Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Робота з першоджерелами. Шифротелеграма Секретаріату ЦК КП України на місцяШифротелеграма Секретаріату ЦК КП України на місця

Первым секретарям обкомов, Киевского горкома Компартии Ук­раины.

В связи с введением в стране чрезвычайного положения важней­шей задачей партийных комитетов является содействие Государ­ственному Комитету по Чрезвычайному Положению в СССР. Во всей своей практической деятельности необходимо руководствовать­ся Конституцией и законами Союза ССР, документами, издаваемы­ми Государственным Комитетом по Чрезвычайному Положению. Секретариат ЦК Компартии Украины рекомендует: Оперативно сориентировать партийный актив, народных депута­тов, руководителей предприятий, колхозов, совхозов, организа­ций и учреждений на необходимость обеспечить повсеместное спокойствие, твердый конституционный порядок и дисциплину... Всякие демонстрации, митинги, манифестации, забастовки должны быть исключены.

Во всей работе необходимо исходить из того, что сегодня ключе­вым вопросом является сохранение Союза Советских Социалис­тических Республик, упрочение братских связей со всеми наро­дами нашей страны.

Секретариат ЦК Компартии Украины обращает внимание на то, что принимаемые руководством страны по стабилизации обста­новки и выводу из кризиса меры отвечают настроениям подавля­ющего большинства трудящихся и созвучны с принципиальной позицией Компартии Украины...

Запитання: Охарактеризуйте позицію ЦК КПУ щодо ГКЧП. Чи відповідає дійсності твердження, що Компартія України непричетна до спро­би державного перевороту, а ГКЧП справа купки авантюристів?

 

Заява Народного руху України з приводу спроби держав­ного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 р.

1.Утворений поза конституційний орган влади – державний комітет надзвичайного становища в Москві – є незаконним, і йо­го рішення не можуть мати юридичної сили в Україні;

2.Рух не визнає ДКНС і не вважає його рішення обов'язковими для себе;

3.Рух закликає всіх громадян України не підпорядковуватись волі путчистів, створювати організаційні структури активного опору, які будуть координувати Всеукраїнський страйк, до якого ми за­кликаємо як до єдиної мирної дієвої зброї в боротьбі за волю і до­бробут своєї родини, нашої української держави.

Голова Народного руху України Іван Драч.

Запитання: Дайте оцінку позиції Руху щодо ГКЧП. Яку роль відіграла його по­зиція у протистоянні змовникам?

Робота з картою.

Показати на карті:

- територію незалежної України.

 

Теми для складання хронологічних таблиць:

1) зміст та заходи з реалізації основних положень “нового економічного курсу” Л.Кучми в жовтні 1994 р.;

2) життя й діяльність української діаспори у світі, її зв’язки з Україною;

3) головні напрями зовнішньої політики України у новому столітті.

Теми повідомлень, рефератів:

1. Конституційний процес в незалежній Україні. Конституція 1996 р.

2. Багатопартійність в Україні.

3. Сучасне становище українського села.

4. Релігійна ситуація в незалежній Україні.

5. Становище театрального та кіномистецтва в сучасній Україні.

6. Стан освіти у сучасній України.

Тестові завдання для самоперевірки:

1. Державна незалежність України була закріплена:

а) Декларацією “Про державний суверенітет України” (липень 1990 р.);

б) Актом проголошення незалежності України (серпень 1991 р.);

в) Конституцією України (червень 1996 р.).

2. Останнім кроком у процесі оформлення державної незалежності України став (ла):

а) Декларація про державний суверенітет України;

б) всесоюзний референдум 17 березня 1991 р.;

в) Акт проголошення незалежності України;

г) всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.

3. Декларацію “Про державний суверенітет України” було прийнято Верховною Радою УРСР:

а) 6 червня 1990 р.;

б) 16 липня 1990 р.;

в) 3 серпня 1990 р.;

г) 17 березня 1991 р.

4. Декларація “Про державний суверенітет України” передбачала:

а) проголошення повного економічного суверенітету республіки, натомість у розв’язанні питань внутрішньої та зовнішньої політики Україна залишалася залежною від загальносоюзного центру;

б) проголошення повного економічного суверенітету республіки та надання її державним органам функцій керівництва внутрішньополітичним життям, питання зовнішньої політики залишались у компетенції загальносоюзних органів;

в) проголошення нічим не обмеженого національно-державного суверенітету України, що на практиці означало право на самостійний внутрішньополітичний та економічний розвиток, а також рівноправність у зовнішньополітичних відносинах.

5. Проголошення незалежності поставило перед Україною низку принципово нових завдань державного розвитку у політичній, зовнішньополітичній, економічній, культурній сферах:

а) розбудова радянської політичної системи, її демократизація;

б) відродження українських політичних структур часів УНР;

в) демонтаж тоталітарних політичних структур створення правової демократичної держави;

г) відродження СРСР на федеративних засадах;

д) встановлення рівноправних стосунків з далекими і близькими сусідами;

е) інтеграція України у структури СНД;

ж) трансформація централізованої державної економіки в багатоукладну ринкову, зорієнтовану на потреби людей;

з) відродження радянської системи економічних відносин;

и) націоналізація економіки, утвердження провідної ролі державного сектора у системі економічних відносин;

к) відродження української культури як складової інтернаціональної культури радянських народів;

л) національне відродження, оздоровлення міжнаціональних відносин;

м) вироблення ідеологічних засад розвитку модерної української культури.

6. Після проголошення незалежності для України розпочався новий період соціально-політичного розвитку, суть якого:

а) перебудова радянських суспільно-економічних відносин на принципах “гуманного соціалізму”;

б) поступова трансформація мирним шляхом радянських суспільно-політичних структур у правову демократичну державу, а радянської економіки в багатоукладну ринкову;

в) радикальна насильницька перебудова основ радянського суспільства з метою побудови правової демократичної держави та багатоукладної ринкової економіки;

г) вдосконалення радянської політичної системи та економічних відносин соціалізму.

7. Встановити відповідність:

а) Президент 1) Законодавча влада

б) Кабінет міністрів

в) Конституційний Суд 2) Виконавча влада

г) Прокуратура

д) Верховна Рада 3) Судова влада

е) Місцеві ради

ж) Верховний Суд

8. Концепція оборони й розбудови Збройних Сил України, прийнята Верховною Радою в серпні 1991 р., визначила її прагнення до набуття військового статуту:

а) нейтральної, без’ядерної, позаблокової держави;

б) нейтральної, ядерної, позаблокової держави;

в) держави без’ядерної, яка прагне вступити до НАТО;

г) держави ядерної, яка входить до військового блоку країн СНД.

9. Партійно-політична система України в перші роки після проголошення незалежності характеризувалася:

а) виникненням значної кількості нових політичних партій, які, за поодинокими винятками, не мали масового характеру і не відігравали помітної ролі в політичному житті країни;

б) кризою політичних партій, що існували у 1990-1991 рр. До кризи спричинилася вичерпність їхньої програмної мети. Україна здобула незалежність, була ліквідована багатопартійність та відновлена однопартійна система, при якій провідну роль у суспільстві відігравала так звана партія влади;

в) виникненням значної кількості політичних партій, діяльність яких мала масовий характер і суттєво впливала на політичні події в країні;

г) перебудовою багатопартійної системи в двопартійну, при якій провідну роль у суспільстві відіграють Компартія України та Народний рух України.

10. Встановити відповідність:

а) відстоюють демократичні свободи та права особистості, а також розвиток економіки на засадах вільного ринку в Україні;

б) відстоюють національні пріоритети в житті українського суспільства;

в) борються за соціальні гарантії трудящих і вважають, що майбутнє українського суспільства пов’язане з відродженням комуністичної та соціалістичної ідеології;

1) партії правого спрямування;

2) центристські;

3) партії лівої орієнтації.

11. Встановити відповідність:

а) сепаратизм;

б) популізм;

в) суверенітет;

1) цілковита незалежність держави від інших держав у внутрішній та зовнішній політиці;

2) дії, спрямовані на здобуття політичної підтримки народу, обіцянки і рішення, що задовільняють психологічні потреби і життєві бажання населення;

3) прагнення окремих груп населення до відокремлення від конкретної держави.

12. За якою виборчою системою проходили вибори до Верховної Ради у березні 1994 р.:

1) пропорційною;

2) мажоритарною;

3) мажоритарно-пропорційною (змішаною).

13. За якою системою були проведені парламентські вибори 1998 р.:

1) пропорційною:

2) мажоритарною;

3) мажоритарно-пропорційною(змішаною).

14. За якою системою були проведені парламентські вибори 2002 р.:

1) пропорційною;

2) мажоритарною;

3) мажоритарно-пропорційною (змішаною).

15. Згідно з чинною Конституцією, Україна є:

а) парламентською республікою;

б) парламентсько-президентською республікою;

в) президентською республікою;

г) президенсько-парламентською республікою.

16. Сьогодні єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада, що складається з:

а) 450 депутатів і обирається на 5 років;

б) 300 депутатів і обирається на 5 років;

в) 450 депутатів і обирається на 4 роки;

г) 300 депутатів і обирається на 4 роки.

17. Нині Президент України обирається:

а) всенародним голосуванням терміном на 5 років (але не більше ніж на два терміни);

б) всенародним голосуванням терміном на 4 роки (без обмежень);

в) парламентом терміном на 5 років (але не більше ніж на два терміни).

18. Позначте назву нової ланки судової системи заснованої у 1992 р.

а) Арбітражний суд;

б) Господарський суд;

в) Конституційний суд;

г) Цивільний суд.

19. Позначте, коли Україна стала членом Ради Європи:

а) 9 листопада 1995 р.;

б) 9 листопада 1996 р.;

в) 9 листопада 1997 р.;

г) 9 листопада 1998 р.

20. Позначте назву міжнародної організації, членом якої не є Україна:

а) НАТО;

б) ООН;

в) Рада Європи;

г) СНД.

21. Позначте, коли було ухвалено Закон про Збройні Сили України:

а) 14 жовтня 1991 р.;

б) 6 грудня 1991 р.;

в) 29 січня 1992 р.;

г) 23 лютого 1992 р.

22. Позначте назву країни, яка першою визнала незалежність України 2 грудня 1991 р.:

а) Канада;

б) Литва;

в) Польща;

г) Угорщина

23. Яка форма правління була встановлена в Україні згідно з Конституцією 1996 р.?

а) президентська;

б) президентсько-парламентська;

в) парламентсько- президентська;

г) президентська.

24. Коли було ухвалено Конституцію України:

а) 8 червня 1996 р.;

б) 26 червня 1996 р.;

в) 28 червня 1996 р.;

г) 8 липня 1996 р.

25. Який владний орган затверджує Державний бюджет України?

а) Президент;

б) Верховна Рада;

в) Кабінет Міністрів;

г) Рада національної безпеки і оборони.

26. Позначте назву держави, яка першою добровільно відмовилася від ядерної зброї:

а) Білорусь;

б) Ізраїль;

в) Казахстан;

г) Україна.

27. Позначте, коли в Україні була запроваджена національна грошова одиниця – гривня:

а) січень 1992 р.;

б) лютий 1994 р.;

в) вересень 1996 р.;

г) січень 1997 р.

28. Позначте, коли Леонід Кучма вдруге був обраний Президентом України:

а) 1998 р.;

б) 1999 р.;

в) 2000 р.;

г) 2001 р.

29. Позначте назву народу, чисельність якого значно зросла за часів незалежної України:

а) білоруси;

б) євреї;

в) кримські татари;

г) румуни.

30. Позначте назву організації, з якою Україна у 1997 р. підписала договір про особливе партнерство:

а) ЄС;

б) НАТО;

в) Рада Європи;

г) СОТ.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.