Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Для студентів I курсу економічних спеціальностейВиди самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
1-й семестр (економічний факультет) 2 й семестр (обліково-фінансовий факультет)
I. Обов’язкові
1.1Самостійна робота, що забезпечує підготовку до аудиторних занять III / 21 нед.   VI / 24 нед. IX / 27 нед.     XI / 29 нед.     XIV / 32 нед.     XVI / 34 нед.   - картосхема: економічні регіони України - структура ПРП –схема - схема галузевої структури ведучих МГК України - презентація регіонів України: Поліського, Центрального, Придніпровського, Причорноморського - Схемоконспект «Еволюція взаємостосунків людини і природного середовища» - Логіко-структурна схема теми: «Управління природокористуванням»           0,5   0,5
1.2. Пошуково-аналітична робота Вересень –грудень, Лютий-травень Захист курсової роботи (оцінюється окремо)
Разом балів за обов’язкові види СРС 6+100
II. Вибіркові
2.1. Пошук (підбір) та підготовка міні-рефератів, повідомлень   2.2. Наукова робота (СНС, конференції, публікації статей) VI / 24 нед. XV / 33 нед.   На протязі семестру   Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять   Публікації, виступи, реферати, СНС   (креатив при оцінці семінарськ.ого заняття)  
Разом балів за вибіркові види СРС 2+50
Всього балів за СРС у семестрі (6+50)=56
         

 

5.1. Види самостійної роботи студентів (Економічний факультет)

 

№ п/п Назва теми Види СРС К-ть годин 35/бал.6
1. 2.
  1. Підготовка до поточних аудиторних занять
Модуль 1
1. Предмет, метод і задачі курсу «Регіональна економіка» (тема 1-лекція)
  1. Вивчити конспект лекції
  2. Глосарій до теми
1 год. Сем.зан.  
2. Закономірності, принципи і чинники РПС і формування економіки регіонів (тема 2 – лекція) 1.Опрацювання теоретичних засад лекційного матеріалу. 2. Глосарій: умови, чинники,принципи,,закономірності РПС 1 год. лаб.зан.
3. Економічне районування і територіальна організація господарства (тема 3 – лекція) 1. Глосарій до теми 2. Схемоконспект: Основні елементи територіальної структури господарства України 3. Картосхема: економічні регіони України 4 год. Сем. зан.   1 бал
4. Регіон в системі ТРТ. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем (тема 4 – лекція) 1.Опрацювання змісту теми. 2. Глосарій: регіон, проблемний регіон, спеціалізація, територіальний поділ праці, типи регіонального розвитку. 1 год лаб.зан.
5. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації (тема 5 – лекція) 1. Вивчити конспект лекції, основні поняття 2. міні-реферативні повідомлення: «елементи механізму реалізації ДРЕП» 1,5 год. Сем. зан.
6а. Природоресурсний потенціал України (тема 6 – лекція) 1. Глосарій до теми. 2. Структура ПРП (схема) 3. Повідомлення і міні-реферати за оцінкою природних ресурсів і природних умов України. 2 год. Сем. зан. 1 бал
6б. Трудоресурсний потенціал України (тема 6 ) 1.Підготовка до лабораторних занять (робота зі статистичним матеріалом). 2.Глосарій: природний приріст населення, міграція населення, агломерація, трудові ресурси, ринок праці, безробіття, баланс трудових ресурсів, рівень безробіття   1 год. лаб.зан.
7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах (тема 7 – лекція) 1.Опрацювання лекційного конспекту. 2.Глосарій: галузева структура МГК(міжгалузевий комплекс), галузь, виробнича сфера, невиробнича сфера, інфраструктура, гр. “А”, і гр. “Б”. 1 год. лаб.раб.
8а. Міжгалузеві комплекси і регіональні особливості їх розвитку (тема 8 – лекція) 1. Вивчити конспект лекції. 2. Схеми галузевої структури ведучих МГК України 2 год. Сем. зан. 1 бал
8б. Міжгалузеві господарські комплекси і регіональні особливості їх розвитку і розміщення (тема 8 – лекція) 1.Опрацювання теоретичних засад теми. 2.Глосарій: ПЕК (паливно-енергетичний комплекс), паливна промисловість, паливно-енергетичний баланс. 1 год лаб.зан.
2 модуль
9а. Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку (тема 9 – лекція) Підготувати презентацію регіонів: Подільського, Поліського, Центрального, Східного, Придніпровського і Причорноморського 6 год. Сем. зан. 2 бали
9б. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку (тема 9 – лекція) Вивчення теоретичних засад теми 1 год. лаб зан.
10. Міжнародні економічні зв’язки України і її інтеграція в Європейські і інші світові структури 1.Опрацювання конспекту теми. 2.Глосарій: міжнародний поділ праці. експорт, імпорт, зовнішньо-торгівельне сальдо, міжнародна економічна інтеграція, екпортний потенціал   1 год. лаб. зан.
11. Предмет, методи і задачі екології. Наукові основи раціонального природокористування (тема 11 – лекція) 1. Вивчити конспект лекції. 2. Схемоконспект «Еволюція взаємостосунків людини і природного середовища» 2 год. Сем. зан. 0,5 бала.
12. Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил (тема 12 - лекція) 1.Конспект лекції 2. Повідомлення: - «техногенний тип економічного розвитку суспільства» - «концепція світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень» 1,5 год. Сем.зан.
13. Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на навколишнє середовище (АДНС) (тема 13 – лекція) 1.Опрацювання конспекту лекції 2.Глосарій: екологічна ситуація, антропогенна дія на навколишнє середовище, антропогенне навантаження, забруднення. 1 год лаб. зан.
14. Управління природокористуванням. Система екологічної інформації (тема 14 – лекція) 1. Аналіз екологічних основ конституції. 2. Скласти логіко-структурну схему теми» Управління природокористуванням» 2 год. Сем.зан. 0,5 бала.
.15 Регіональні екологічні проблеми України 1.Підготовка до презентації. 2. Глосарій: екологічні проблеми, класифікація екологічних проблем.   4 год лаб.зан.
16. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища Опрацювання конспекту лекції 1 год.
  індивідуально-консультаційна робота включає роботу викладача із студентом на консультації за статистичною і графічної частинами курсової роботи, а також по видах робіт, передбачених планами семінарських і лабораторних занять.  
II. Наукова робота
Участь в наукових студентських конференціях, підготовка наукових публікацій (тез) і наукових докладів 50 балів
III. Дослідницько-аналітична робота
Написання і захист курсової роботи 70 год. 100 бал.

 

 

5.1. Види самостійної роботи студентів (Обліково-фінансовий факультет)

 

№ п/п Назва теми Види СРС К-ть годин 35/бал.6
1. 2.
1. Підготовка до поточних аудиторних занять
Модуль 1
1. Предмет, метод і задачі курсу «Регіональна економіка» (тема 1-лекція)
  1. Вивчити конспект лекції
  2. Глосарій до теми
1 год. Сем.зан.  
2. Закономірності, принципи і чинники РПС і формування економіки регіонів (тема 2 – лекція) 1.Опрацювання теоретичних засад лекційного матеріалу. 2. Глосарій: умови, чинники,принципи,,закономірності РПС 1 год. прак..зан.
3. Економічне районування і територіальна організація господарства (тема 3 – лекція) 1. Глосарій до теми 2. Схемоконспект: Основні елементи територіальної структури господарства України 3. Картосхема: економічні регіони України 4 год. Сем. зан.   1 бал
4. Регіон в системі ТРТ. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем (тема 4 – лекція) 1.Опрацювання змісту теми. 2. Глосарій: регіон, проблемний регіон, спеціалізація, територіальний поділ праці, типи регіонального розвитку. 1 год прак. зан.
5. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації (тема 5 – лекція) 1. Вивчити конспект лекції, основні поняття 2. міні-реферативні повідомлення: «елементи механізму реалізації ДРЕП» 1,5 год. Сем. зан.
6. Природоресурсний і трудоресурсний потенціал України (тема 6 ) 1. Структура ПРП (схема) 2. Повідомлення і міні-реферати за оцінкою ПР і природних умов України. 3.Підготовка до практичного заняття (робота зі статистичним матеріалом). 4.Глосарій:: ПРП, оцінка ПР, ресурсозбереження; природний приріст населення, міграція населення, агломерація, трудові ресурси, ринок праці, безробіття, баланс трудових ресурсів, рівень безробіття 1 бал 3 год. практ.зан.  
7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах (тема 7 – лекція) 1.Опрацювання лекційного конспекту. 2.Глосарій: галузева структура МГК(міжгалузевий комплекс), галузь, виробнича сфера, невиробнича сфера, інфраструктура, гр. “А”, і гр. “Б”. 1 год. прак. зан.
8а. Міжгалузеві комплекси і регіональні особливості їх розвитку (тема 8 – лекція) 1. Вивчити конспект лекції. 2. Схеми галузевої структури ведучих МГК України 2 год. Сем. зан. 1 бал
8б. Міжгалузеві господарські комплекси і регіональні особливості їх розвитку і розміщення (тема 8 – лекція) 1.Опрацювання теоретичних засад теми. 2.Глосарій: ПЕК (паливно-енергетичний комплекс), паливна промисловість, паливно-енергетичний баланс. 1 год прак. зан.
2 модуль
9а. Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку (тема 9 – лекція) Підготувати презентацію регіонів: Подільського, Поліського, Центрального, Східного, Придніпровського і Причорноморського 6 год. Сем. зан. 2 бали
9б. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку (тема 9 – лекція) Вивчення теоретичних засад теми 1 год. прак. зан.
10. Міжнародні економічні зв’язки України і її інтеграція в Європейські і інші світові структури 1.Опрацювання конспекту теми. 2.Глосарій: міжнародний поділ праці. експорт, імпорт, зовнішньо-торгівельне сальдо, міжнародна економічна інтеграція, екпортний потенціал   1 год. прак. зан.
11. Предмет, методи і задачі екології. Наукові основи раціонального природокористування (тема 11 – лекція) 1. Вивчити конспект лекції. 2. Схемоконспект «Еволюція взаємостосунків людини і природного середовища» 2 год. Сем. зан. 0,5 бала.
12. Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил (тема 12 - лекція) 1.Конспект лекції 2. Повідомлення: - «техногенний тип економічного розвитку суспільства» - «концепція світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень» 1,5 год. Сем.зан.
13. Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на навколишнє середовище (АДНС) (тема 13 – лекція) 1.Опрацювання конспекту лекції 2.Глосарій: екологічна ситуація, антропогенна дія на навколишнє середовище, антропогенне навантаження, забруднення. 1 год прак.. зан.
14. Управління природокористуванням. Система екологічної інформації (тема 14 – лекція) 1. Аналіз екологічних основ конституції. 2. Скласти логіко-структурну схему теми» Управління природокористуванням» 2 год. Сем.зан. 0,5 бала.
.15 Регіональні екологічні проблеми України 1.Підготовка до презентації. 2. Глосарій: екологічні проблеми, класифікація екологічних проблем.   4 год прак..зан.
Міжнародний досвід і співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища Опрацювання конспекту лекцій 1 год
  індивідуально-консультаційна робота включає роботу викладача із студентом на консультації за статистичною і графічної частинами курсової роботи, а також по видах робіт, передбачених планами семінарських і лабораторних занять.  
II. Наукова робота
Участь в наукових студентських конференціях, підготовка наукових публікацій (тез) і наукових докладів 50 бал.
III. Дослідницько-аналітична робота
Написання і захист курсової роботи 70 год. 100 бал.
           

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.