоля";

c) Т.Шевченко 3. "Лісова пісня";

d) Г.Квітка-Основ'яненко 4. "Хазяїн";

e) Леся Українка 5. "Наталка Полтавка";

f)І.Франко 6. "Володимир";

g) І.Карпенко-Карий 7. "Шельменко Денщик".

58. Якою сферою діяльності можуть бути об'єднані такі українці, як П.М\огила, К.Острозький, Ф.Симиренко, В.Тарновський, М.Терещенко, Б.Ханенко, Г.Ґалаґан:

a) літературна творчість;

b) промислове виробництво;

c) мистецька діяльність;

d) меценатство;

е) політична діяльність.

59. Знайдіть відповідність між подіями та датами:

a) початок діяльності Наукового товариства ім. Т.Шевченка 1868 р.

у Львові,

b) Циркуляр міністра внутрішніх справ Росії П.Валуєва щодо 1701 р.

української мови,

c) заснування Кирило-Мефодіївського товариства 1892 р.

d) відкриття Новоросійського університету в Одесі 1863 р.

e) заснування у Львові товариства "Просвіта" 1846 р.

f) надання Київському колегіуму статусу Києво – 1865 р.

Могилянської академії

60. Знайдіть відповідність між назвою закладу та датою його відкриття:

a) Гірничий інститут в Катеринославі 1874 р.

b) Технологічний інститут в Харкові 1834 р.

c) Новоросійський університет в Одесі 1912 р.

d) Вчительський інститут в Глухові 1865 р.

e) Університет св. Володимира в Києві 1885 р.

61. До якого стилю мистецтва належить відомий будинок з химерами в Києві:

a) бароко;

b) візантійський;

c) романський;

d) еклектика періоду модернізму;

e) класицизм.

62. Утвердження суб'єктивності світобачення притаманне періоду панування стилю мистецтва:

a) бароко;

b) імпресіонізму;

c) класицизму;

d) готики.

63. Персоналізм притаманний культурній ментальності:

a) російській;

b) японській;

c) українській;

d) арабській;

e) англійській.

64. Доба Новітнього часу позначена домінуванням таких видів мистецтва:

a) просторових

b) візуальних

c) синтетичних

d) часових

65. Першим ректором Української Академії мистецтв (1917 р.) був:

a) Г.Нарбут;

b) М.Бойчук;

c) С.Васильківський;

d) Ф.Кричевський;

e) О.Мурашко.

66. Монтаж як художній засіб використовується в:

a) літературі;

b) скульптурі;

c) театрі;

d) кіномистецтві;

e) живописі.

67. Який з кінофільмів О.П.Довженка включено до почесного списку кращих фільмів світу всіх часів і народів:

a) "Арсенал";

b) "Звенигора";

c) "Україна в огні";

d) "Земля";

e) "Поема про море".

68. Українська культура ХХ ст. утверджує перемогу:

a) антропоцентризму;

b) антропокосмізму;

c) космоцентризму;

d) антропоморфізму.

69. Заповніть таблицю "Відомі діячі української науки та мистецтва"

Галузі Прізвища
Образотворче мистецтво  
Кібернетика  
Музика  
Економічні науки  
Історія  
Медицина  
Археологія  
Мостобудування та зварювання  
Літературознавство  
Психологія  

М.Брайчевський, О.Білецький, А.Горська, Є.Патон, Ю.Мейтус, Г.Костюк, М.Амосов, О.Ліберман, В.Глушков, П.Толочко.

70. В яких галузях працювали ці видатні науковці: М.Амосов, І.Баренбойм, О.Богомолець, В.Вернадський, В Глушков, М.Гришко, Д.Заболотний, С.Корольов, М.Кравчук, О.Ляпунов, М.Остроградський, Є.Патон, М.Фомін, П.Холодний, М.Янгель.

Математика, мостобудування, кібернетика, ракетобудування, ботаніка, медицина, геохімія.

71. Визначте хто з перерахованих діячів працював у якій галузі.

Живопис, музика, полемічна література, філософія, історія, література, математика й кібернетика.

Д.Багалій, О.Богомазов, М.Бойчук, І.Вишенський, М.Грушевський, В.Глушков, О.Екстер, Н.Кобринська, З.Копистенський, О.Корнійчук, М.Костомаров, О.Кошиць, М.Кравчук, П.Лодій, О.Ляпунов, Б.Лятошинський, У.Самчук, Г.Сковорода, Г.Смотрицький, К.Стеценко, П.Тичина, І Труш, П.Юркевич.

72. На яких з перерахованих книг складає присягу президент України:

a) Конституція та Євангеліє;

b) Біблія та Конституція;

c) Остромирове Євангеліє та Конституція;

d) Конституція та Пересопницьке Євангеліє.

73. Знайдіть відповідність між авторами та їх творами:

a) С.Параджанов 1. "Червона рута"

b) О.Довженко 2. "Правда і кривда"

c) О.Гончар 3. будинок з химерами

d) В.Городецький 4. "Поема про море"

e) М.Стельмах 5. "Тіні забутих предків"

f) В.Івасюк 6. "Собор".

74. Знайдіть відповідність між датами та подіями:

a) Створення театру "Березіль" Л.Курбасом 1. 1840 р.

b) Побачив світ кінофільм О.Довженка "Земля" 2. 1918 р.

c) Вихід з друку "Кобзаря" Т.Г.Шевченка 3. 1853 р.

d) Створення літературної організації "ВАПЛІТЕ" 4. 1922 р.

e) Відкриття Українського університету в Кам'янці-Подільському 5. 1925 р.

f) Відкриття пам'ятника князю Володимиру в Києві 6. 1930 р.

Розділ V.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.