Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Экономика природопользования / Под ред. К.В. Папенова –М.: Теис,ТК Велби, 2006. – 928 с17. Яндыганов Я.Я. Экономика природопользования. – М.: КНОРУС, 2005, - 576 с.

ЖУРНАЛИ:

Экономика Украины, Економіст, Політика і час, Діло, Статистика України, Актуальні питання економіки, Деловая Украина, Український географічний журнал, Географія та основи економіки в школі, Регіональна економіка, Украина промышленная, Енергоінформ, Енергетична політика, Уголь Украины, Нафтова і газова промисловість, Будівництво України, Залізничний транспорт України, Весь транспорт, Транспорт, АПК України, Тваринництво України и др. отраслевые издания, Донбасс-инвест, Час відродження, Меркурій, Схід, Стратегічна панорама, Стратегічні пріоретети, Екологічний вісник; Екологія довкілля та безпека життєдіяльності.

Газеты: Экокурьер. Наш край.

НАУКОВІ ЗБІРНИКИ І ЖУРНАЛИ:

//Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестициий: региональный аспект

//Труды Донецкого национального технического университета. Серия экономическая и др.

//Вестник Донецкого университета. Серия В.

//Стратегія економічного розвитку України (КНЕУ)

//Земля тревоги нашей.

 

МАТЕРІАЛИ ПЕРИОДИЧНИХ ВИДАНЬ

1. Бабейчук Д. Залучення України в міжнародну транспортну систему // Економіст.-2005.-№4.-С.47-49

2. Буркинский Б., Котлу бей А. О направлениях развития торгового флота Украины // Экономика Украины.- 2005.-№12.-С.4-10

3. Варналій З. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи // Економіст.-2005.-№6.-С. 24-28

4. Веклич О. Экологический фактор формирования конкурентноспособности национальной экономики // Экономика Украины.-2005.-№12.-С.65-72

5. Денисюк В. Методологія оцінки та аналізу динаміки інноваційної активності промисловості регіону // Економіст.- 2006.-№3.С. 40-43

6. Долішній М.І. Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів України // Регіональна економіка.-2005.-№2.- С.

7. Евсєєнко О., Волохова Л. Деякі аспекти статистичного аналізу зайнятості та безробіття на ринку праці України // Економіст.-2005.-№9.- С.37

8. Клименко В. Донецька область: рубежі зовнішньоекономічного розвитку // Економіст.-2005.-№6.-С.64

9. Кремень О. Асиметрія стану сфери зайнятості населення на регіональних ринках праці: методичні підходи та необхідність вивчення // Економіст.- 2005.-№7.-С.66

10. Кузнєцова Л. Структурні зміни у промисловості України: критерії прогресивності // Економіст.- 2005.-№8.-С.50

11. Кучуков Р., Савка. Экономическая транснационализация: особенности , противоречия // Економіст.-2005.-№12.- С. 48-55

12. Макогон Ю. Перспективи регіональної децентралізації та проблема відкритості економіки України // Економіст.-2005.-№3.-С. 43-47

13. Назаренко В. Концепція конкурентоспроможності України: основні положення // Економіст.-2005.№8.-С.63

14. Остапко Т. Інтеграція України до СОТ: реальні та уявні ризики для сільського господарства // Економіст.-2005.-№10.-С.30

15. Пахомов Ю. Взаимодействие Украины и России в контексте мирового опыта // Российский экономический журнал.- 2005.-№2.-С.

16. Соболь О.А., Коломієць І.Ф. Забезпечення суспільного визнання позитивного іміджу регіону // Регіональна економіка.-2006.-№1.-С. 77-84

17. Сонько С.П. Сучасна модифікація теорії економічного районування // Регіональна економіка.-2005.-№3.- с.8-14.

18. Топалов А., Селіверстов В. Регіональні аспекти ефективності розміщення сільськогосподарських культур // Економіст.-2005.-№1._с. 40-42

19. Уманець Т.В. Методологічні аспекти управління економічним розвитком регіону // Регіональна економіка.-2006.-№1.-С. 22-35

20. Чентуков Ю. Інтеграція України України у світовий простір на прикладі металургійної галузі Донецького регіону // Економіст.-2005.-№6.-С.60

 

3. Модульне планування

3.1. Модульне планування денної форми навчання

№ п/п Назва теми Економічний факультет Обліково-фінансовий факультет
денне денне
Лек-ції семінарські лабораторні     СРС лекції семінарські і практичні СРС
Модуль 1. Регіональна економіка              
Предмет, метод і задачі дисципліни  
Закономірності, принципи і чинники РПС і формування економіки регіонів   -      
Економічне районування і територіальна організація господарства    
Регіон в системі ТРТ. Економіка України як єд-ність регіональних соціально-економічних систем     -  
Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації     1,5 1,5
Природний і трудоресурсний потенціал України
Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах     -    
Міжгалузеві господарські комплекси і регіо-нальні особливості їх розвитку і розміщення          
  Модуль 2. Екологія              
Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку          
Міжнародні економічні зв'язки України і її інтеграція в європейські і інші світові структури     -      
Предмет, методи і задачі екології. Наукові основи раціонального природокористування  
Концепція стійкого екологічно безпечного розвитку ПС       1,5     1,5
Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на навколишнє середовище (АДНС)     -        
Управління природокористуванням. Система екологічної інформації.          
Регіональні екологічні проблеми України - -  
Міжнародний досвід і співпраця у сфері охорони навколишнього природного середовища          
  Всього по курсу:
                         

 


3.2 Модульне планування безвідривної форми навчання

№ п/п Назва теми Екон.ф-т Офф Маріуполь Горлівка Костянтин Єнакієво
лекції сем лек. сем. лек. сем. лек сем лек сем лек сем
Модуль 1. Регіональна економіка
1. Предмет, метод і задачі дисципліни - - -
Закономірності, принципи і чинники РПС і формування економіки регіонів             -         -     -
Економічне районування і територіальна організація господарства     -     -     -     -     -     -
Регіон в системі ТРТ. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем     -     -     -     -     -     -
Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації     -     -     -     -     -     -
Природний і трудоресурсний потенціал України - срс - - - - срс -
Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах     -     -     -         -     -
Міжгалузеві господарські комплекси і регіональні особливості їх розвитку і розміщення       срс       -     -     -   срс   -
Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку - срс - - - срс -
Міжнародні економічні зв'язки України і її інтеграція в европейські і інші світові структури     -     -     -     -     -     -
Модуль 2. Екологія
Предмет, методи і задачі екології. Наукові основи раціонального природокористування - - - - - -
Концепція сталого екологічно безпечного розвитку ПС - - -
Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на навколишнє середовище (АДНС)     -     -     -     -     -   срс   -
Управління природокористуванням. Система екологічної інформації. - - - - -
Регіональні екологічні проблеми України - срс - - - - срс -
Міжнародний досвід і співпраця у сфері охорони навколишнього природного середовища     -     -     -     -     -   срс   -
  Всього по курсу: - - -

4. Плани семінарських і лабораторних занять (Економічнийфакультет).

4.1. Плани семінарських занять

Семінарське заняття – організаційна форма учбового заняття, на якому проводиться обговорення студентами питань по темах, визначених учбовою програмою. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, дискусій, рецензування і обговорення рефератів або докладів. При підготовці до семінарських занять використовуються підручники і навчальні посібники, картографічні матеріали, монографії, статті, періодичні видання, статистичні довідники і матеріали з мережі Інтернет. Підготовка до семінарських занять є обов'язковим елементом учбового процесу.

Модуль 1

Тема 1. Предмет, методи і задачі дисципліни – 2 години.

1. Предмет і об'єкт курсу «Регіональна економіка».

2. Методологічні основи курсу.

3. Задачі і структура курсу, місце в системі наук

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.