Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Система оцінювання знань за 100-бальною шкалоюПоточний контроль (max 50 балів) Кількість балів за наслідками поточного контролю Підсумковий контроль (max 50 балів) Кількість балів за наслідками підсумкового контролю Загальна кількість балів (пункт 9 + пункт 11)
Заліковий модуль 1 Сума балів за заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Сума балів за заліковий модуль 2 Індивідуальне творче завдання іспит
Організаційно-учбова (відвідування лекцій і семінарів) робота студентів в аудиторії (семінари + лабораторні + креативність) Самостійна робота Залікова модульна робота 1 Організаційно-учбова (відвідування лекцій і семінарів) робота студентів в аудиторії (семінари + лабораторні + креативність) Самостійна робота Залікова модульна робота 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(2+10) (2+10)  

6.2. Критерії оцінки знань

Критерії оцінки знань Бал по системі
50 б. за іспит Підсумко-ва 100 б 4-х бал. ЕСTS
Студент глибоко і в повному об'ємі освоїв програмний матеріал, грамотно, логічно його висловлює в усній і письмовій формі. Знає рекомендовану і додаткову літературу, проявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує ухвалені рішення, добре володіє різносторонніми уміннями і навиками при рішенні практичних задач. Дав правильні, послідовні, вичерпні відповіді на всі питання, при відповіді використана наукова термінологія і новітні статистичні дані. Студент уміє аналізувати інформацію, правильно виділяє головне і ним зроблені наукові висновки. Відповідь логічно обґрунтована з урахуванням сучасних задач економічного, екологічного і соціального розвитку країни в цілому і окремих галузей і регіонів України. Знає і використовує при відповіді структурно-логічні схеми, показав відмінне знання карт. 45 – 50   100 – 90 А
Студент знає програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, допускаючи незначні неточності в трактуванні понять і категорій. Дає правильні відповіді на всі завдання, але є зауваження або відхилення від основних питань. Студент має загальні уявлення про механізм дії всієї сукупності природних, соціально-економічних, екологічних і інших чинників на сучасну структуру економіки країни і характеризує регіональні особливості. Студент проявляє достатні знання фактичного матеріалу, але не досить добре використовує статистичний аналіз, слабо пов'язує теоретичний матеріал з практикою. Уміє аргументувати свої відповіді і висновки, є знання з актуальних проблем і перспектив розвитку, але вони неповні або він їх не аналізує. 44 – 39   89 – 80 B
Студент знає тільки основний програмний матеріал, допускає неточності, недостатньо чітко формулює основні поняття, непослідовний у викладі матеріалу. Слабо володіє термінологією або серйозно плутає визначення, номенклатуру, не достатньо добре використовує статистичний і фактичний матеріал. недостатньо повно уміє аналізувати проблеми і перспективи розвитку економіки України і окремих регіонів. 38 – 30   79 – 70 З
Студент не знає основної частини програмного матеріалу. При цьому, допускає принципові помилки в трактуванні понять і категорій, показує низьку культуру оформлення знань, не володіє основними вміннями і навичками в рішенні практичних задач. В відповіді відсутній аналіз проблем і перспектив економічного розвитку, не зроблені висновки. Студент не впорався з більшою частиною питань або на них дав неправильні відповіді, припустив значні неточності, не відповів на додаткові питання. 29 - 25 69 - 60 D
    59 - 50     E
Студент знайомий тільки з деякими темами курсу, оскільки при відповідях на всі питання завдань були знайдені дуже слабкі знання і серйозні пропуски по багатьох розділах програмного матеріалу. При цьому відсутнє вміння використовувати статистичні дані, допущені серйозні неточності або грубі помилки в розумінні термінів, понять і визначень. Показав загальне або примітивне уявлення про регіональну економіку, не аргументував свою відповідь, не орієнтується в розміщенні об'єктів на карті, немає практичних прикладів і інше 24 - 12 Менш 49 - 30 EX
Якщо студент не дав правильну відповідь ні на одне питання, знайшов повне незнання програмного матеріалу курсу «Регіональна економіка», географічних і економічних карт, відмовився відповідати або намагався списувати, то він одержує 0 балів. 12 - 0 29 - 0 F

Загальну кількість балів студент набирає протягом всього семестру (двох модулів) під час роботи на лекціях, семінарських, лабораторних заняттях, виконуючи СРС, ІРС, беручи участь в роботі СНО (студентського наукового товариства).

6.3. Зразки типових завдань поточного і модульного контролю.

Зразок типового завдання поточного контролю.

Карпатський економічний район

1. Яке твердження про склад Карпатського економічного району є вірним?

А. До складу Карпатського економічного району входять Львівська, Закарпатська і Івано-Франківська області

Б. До складу Карпатського економічного району входять Львівська, Закарпатська і Волинська області

В. До складу Карпатського економічного району входять Львівська, Закарпатська, Чернівецька і Івано-Франківська області

Г. До складу Карпатського економічного району входять Львівська, Закарпатська, Тернопільська і Івано-Франківська області

 

2. Економіко-географічне положення Карпатського економічного району можна вважати вигідним, завдяки (виділити невірну відповідь)

А. значній концентрації на території Карпатського економічного району підприємств важкої промисловості

Б. різноманітності природно-ресурсного потенціалу

В. наявності кордону з європейськими країнами

Г. знаходженню території Карпатського економічного району на перетині транспортних шляхів.

3. Яким чинником обумовлений розвиток в Карпатському економічному районі підприємств рекреаційної сфери?

А. природно-ресурсним В. споживацьким

Б. демографічним Г. водоємності

4. Галуззю спеціалізації Карпатського економічного району не є:

А. виробництво сірки

Б. виробництво калієвих добрив

В. целюлозно-паперова промисловість

Г. виробництво металообробних верстатів.

5. Галуззю спеціалізації Карпатського економічного району є:

А. виробництво соняшникової олії

Б. виробництво калієвих добрив

В. виробництво годинників

Г. виробництво побутових холодильників.

6. Калушський хіміко-металургійний комбінат в своєму розміщенні орієнтувався на наявність

А. сировини; В. споживача;

Б. транспортних шляхів; Г. джерела електроенергії.

7. Крупне підприємство Карпатського економічного району, що спеціалізується на випуску сірки, розташовано в місті

А. Львові В. Івано-Франківську

Б. Новому Роздолі Г. Ужгороді

8. Велике підприємство Карпатського економічного району, що спеціалізується на випуску автобусів, розташовано в місті

А. Львові В. Івано-Франківську

Б. Чернівці Г. Ужгороді

9. Калієві добрива на території Карпатського економічного району проводять в місті

А. Чернівці В. Калуш

Б. Івано-Франківськ Г. Мукачеве

10. Крупне підприємство Карпатського економічного району, що спеціалізується на виробництві цементу, розташовано в місті

А. Львові В. Івано-Франківську

Б. Миколаєві Г. Ужгороді

Зразок типового завдання модульного контролю

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.