Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПО КУРСУ«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Приклад оформлення титульного листа

 

 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Кафедра розвитку і розміщення продуктивних сил


 

 

Курсова робота

 

по дисципліні «Регіональна економіка»

 

на тему _______________________________________

 

 

Студента І курсу ФІО консультанта

спеціальності__________

факультету __________

відділення __________

групи ___________

Ф І О студента

 

 

Донецьк 2008

 

Додаток Б

 

ПРИКЛАДИ СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ КУРСОВИХ РОБІТ.

Для курсових робіт по темі: «Характеристика галузі господарства» (галузі промисловості країни або будь якого району) можна рекомендувати таку схему плану написання роботи.

(На прикладі машинобудівного комплексу).

Вступ

Розділ 1. Господарське значення машинобудівного комплексу України

Розділ 2. Передумови розвитку і розміщення машинобудівного комплексу

2.1. Техніко-економічні передумови

2.2. Історичні передумови

Розділ 3. Сучасний рівень розвитку і характеристика розміщення машинобудівного комплексу

3.1. Галузева структура

3.2. Територіальна структура

Розділ 4. Основні проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України.

Висновок

Список використаної літератури

Зразок плану на тему:
«Сільське господарство України (економічного району)»

Вступ

Розділ 1. Роль і значення сільського господарства в розвитку АПК України

Розділ 2. Умови і чинники розвитку і розміщення сільського господарства України

2.1. Агрокліматичні умови

2.2. Матеріально-технічне забезпечення галузей сільського господарства

2.3. Трудові ресурси.

2.4. Коротка історія розвитку сільського господарства

Розділ 3. Характеристика галузевої і територіальної структури сільського господарства

і його сучасного розвитку .

3.1. Рослинництво

3.2. Тваринництво

3.3. Характеристика основних сільськогосподарських зон України.

Розділ 4. Проблеми і перспективи інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Висновок

Список використаної літератури

Для курсових робіт на тему:

«Економіка ______________________ регіону України»

(На прикладі Донецького регіону)

Введення

Розділ 1. Значення економіки Донецького регіону

Розділ 2. Характеристика умов і чинників розвитку і розміщення господарства Донецького економічного району

2.1. Економіко-географічне положення

2.2. Природні умови і ресурси

2.3. Населення і трудові ресурси

2.4. Основні етапи розвитку господарства

Розділ 3. Сучасний аналіз економіки Донецького регіону

3.1. Виробнича сфера

3.1.1. Промисловість

3.1.2. Сільське господарство (АПК)

3.1.3. Транспорт і економічні зв'язки

3.2. Невиробнича сфера.

Розділ 4. Територіальні особливості розвитку економіки Донецького регіону

4.1.Донецька область

4.2 Луганська область

Розділ 5. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення економіки Донецького регіону

Висновок

Список використаної літератури

Зразок плану на тему:
«Природно-ресурсний потенціал України (економічного району)

Вступ

Розділ 1. Поняття, сутність і класифікація природно-ресурсного потенціалу .

Розділ 2. Характеристика природних умов України (економічного району)

2.1. Географічне положення

2.2. Клімат

2.3 Рельєф.

Розділ 3. Характеристика природних ресурсів України (економічного району)

3.1. Мінеральні ресурси

3.2. Водні ресурси

3.3. Земельні ресурси

3.4. Лісові ресурси

3.5. Рекреаційні ресурси.

Розділ 4. Проблеми і перспективи раціонального природокористування України

(економічного району).

Висновок

Список використаної літератури

Зразок плану на тему:
«Населення і трудові ресурси України»

Вступ

Розділ 1. Значення населення в економіці і соціальному розвитку господарства України

Розділ 2. Демографічна ситуація і її характеристика

Розділ 3. Розміщення населення по території України.

Розділ 4. Склад населення

Розділ 5. Трудові ресурси і зайнятість населення в Україні.

Розділ 6. Шляхи рішення демографічної проблеми і формування ринку праці в Україні

Висновок

Список використаної літератури

Зразок плану на тему:

«Зовнішньоекономічні зв'язки України»

Вступ

Розділ 1. Поняття і роль зовнішньоекономічних зв'язків в економіці України

Розділ 2. Передумови і чинники формування і розвитку зовнішньоекономічних зв'язків

Розділ 3. Види і форми зовнішньоекономічних зв'язків України

3.1. Міжнародна торгівля

3.2. Іноземні інвестиції

3.3. Сумісне підприємництво

3.4. Науково-технічна співпраця

3.4. Міжнародні послуги і туризм

Розділ 4. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України (з окремими країнами)

Розділ 5. Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України

Висновок

Список літератури

Для курсових робіт на тему:
«Екологічні проблеми .... і шляхи їх подолання»

(окремих регіонів України)

Вступ

Розділ 1. Місце ... регіону в національному господарському комплексі Україна

Розділ 2. Поняття екологічних проблем і причини їх виникнення в ….. регіоні

Розділ 3. Характеристика ресурсно-екологічних проблем .. регіону

3.1. атмосферне повітря

3.2. водні ресурси

3.3 . земельні ресурси

3.4 . біологічні ресурси

3.5 . ресурси надр

Розділ 4. Галузеві екологічні проблеми . …регіону

Розділ 5. Шляхи подолання екологічних проблем в . …. регіоні

Висновок

Список використаної літератури

 

Зразок плану курсової роботи на тему:

«Екологічні проблеми України»

(вугільної промисловості, ПЕК, металургійного комплексу)

 

Вступ

Розділ 1. Роль….. .галузі в економіці України

Розділ 2. Причини виникнення екологічних проблем в …. галузі України

1.1. технологічні причини

1.2. соціально-політичні причини

1.3. економічні причини

Розділ 3. Аналіз змісту екологічних проблем в ….. галузі України на сучасному етапі

Розділ 4. Шляхи екологізації … галузі України

Висновок

Список літератури

 

Додаток В

Література:

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги під прізвищем одного, двох або трьох авторів Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна та соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів. К.: Знання, 1998. –416 стор.
Книга під заголовком Регіон: структурно-інвестиційні аспекти переходу до ринку (на прикладі Донбасу) / А.А. Мінаєв, Л.В. Мінін, А.И. Ковалев і др.; Донецький держ. техн. ун-т.- К.: Наукова думка, 1994. –278 стор.
Збірки робіт Збірка наукових праць / Челяб. Політехн. Ін-т. – Челябінськ: Вид-во Челяб. Політехн. Ін-та, 1977 * Якщо в книзі не вказано прізвище індивідуального автора (авторів), і вона публікується від імені організації (установи), то опис починається із заголовку роботи
офіційно-документальні джерела Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України, 1994. -№36. –Ст.340 Про режим іноземного інвестування: Декрет КМ України // Голос України. –1993. –12 червня
Видання, періодичні і серійні Журнал // Питання історії. –М.: Наука, 1945-1947; // Питання економіки. – К.: Наука, 1945 –1947. Газета // Фінансова Україна. –К., 1996 р. Застосовується в «Списку джерел і літератури», що використовуються, при необхідності переліку проглянутих джерел і вказівки періоду, за який проглянуті дані джерела.
Стаття з журналу Охотский В. Тенденции в світовій торгівлі сталлю // Економіка України. –1999. -№ 4. – с.75-79
Стаття з газети Вугільна галузь в Україні: подальший занепад чи ефективна реструктуризація // Урядовій кур' єр. –1999.-№ 34. –с.7
Перевідні видання Вільні економічні зони. Міжнародні аспекти. (Пер. з англ. Я. Войтка, О..Білкуна). – К.: Дніпро; Основи: 1993. –447с.
Стаття з книги або іншого разового видання Васенков А.А., Сретенский В.Н., Федоров А.А. Три проблеми електроніки твердого тіла // Напівпровідникові прилади. –М., 1980. –Вип.2. – с.3-13
Препрінти Куруленко С.С., Моткин Г.А. Концепція створення системи екологічного страхування в Донецькій області.- Донецьк: 1992. –42 з. (Препр. /НАН України. Інститут економіки промисловості; 76-76)
Автореферати дисертацій Пюхтий Н.П. Підвищення ефективності виробництва переробної промисловості України: автореф. дис. канд. екон. наук. 08.02.03 /НАН України, ІЕП.- Донецьк, 1996. –24 з.
Статті з енциклопедій Ясин В.П. Інформаційне забезпечення // Економічна енциклопедія: Політекономія. – М., 1975. –Т.2. –с.58-59
Посилання на Інтернет –издание Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році /Послання Президента України від 15.04.2003 // http://rada/gov/ua/laws/pravo/new/signal/p0001_03.doc
         

 


[1] Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии, избр. тр. – М.: Мысль, 1980. – С. 96

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.