Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 13. Управління природокористуванням. Система екологічної інформації1. Основні поняття управління природокористуванням

2. Склад природокористування

3. Організаційна структура управління природокористуванням

4. Методи управління природокористуванням

5. Система екологічної інформації

6. Поняття екологічного моніторингу і його види.

4.2. Плани лабораторних занять

Лабораторне заняття – організаційна форма навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди в навчальних лабораторіях з використанням відповідного устаткування, комп’ютерної техніки.

Основною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, комп’ютерною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

№ п/п Назва теми Зміст лабораторних завдань К-ть годин
  Модуль 1  
1. Тема 2.Закономірності, принципи і чинники РПС і формування економіки регіонів Основні поняття: умови, чинники, принципи РПС, закономірності розміщення виробництва Форма проведення заняття: опит по темі (письмовий або усний), рішення задач Роздаточний матеріал: задачі по варіантах Задача 1. Визначення оптимального варіанту розміщення продуктивних сил (використовується метод приведених витрат по формулі). Задача 2. Визначення ефективності розміщення продуктивних сил.
2. Тема 4. Регіон в системі територіального розподілу праці Основні поняття: регіон, проблемний регіон, спеціалізація, територіальний розподіл праці, типи регіонального розвитку Форма проведення заняття: опит по темі, аналіз статистичних даних Роздаточний матеріал:статистичні матеріали Завдання: 1. На підставі роздаточного матеріалу визначити типологію регіонального розвитку економічних районів України: 1.1. по рівню соціально-економічного розвитку регіонів 1.2. по структурі економіки регіонів 2. Скласти узагальнюючу таблицю по типах регіонального розвитку
3. Тема 6.Природний і трудоресурсний потенціал України (трудоресурсний потенціал – 2 г.) Основні поняття: природний приріст, міграція, агломерація, трудові ресурси, ринок праці, безробіття, баланс трудових ресурсів, сальдо міграції, рівень зареєстрованого безробіття. Форма проведення заняття: опит по темі, аналіз статистичних даних Роздаточний матеріал: атласи, статистичні матеріали Завдання. Визначити: коефіцієнт народжуваності, коефіцієнт смертності, коефіцієнт природного приросту, сальдо міграції
4. Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах     Основні поняття:галузева структура, МГК (міжгалузевий комплекс), галузь, виробнича сфера, невиробнича сфера, інфраструктура, група «А» і група «Б» Форма проведення заняття:опит по темі, скласти логіко-структурну схему, аналіз статистичного матеріалу Роздаточний матеріал:статистичні матеріали
    Завдання: 1. Схематично зобразити галузеву і територіальну структуру національного господарського комплексу України 2. Використовуючи роздаточний матеріал, побудувати діаграму структури національного господарського комплексу по видах економічної діяльності в 2001, 2005, 2006, 2007 рр. 2.1 по об'ємах ВВП 2.2. за вартістю ОВФ (основних виробничих фондів) 2.3. по кількості зайнятого населення 3. Виявити тенденції розвитку господарського комплексу України, що визначилися, по розрахункових показниках і порівняти із загальносвітовими тенденціями. 4. Зробить порівняльний аналіз змін рівнів ВВП по країнах світу (на прикладі 3 країн світу – самих показових)  
5. Тема 8.Міжгалузеві комплекси і регіональні особливості їх розвитку і розміщення (на прикладі ПЕК) Основні поняття: ПЕК, паливна промисловість, електроенергетика, паливно-енергетичний баланс (ПЕБ) Форма проведення заняття: опит по темі, аналіз статистичних даних Роздаточний матеріал: атласи, статистичні матеріали Завдання:користуючись даними статистичного довідника і приведених таблиць побудувати і проаналізувати а) графік видобутку вугілля в Україні; б) стовпчасту діаграму видобутку нафти і природного газу в Україні; в) графік виробництва електроенергії в Україні; г) діаграми частки виробництва електроенергії на ТЕС, ГЕС, АЕС        
  Модуль 2  
6. Тема 9.Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку     Основні поняття: економічний район, регіон Форма проведення заняття: опит по темі, аналіз статистичних даних Роздаточний матеріал: атласи, статистичні матеріали Завдання: виконуються по варіантах (регіонам України) 1. Донецький, 2. Придніпровський, 3. Східний 4.Центральний. 5. Карпатський, 6.Подільський 7. Поліський, 8. Причорноморський. 1. Проаналізувати склад і роль районів в економіці України, визначити галузі спеціалізації на підставі роздаточного матеріалу 2. На підставі роздаточного матеріалу виділити види природних ресурсів, які визначають спеціалізацію району 3 На підставі таблиці «Трудоресурсний потенціал описати демографічну і трудоресурсну ситуацію в регіоні 4.Визначити ведучі галузі по видах економічної діяльності 5.Проаналізувати проблеми і основні напрями розвитку регіону Примітка: Аналіз економіки регіону представити в таблиці
7. Тема 10.Міжнародні економічні зв'язки України і її інтеграція до європейських і інших світових структур.     Основні поняття: міжнародний розподіл праці, експорт, імпорт, зовнішньоторговельне сальдо, експортний потенціал, міжнародна економічна інтеграція Форма проведення заняття: опит по темі, аналіз статистичних даних Роздаточний матеріал: атласи, статистичні матеріали Завдання: На підставі роздаточного матеріалу виділити: а) експортно-імпортно орієнтовані регіони по товарах і визначити зовнішньоторговельне сальдо, експортно-імпортний орієнтовані регіони по послугах і визначити зовнішньоторговельне сальдо; б) проаналізувати товарну структуру зовнішньої торгівлі в..... році, заповнивши таблицю; зовнішню торгівлю з країнами СНД, Європи, США, Японією і заповнити таблицю; питома вага прямих інвестицій по видах економічної діяльності в …..року; об'єми прямих інвестицій до України і з України по країнах світу в ….. року  
8. Тема 13.Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на навколишнє середовище (РПС і АДНС) Основні поняття: екологічна ситуація, антропогенна дія на навколишнє середовище, антропогенне навантаження, забруднення Форма проведення заняття: екологічний диктант, складання логіко- структурної схеми, аналіз статистичних даних Роздаточний матеріал: екологічний атлас, статистичні матеріали Завдання: проаналізувати: а) індекси природоємкості ВВП деяких країн світу. Порівняти показники України і Франції і відобразити їх в таблиці; б) перевищення середньосвітового значення в Україні по ряду показників; в) динаміку викидів в атмосферу по регіонах України, водоспоживання і скидання стічних вод (без очищення і недостатньо очищених) по регіонах України; г) ступінь виснаження грунтів по регіонах України
9. Тема 15. Регіональні екологічні проблеми України. Основні поняття: екологічні проблеми, класифікація екологічних проблем Форма проведення заняття: презентація
         

 

4. Плани семінарських і практичних занять (Обліково-фінансовийфакультет) 4.1. Плани семінарських занять

Семінарське заняття – організаційна форма учбового заняття, на якому проводиться обговорення студентами питань по темах, визначених учбовою програмою. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, дискусій, рецензування і обговорення рефератів або докладів. При підготовці до семінарських занять використовуються підручники і навчальні посібники, картографічні матеріали, монографії, статті, періодичні видання, статистичні довідники і матеріали з мережі Інтернет. Підготовка до семінарських занять є обов'язковим елементом учбового процесу.

Модуль 1

Тема 1. Предмет, методи і задачі дисципліни – 2 години.

1. Предмет і об'єкт курсу «Регіональна економіка».

2. Методологічні основи курсу.

3. Задачі і структура курсу, місце в системі наук

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.