Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИМетою написання курсової роботи є формування у студента навиків:

· формування і аналіз конкретних економічних проблем в економічних термінах;

· пошук вітчизняної і зарубіжної літератури по вибраній темі;

· осмислення і структуризація одержаної інформації:

· коректного цитування або опису думок і результатів досліджень інших авторів, а також уміння писати ясно і логічно.

Оцінка курсової роботи складається з наступних критеріїв:

1) повнота і якість проведеної дослідницької роботи (на всіх її етапах – від планування наукового дослідження, його організаційно-методичної підготовки і виконання, до не менше важливого, ніж інші, кінцевого етапу – представлення результатів у вигляді самостійної наукової роботи);

2) коректність формулювань основних методологічних характеристик дослідження (обґрунтування актуальності; постановка проблеми дослідження; визначення об'єкту і предмету дослідження; постановка мети і адекватне представлення основних етапів дослідження, тобто задач дослідження; вибір теоретико-методологічної основи дослідження; чітке формулювання економічних проблем, чітке визначення понять, що використовуються в роботі (з поясненням у разі потреби відмінностей між повсякденним і науковим значеннями поняття);

3) якість проведеного теоретичного аналізу по проблемі дослідження (розгляд різних відображених в науковій літературі точок зору на проблему, їх зіставлення і оцінка; виклад власного розуміння проблеми; коментування прочитаного, скріплення ідей, розвинених в першоджерелах, з проблемами сьогоднішнього дня; коректність цитування наукових робіт – не більше 3 цитат на 1 сторінку тексту і дотримання правил цитування; відсутність плагіату; наявність висновків по теоретичному аналізу і т.д.);

4) письменність написання емпіричної частини дослідження, тобто звіту про виконану роботу по збору і аналізу даних (проблема дослідження, коректний опис бази дослідження; опис і обґрунтування використаних методів і методик, опис процедури дослідження, а також вказівка способів обробки первинних даних);

5) глибина і цілісність представлення результатів дослідження і їх обговорення (відповідність вибору методів математико-статистичної обробки структури і типу одержаних даних, адекватне уявлення або змістовний висновок за наслідками статистичних розрахунків; коректність представлення даних; наявність малюнків у вигляді графіків, діаграм, як мінімум однієї картосхеми, таблиць; оптимальне співвідношення текстової і графічної форм представлення результатів; наявність висновків за наслідками дослідження);

6) письменність формулювань і обґрунтованість висновків, а також висновки;

7) якість оформлення курсової роботи (відповідність вимогам, представленим в методичних вказівках по написанню курсової роботи – титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновок, список літератури, додатки і відповідний зміст цих структурних компонентів).

Оцінка «відмінно» ставиться:

- курсова робота відповідає всім 7 критеріям;

Оцінка «добре» ставиться:

- всі ті ж умови, але допущені незначні помилки в

використанні методів і в описі уявлень результатів;

- допущені деякі недоліки в оформленні курсової роботи.

- робота не відповідає 1-2 критеріям;

Оцінка «задовільно» ставиться:

- відсутність переконливих доказів, обґрунтувань, висновків і рекомендацій;

- порушення послідовності викладу, часті повторення, нечіткі формулювання, обмовки, наявність помилок (граматика, стилістика, синтаксис і ін.);

- невідповідність роботи більш ніж 4 критеріям;

Робота оцінюється незадовільно, якщо висловлюваний матеріал є простим переписуванням, не розкриває сутність поставлених питань або дає їх невірне тлумачення, а також за наявності декількох ідентичних робіт.

Рекомендації до виконання робіт кожного типу. Тематика курсових робіт групується таким чином:

1) галузеві теми;

2) районні (регіональні) теми;

3) екологічні теми;

4) теми народонаселення;

5) теми по зовнішньоекономічній діяльності.

На початку роботи над темою після попереднього ознайомлення з літературними джерелами необхідно скласти план. При складанні плану треба врахувати, які питання і в якій послідовності повинні бути розглянуті при розкритті даної теми, виявити основні проблеми, яким повинні бути підлеглі всі інші питання плану. Головне питання в курсовій роботі – це характеристика розміщення продуктивних сил і з'ясування круга проблем і шляхів їх рішення. В кожній темі план повинен служити реалізації її головної ідеї. Чорновий план роботи і примірний список літератури затверджує науковий керівник.

Зміст курсової роботи повинен відповідати таким вимогам:

Галузеві теми. В першому розділі курсової роботи слід дати визначення місця і значення вибраної для вивчення галузі в господарстві, країні, районі і т.п., виявити її вплив на розвиток і розміщення інших галузей і її районоутворюючий характер. Обов'язково треба розкрити особливості аналізованої галузі: залежність розміщення від наявності сировинних, паливно-енергетичних і трудових ресурсів.

В подальших розділах слід вказати, які чинники і як вплинули на виникнення і формування галузі. Особливу увагу слід уділити розвитку і розміщенню досліджуваної галузі, перш за все, в післявоєнний період, її сучасному стану і проблемам розвитку і розміщення. Використовуючи дані статистичних довідників, необхідно обґрунтувати на конкретних прикладах особливості розміщення і темпи розвитку аналізованої галузі, зростання або скорочення випуску продукції в Україні, районі, області і т.д. Основні положення слід проілюструвати таблицями, діаграмами і графіками.

В окремий розділ нерідко виноситься характеристика основних районів і найважливіших центрів в розміщенні підприємств галузі, вказуються сировинні і паливно-енергетичні ресурси, на яких базуються ці підприємства, зв'язки і ін.

В останній частині курсової роботи на основі глибокого вивчення матеріалу про сучасне розміщення галузі необхідно вказати загальний напрям її розвитку і розміщення в майбутньому. Графічні матеріали (діаграми, графіки, картосхеми і інше) – важлива складова частина курсової роботи. В роботах, присвячених характеристиці галузей промисловості, потрібно використовувати, наприклад, картосхеми розміщення підприємств, які входять в склад галузі, що характеризується, або центрів даної галузі промисловості, районів добичі сировини, яка використовується, напрямів вантажопотоків готової продукції, зв'язків з іншими галузями господарства по лінії поставок напівфабрикатів, палива, електроенергії, сировини і інше.

В роботах по розміщенню сільського господарства можна передбачити картосхеми використання земель для сільськогосподарського виробництва, розміщення посівів основних сільськогосподарських культур, діаграми структури земельногофонду, посівних площ і т.п.

Всі графічні матеріали повинні мати правильні назви, що відповідають їх змісту, і проаналізовані в тексті.

Районні (регіональні) теми. Характеристика регіону (великого економічного району, області, економічного підрайону), наприклад, Донбасу або Придніпров'я, промислового, сільськогосподарського підприємства, транспортного вузла.

На початку курсової роботи слід дати аналіз економіко-географічного положення даного об'єкту (тобто положення його на економічній карті щодо сусідніх об'єктів); привести дані про розміри території, чисельності населення і забезпеченості ресурсами; потім показати особливості господарської спеціалізації і значення регіону в масштабі країни, економічного району, області і т.д.

В наступному розділі необхідно дати господарську оцінку природних умов і ресурсів аналізованої території (для промислового вузла або підприємства враховується найближче його оточення), а також пояснити їх значення для розвитку господарства (наприклад, вплив рельєфу, клімату, ґрунтів, водних ресурсів на спеціалізацію і розміщення сільського господарства регіону).

В роботі повинна міститися оцінка запасів основних корисних копалин: їх якість (калорійність, марочний склад вугілля, процентний вміст металу в руді і т. п.), умови залягання і у зв'язку з цим можливий спосіб добичі (шахтний або відкритий, кар'єрний), що визначає собівартість продукції. Слід показати, як використовуються природні ресурси, який мають вплив на зародження і подальше формування промисловості, транспорту, господарську спеціалізацію регіону в цілому. Необхідно сказати про заходи по подальшому посиленню охорони природи і раціональному використанні ресурсів.

Окремий, дуже короткий розділ (для старопромислових районів і міст він може бути більш розгорнений) присвячується історико-економічному огляду стану і розміщенню господарства.

Наступний розділ присвячується розміщенню населення: в ньому характеризуються дані про його чисельність, динаміку, щільність, національний склад, розміщення населення усередині району, область і т.п.

Особливе місце відводиться аналізу розміщення міст і міської агломерації, типів сільськогосподарських пунктів, трудових ресурсів і проблемам їх використання.

Основним питанням роботи з районної тематики (якому відводиться не менше половини тексту) є аналіз сучасного рівня розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту і зв'язкам. Спочатку треба дати загальну характеристику господарства (виробничої структури регіону), вказавши на галузі спеціалізації (в масштабі країни, великого економічного району, області і т. д.). В цьому ж розділі освітлюються питання комплексного розвитку на основі взаємозв'язку профілюючих (головних) і обслуговуючих ланок господарського комплексу. Потім детально характеризується розміщення окремих галузей матеріального виробництва і невиробничої сфери.

При аналізі окремих галузей промисловості регіону треба характеризувати закономірності розміщення виробництва і показати, які чинники впливають на розвиток тієї або іншої галузі в даному регіоні, пояснити, чому та або інша галузь промисловості одержує тут найбільший розвиток.

Характеристику розвитку і розміщення сільського господарства району слід почати з аналізу його структури, виявити особливості спеціалізації, показати розміщення основних галузей сільськогосподарського виробництва: рослинництва (зернового господарства, кормових, технічних культур, овочівництва, садівництва і т.п.). Важливий аналіз взаємозв'язку рослинництва з місцевими природними умовами (останнє має найістотніший вплив на розміщення сільського господарства).

В роботі повинна міститися економічна оцінка транспортних умов. Потрібно показати значення окремих видів транспорту (залізничного, автомобільного, морського, трубопровідного, повітряного) для розвитку господарства, країни, економічного району, області, промислового вузла, підприємства і виявити значення найважливіших транспортних магістралей, що проходять через аналізовану територію. Необхідно назвати промислові вузли і центри, розташовані у межах району, області, дати їх коротку характеристику, показати державне, районне, міжобласне або обласне значення.

Особливо слід виділити питання про економічні зв'язки аналізованого регіону з іншими районами, показати, яка продукція, в якій кількості, куди вивозиться, яку продукцію і звідки він одержує.

В кінці роботи освітлюються проблеми і перспективи розвитку регіону, особливо основні напрями в розвитку продуктивних сил даного регіону. Тут найбільшою мірою можуть стати в нагоді місцевий друк, первинні документи підприємств, міських, районних і обласних планових органів, обласні статистичні збірки.

Необхідно пояснити, чому ті або інші галузі господарства (враховуючи природні і економічні умови) можуть одержати тут перевагу в розвитку. Дуже цінним буде, якщо студент зробить спробу скласти гіпотезу розвитку і розміщення продуктивних сил регіону на перспективу: виходячи з можливостей, вкаже на доцільність проведення в регіоні тієї або іншої транспортної магістралі, зміни спеціалізації сільськогосподарської зони, будівництва нових підприємств промисловості, сфери обслуговування і т. п.. Важливі власні думки, які свідчать про творчий потенціал студента, вони всіляко вітаються і позитивно оцінюються.

Екологічні теми. Курсова робота даної тематики повинна розкривати роль галузі (регіону) в економіці країни, давати оцінку екологічної ситуації в галузі (регіоні), розкривати і обґрунтувати реальними прикладами причини (технологічні, соціально-політичні, законодавчі, економічні, організаційні і ін.) виникнення екологічних проблем. Основну увагу слід уділити аналізу змісту екологічних проблем галузі (регіону). Виявлення джерел забруднення, забруднювачів, статистична оцінка масштабів їх дії на навколишнє середовище і людину, їх територіальних особливостей повинні привести до формування ілюстративної частини курсової роботи (графік, 2 діаграми, 3 таблиці).

Доцільне використання статистичних показників з охорони довкілля: об'єму і структури викидів, перевищень ПДК і ПДВ, об'єму водоспоживання, об'єму і структури скидання стічних вод (промислових і побутових), перевищень ПДС; об'єму і структури складових відходів (промислових і побутових). Аналізовані статистичні показники можуть бути представлені на рівні України, регіону, галузі. При оформленні картосхеми разом з використанням учбового атласу України слід використовувати: Екологічний атлас України / за ред.. В.А. Барановського. – К.: Географіка, 2000. – 40 стор. Роботу слід закінчити визначенням шляхів рішення екологічних проблем галузі (регіону), зробити висновки.

Теми народонаселення. Курсові роботи цього типу присвячені аналізу розміщення населення України, великого економічного району або області.

Після першого розділу загальної економіко-географічної характеристики аналізованого об'єкту, послідовно в другому розділі характеризуються етапи заселення території (з виявленням причин і чинників, що його зумовили); в третьому розділі дається характеристика динаміки чисельності населення (відтворювання).

В інших розділах характеризується склад населення; склад його по статі і віку (статево вікова структура), релігійний, національний; розміщення, міграційні потоки, щільність населення; міське і сільське населення; наявність великих міст і агломерацій; типи сільського розселення. Особливу увагу надається трудовим ресурсам, професійному складу, господарським навичкам населення, які історично склалися в даному регіоні (наприклад, гірничий справі, кустарних промислах), а також проблемам зайнятості, безробіття, трудової міграції і т.д. Завершити роботу бажано проблемами розвитку і розміщення населення, виділенням різноманітних частин території по типах щільності і характеру розселення (привести схему районування населення), показати проблеми і перспективи народонаселення.

Теми по зовнішньоекономічній діяльності. Студент повинен самостійно підібрати необхідну літературу і нормативні документи по вибраній темі, визначити основні проблемні блоки. Їх зміст повинен відображати як стан досліджуваного питання в системі світової торгівлі в цілому, так і специфіку національного розвитку. Робота повинна містити аналіз динаміки зміни основних вартісних і об'ємних показників, які характеризують досліджувані питання.

Мета роботи:

- одержати уявлення про організацію регулювання і координації ВЕД на державному рівні і про основні напрями зовнішньоекономічної діяльності України;

- одержати навики самостійної орієнтації в системі світових товарних ринків і правових документів, які регулюють міжнародний товарообмін;

- використовування знань про міжнародні і внутрішньо національні основи зовнішньоекономічного законодавства і шляхи врегулювання зовнішньої торгівлі в процесі просування українських товарів на зовнішній ринок;

Після самостійної роботи з монографіями, періодикою і законодавчими актами студент висловлює вивчену проблему в курсовій роботі.

В основній частині, яка складається з 3-5 глав, розв'язуються поставлені у вступі задачі. Наприклад, один розділ може бути присвячений загальній характеристиці світового ринку (або за видами товарних позицій) і містити аналіз міжнародного законодавства; в іншому розділі аналізуються загальний стан, тенденції і перспективи національного експорту (імпорту) аналогічної продукції, проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Структура і оформлення курсової роботи.Вимоги до оформлення курсових робіт. Курсова робота повинна містити:

1. Титульний лист (див. Додаток А)

2. Зміст (приклади складання типових планів - див. Додаток Б)

3. Вступ (об'єм 1-2 сторінки) містить обґрунтування актуальності теми, визначення мети і задач курсової роботи, опис її інформаційної бази, анотацію структури роботи.

4. Основна частина складається з розділів (глав) – 4-6, частина з них має підрозділи (параграфи) не більше 4.

5. Висновок (об'ємом 1-2 сторінки) містить короткі висновки по темі курсової роботи

6. Список літератури, що містить 15-20 джерел (див. приклад оформлення списку використаних джерел в Додатку В).

Об'єм курсової роботи – 20-25 сторінок формату А4, набрані 14 кеглем шрифту Times

New Roman через полуторний інтервал (або 27-35 листів, написаних від руки) з полями по 2 см. Значне перевищення встановленого об'єму не є її гідністю, а показує, що студент погано орієнтується в матеріалі і не уміє вибирати з нього найважливіше і істотне. Нумерація сторінок починається з титульного листа, але проставляється арабськими цифрами в правому верхньому кутку листа тільки з третьої сторінки роботи – з вступу. Кожна частина курсової роботи (вступ, всі розділи (глави), висновок, список літератури) починається з нової сторінки, обов'язково озаглавлюється в відповідності зі змістом.

Курсову роботу обов'язково слід проілюструвати графіками, діаграмами, картосхемами, таблицями, виконаними самостійно відповідно темі дослідження: в них повинні бути посилання на використані джерела (див. Додатки). Робота повинна бути написана на підставі нових літературних джерел і статистичних даних (за останні три календарні роки). Курсові роботи без списку використаної літератури, неакуратно або неправильно оформлені, без картосхеми і графічного матеріалу повертаються студентам для доробки. Перед завершенням роботи її необхідно ретельно перевірити, щоб уникнути граматичних, синтаксичних, стилістичних помилок. В кінці тексту, після списку літератури, студент ставить свій підпис і дату завершення курсової роботи. Без реєстраційного запису на титульному листі курсова робота викладачем-рецензентом не приймається.

Викладач в своїй рецензії аналізує курсову роботу, робить висновки про те, допускається або не допускається робота до захисту. Якщо робота не відповідає університетським вимогам, вона повертається студенту на повну або часткову переробку щодо зауважень рецензента. Після повторного подання на кафедру вона рецензується тим же викладачем. Захист курсової роботи проводиться до початку екзаменаційної сесії. Під час захисту студент повинен за 10 хвилин розкрити зміст теми, відповісти на зауваження, вказані в рецензії і освітити наступні моменти:

- що спонукало вибрати саме цю тему;

- яка була мета і задачі дослідження;

- які методи використовувалися для вирішення поставлених задач;

- яка література показалася найзмістовнішою і цікавою;

- висновки і результати дослідження.

Оцінка курсової роботи проводиться з урахуванням того, наскільки її автор:

- продемонстрував вільне володіння змістом роботи;

- обґрунтував актуальність проблеми, правильно сформулював мету дослідження, виділив задачі і методи дослідження;

- відобразив в плані основні питання теми;

- використав достатню кількість теоретичних матеріалів, новітніх джерел, глибоко вивчив і правильно використав літературу по темі дослідження;

- зробив відповідні висновки і узагальнення;

- виклав матеріал логічно і послідовно, в повній відповідності з планом;

- написав роботу грамотно, правильно оформив її;

- знає карту – вміло використав і проаналізував статистичні дані.

Ілюстративний матеріал і його оформлення. Курсова робота повинна мати картосхеми – мінімум одну. Об'єм кожної – приблизно стандартна сторінка машинописного тексту. Картосхема поміщається в тексті в логічно необхідному місці, між текстом і картосхемою повинен бути, по можливості, тісний зв'язок. Основою для їх складання можуть служити контурні карти. За відсутності – контури, скопійовані з географічних атласів. Креслити картосхему можна пастою або кольоровими олівцями. Можна виконувати і використовувати комп'ютерну графіку, але не сканувати або копіювати карту. Кожну картосхему слід озаглавити, забезпечивши перелік умовних позначень легендою, прийнятих в географічних картах, а також посиланням на джерело. Всі елементи необхідно написати ясно і географічно грамотно. Зображення місця розміщення кожного пункту, залізниці, річки і т.п. на картосхемі повинне відповідати їх положенню на географічній карті. Назви родовищ корисних копалин слід писати по напряму паралелей або паралель рамці карти. А якщо назви не поміщаються на картосхемі, то їх слід пронумерувати і вказати в умовних позначеннях. На картосхемі обов'язково підписуються сусідні держави, моря, тобто виконується географічна прив'язка. При виконанні її слід якнайповніше освітлювати тему, в той же час не варто перевантажувати картосхему, наносити інформацію, яка не має прямого відношення до теми роботи.

Дуже важливі для курсової роботи також статистичні дані, зведені в таблиці, діаграми, графіки. Таблиці – найпоширеніший вид ілюстрованого матеріалу, проте, графічне зображення статистичного аналізу сприймається набагато легше, ніж таблиця. Для викреслювання графіків і діаграм частіше за все використовують міліметрівку, тому що їх побудова вимагає точних розрахунків і дотримання відповідного масштабу. Для більш чіткого сприйняття графіків і діаграм бажано їх перекреслити з міліметрівки на звичайну. Під графіком, діаграмою і картосхемою пишеться «Мал.» і слідом за ним – цифра, яка позначає порядковий номер даної ілюстрації в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділеного крапкою. Наприклад, Мал. 3.2 – другий малюнок третього розділу. Далі (на цій же строчці) пишеться назва графічного зображення, яке повинне бути змістовним, і робляться посторінкові посилання на джерела. Під кожним графіком повинні бути умовні позначення. Сама назва «умовні позначення» в даному випадку необов'язкова. Назва таблиці пишеться над нею, а слово «Таблиця» указують вгорі справа, при цьому таблиці мають свою нумерацію, а графіки, діаграми, картосхеми, малюнки – свою. Номер таблиці також складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою. Наприклад, Таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Додатки слід позначати послідовно великими буквами, за винятком букв Г, Е, І, Й, О, Ч, Ь, - наприклад, додаток А, додаток Б і т.інш. Один додаток позначається як додаток А. Якщо додаток оформляється на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі маленькими буквами з першою великою (симетрично щодо тексту сторінки). Посередині рядка над заголовком маленькими буквами з першою великою, друкується слово «Додаток___» і велика буква, яка позначає додаток.

Ілюстрації бажано розміщувати так, щоб їх можна було розглядати, не повертаючи роботи. Якщо ж це необхідне, то ілюстрації слід розташовувати так, щоб для їх розгляду необхідно було повертати роботу за годинниковою стрілкою.

Курсова робота повинна мати не менше 3 таблиць, 1 графік і 2 діаграми, однієї картосхеми і обов'язковий аналіз по них.

Типові помилки, що допускаються студентами при написанні курсових робіт.

При написанні курсової роботи на будь-яку тему студент зобов'язаний глибоко вивчити матеріал таких тим, як «Предмет, метод і задачі курсу «Регіональна економіка», «Основи економічного районування», «Закономірності, принципи і чинники розміщення виробництва», «Міжнародні економічні зв'язки», повторити відповідні розділи шкільного курсу «Економічна і соціальна географія». Без знання цих тем не можна написати змістовну курсову роботу.

1. Значна частина студентів не опрацьовує літературний матеріал, не освітлює суть питання своїми словами, а механічно переписує цілі сторінки книг без вказівки джерел, з якого узятий матеріал. Багато курсових робіт узято (скопійовані) з колекцій інтернет-ресурсів. Роботи, виконані не самостійно, а в результаті переписування джерела, до захисту не допускаються і повертаються студентам.

2. В більшості робіт студенти відводять 10-12 сторінок історичним довідкам. Такі довідки слід писати в необхідних випадках, висловлювати їх на 2-3 сторінках тексту.

3. Багато студентських робіт відрізняються неписьменним і неакуратним виконанням ілюстрацій – картосхем, діаграм, графіків, таблиць. При виконанні графічної частини роботи необхідно дотримуватися встановлених вимог.

4. У ряді випадків студенти недбало оформляють курсову роботу, викладачу важко розібрати їх почерк. Деякі студенти не нумерують сторінки, не виділяють заголовки розділів, не роблять абзаців, не перечитавши текст, подають роботу з переплутаними сторінками, з граматичними помилками. Особливо багато помилок допускається в оформленні списку використаної літератури (приклади його оформлення є в науковій і учбовій літературах). 5. Студенти нерідко використовують незначну кількість літературних джерел: 3-4 найменування, необхідно ж не менше 10-15, віддаючи перевагу новим виданням.

6. Дуже часто в курсових роботах студенти не роблять посилань на використану літературу, звідки були взяті цифрові матеріали для текстового і графічного матеріалу, а також на картографічні джерела при використанні картосхем.

Помилок в курсовій роботі буде менше, якщо студент уважно ознайомиться з «Методичними вказівками написання і оформлення курсових робіт» і не пошкодує часу на отримання консультації у свого керівника.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.