Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Загальні методичні вказівки до виконання курсових робітТематика курсових робіт по Регіональній економіці

Тема курсової роботи вибирається студентом на підставі таблиці варіантів відповідно до початкової букви його прізвища (див. таблицю варіантів). Слід дотримуватися даного порядку розподілу тем, оскільки у разі його порушення робота до рецензування не приймається

 

Букви алфавіту Номери тем Букви алфавіту Номери тем
А,Р,Ц 1,11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 Ж,Н,Щ 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86
Б,П,Х 2,12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 З,О,Ш 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87
В,М,Ф 3,13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 І,Ч,Е 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88
Г,Т,У 4,14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 К,Ю 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89
Д,Є,Я 5,15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 Л, С 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

 

 

№ п/п Тема курсової роботи Ф.И.О. студента
1. Природно-ресурсний потенціал України, його структура, оцінка і напрями його використання  
2. Місце України в міжнародному географічному розподілі праці  
3. Характеристика сировинної бази промислового комплексу України  
4. ПРП Донецького регіону  
5. ПРП Придніпровського регіону  
6. ПРП Карпатського регіону  
7. ПРП Причорноморського регіону  
8. Населення і трудові ресурси України.  
9. Міське і сільське населення України.  
10. Аналіз і оцінка демографічної ситуації в Україні  
11. Трудоресурсна ситуація в Україні, її регіональні особливості  
12. Населення і трудові ресурси Донецького регіону  
13. Населення і трудові ресурси Придніпровського регіону  
14. Населення і трудові ресурси Донецької області  
15. Міграція населення України: причини і особливості її виникнення  
16. Міське і сільське населення Донецького регіону  
17. Сучасна галузева структура господарства України  
18. Територіальна структура господарства України  
19. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) України: структура, сутність і проблеми розвитку в системі продуктивних сил  
20. Характеристика вугільних басейнів України  
21. Сучасний стан вугільної промисловості України.  
22. Нафтова промисловість України, її регіональні особливості  
23. Газова промисловість України, її регіональні особливості  
24. Електроенергетика України: регіональні особливості розвитку і розміщення  
25. Металургійний комплекс України: регіональні особливості розвитку і розміщення  
26. Чорна металургія України: регіональні особливості розвитку і розміщення  
27. Кольорова металургія України: регіональні особливості розвитку і розміщення  
28. Характеристика машинобудівного комплексу України.  
29. Характеристика хімічного комплексу України.  
30. Характеристика будівельного комплексу України.  
31. Характеристика агропромислового комплексу України.  
32. Галузева структура АПК України і її характеристика  
33. Сільське господарство України, його регіональні особливості  
34. Рослинництво України, його регіональні особливості  
35. Тваринництво України, його регіональні особливості  
36. Характеристика харчової промисловості України.  
37. Характеристика комплексу по виробництву (непродовольчих) товарів народного споживання України  
38. Характеристика легкої промисловості України.  
39. Характеристика лісо-хімічного комплексу України  
40. Транспортний комплекс України, його галузева структура і територіальні особливості.  
41. Характеристика сухопутного транспорту України.  
42. Особливості промисловості Донецького регіону.  
43. Особливості промисловості Придніпровського регіону  
44. Особливості промисловості Східного регіону  
45. Особливості промисловості Причорноморського регіону  
46. Особливості промисловості Центрального регіону  
47. Теплова енергетика України: проблеми і перспективи розвитку  
48. Атомна енергетика України: проблеми і перспективи розвитку  
49. Використовування нетрадиційних джерел енергії в Україні: проблеми і перспективи  
50. Сільське господарство Донецького регіону  
51. Сільське господарство Придніпровського регіону  
52. Сільське господарство Східного регіону  
53. Сільське господарство Причорноморського регіону  
54. Сільське господарство Карпатського регіону  
55. Сільське господарство Поліського регіону  
56. Сільське господарство Подільського регіону  
57. Характеристика сировинної бази металургійного комплексу України  
58. Транспортний комплекс Донецького регіону  
59. Економіка Донецького регіону, стан і перспективи розвитку.  
60. Економіка Придніпровського регіону, стан і перспективи розвитку  
61. Економіка Східного регіону, стан і перспективи розвитку  
62. Економіка Центрального регіону, стан і перспективи розвитку  
63. Економіка Поліського регіону, стан і перспективи розвитку  
64. Економіка Подільського регіону, стан і перспективи розвитку  
65. Економіка Карпатського регіону, стан і перспективи розвитку  
66. Економіка Причорноморського регіону, стан і перспективи розвитку  
67. Міжнародні економічні зв'язки України і її інтеграція в європейські і ін. світові структури  
68. Зовнішньоекономічні зв'язки Донецької області  
69. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків окремих регіонів України  
70. Сучасна екологічна ситуація в Донецькому регіоні  
71. Сучасна екологічна ситуації України.  
72. Регіональні екологічні проблеми України  
73. Екологічні проблеми ПЕК України  
74. Екологічні проблеми вугільної промисловості України.  
75. Екологічні проблеми металургійного комплексу України.  
76. Проблеми подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  
77. Економічне районування України  
78. Рекреаційне господарство України  
79. Міжнародна торгівля України, її сутність і особливості розвитку  
80. Характеристика основних районів і центрів машинобудування України  
81. Характеристика основних металургійних районів України  
82. Національно-господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах  
83. Ресурсозберігання як основний напрям раціонального використання ПРП в Україні  
84. Сутність регіональної економіки і її територіальні особливості  
85. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем  
86. Проблеми реалізації стійкого розвитку продуктивних сил України  
87. Економіка Донецької області, стан і перспективи розвитку.  
88. Характеристика ПЕК Донецької області  
89. Характеристика машинобудування Донецької області  
90. Характеристика металургійної промисловості Донецької області  

Методика виконання курсових робіт. Згідно учбовому плану, студенти перших курсів обліково-фінансового і економічного факультетів Донецького національного університету всіх форм навчання пишуть курсову роботу по дисципліні «Регіональна економіка» по одній із запропонованих кафедрою тем. Окрім цього, студент має право (з дозволу зав. кафедрою і за узгодженням з керівником) самостійно вибрати тему, яка не передбачена цими рекомендаціями, якщо в його розпорядженні є цікаві первинні матеріали по підприємствах, об'єднаннях і організаціях.

При підготовці до написання курсової роботи студенти опановують навиками самостійного аналізу територіальної організації продуктивних сил, освоюють основні методи цього аналізу. Вчаться: знаходити необхідний матеріал з літературних, статистичних і інших джерел, систематизувати його і робити відповідні висновки; методично і послідовно висловлювати принципи територіальної організації вибраного об'єкту (галузі господарства, економічного району, міжгалузевого комплексу, області, промислового вузла, великого підприємства і ін.).

В курсовій роботі необхідно враховувати соціально-економічні зміни, які відбуваються в нашому суспільстві на сучасному етапі, нові підходи в економіці, в розміщенні виробництва, в системі управління національним господарством. Зміст всіх розділів повинен бути взаємозв'язаним, послідовним і охоплювати всі головні питання теми. Екскурси в історію і описи технологічних процесів повинні бути короткими, мати підлеглий характер, сприяти кращому розумінню основного змісту теми. Так, історичній характеристиці стану розміщення галузі господарства або району слід відвести не більше 2-3 сторінок. Питання технології виробництва розкриваються в тих випадках і в тому об'ємі, який допомагає кращому розкриттю особливостей розміщення виробництва.

Використання літературних джерел. Характеристика розвитку і розміщення якої-небудь галузі господарства країни, або її окремого регіону, вивчення процесу формування економічних районів і характеристика їх розвитку не можливі без роботи над літературними джерелами – підручниками, спеціальними монографіями, статтями, статистичними довідниками і ін. Курсова робота повинна бути написана на підставі новітніх даних, узятих із статистичних щорічників або статистичних збірок за останні роки. При підборі літератури необхідно навчитися користуватися каталогами бібліотек і різними бібліографічними покажчиками, особливо рекомендуються «Книжковий літопис», «Літопис журнальної статі», реферативні журнали, електронна пошта і Інтернет.

В методичних кабінетах економічного і обліково-фінансового факультетів є достатньо повна підборка підручників, навчальних посібників, матеріалів періодичного друку і іншої літератури, які постійно обновляються практично по всіх темах. Щорічно проводяться книжкові виставки в читальному залі № 3 або в навчально-методичних кабінетах факультетів.

Оформлення посилань: дослівно узятий текст з літературних джерел повинен мати посилання на літературу, з якої він узятий. Ці посилання на літературу можуть бути як всередині текстовими, так і підрядковими. Всередині текстові посилання використовуються тоді, коли велика частина посилань увійшла до основного тексту так органічно, що прибрати їх з тексту – перенести під строчку, за текст – неможливо, не замінивши його на іншій. В цьому випадку залишається вказати в дужках початкові дані і номер сторінки, на якій надрукований вислів, який цитується. Наприклад, підрядкові посилання розміщуються так: Баранский Н.Н. писав: «під географічним розподілом праці ми розуміємо просторову форму суспільного розподілу праці»[1]. При посиланні на роботу, опис якої включений в бібліографічний список, в тексті роботи після нагадування про неї (після цитати з неї) проставляють в квадратних дужках номер, під яким вона значиться в бібліографічному списку і, сторінки, наприклад: [18, стор. 80]. Номери посилань вставляються в межах сторінки тексту. Якщо повторне посилання стоїть безпосередньо за посиланням на те ж видання і на одній сторінці, то її текст прийнято замінювати словами «там же». Це стосується і усередині текстових, і підрядкових посилань. Крім того, не варто зловживати кількістю цитат: матеріал слід висловлювати своїми словами.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.