Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Дисципліна – обов'язковаДонецький національний університет

Економічний факультет

Кафедра РРПС

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Радою факультету

Протокол № 1 від 23.09.2008 р.

Голова ради

______________ Г.О. Черніченко

 

Робоча

Програма навчальної дисципліни

«Регіональна економіка»

(для студентів економічних спеціальностей)

Донецьк 2008 р.


Зміст

1. Вступ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Учбова програма курсу. Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 5

2.1. Учбова програма курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2. Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. Модульне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.1. Модульне планування (денне відділення). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.2. Модульне планування (безвідривна форма навчання). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4. Плани семінарських і лабораторних занять (економічний факультет). . . . . . . . . . . . . . . . .17

4.1. Плани семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.2. Плани лабораторних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. Плани семінарських і практичних занять (обліково-фінансового факультет) . . . . . . 21

4.1. Плани семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21

4.2. Плани практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5. Організація і карта самостійної роботи студента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5.1. Види самостійної роботи для студентів економічного і обліково-фінансового

факультетів. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.2. Загальні методичні вказівки до виконання курсових робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6. Організація поточного, модульного і підсумкового контролю . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.1. Система оцінювання знань за 100-бальною шкалою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.2. Критерії оцінки знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.3. Зразки типових завдань поточного і модульного контролю . . . . . . . . . . . 45

6.4. Перелік питань до заліку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.5. Приклади типових екзаменаційних завдань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.6. Зразок екзаменаційного квитка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Вступ.

1.1. Опис. Розділ 1. Регіональна економіка -Предмет, метод і задачі дисципліни.

Закономірності, принципи і чинники розміщення продуктивних сил (РПС) і формування економіки регіонів. Економічне районування і територіальна організація господарства. Регіон в системі територіального розподілу праці (ТРТ). Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації. Природний і трудоресурсний потенціал України. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Міжгалузеві господарські комплекси і регіональні особливості їх розвитку і розміщення.

Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку. Міжнародні економічні зв'язки України і її інтеграція до європейських і інших світових структур.

Розділ 2. Екологія - Предмет, методи і задачі. Наукові основи раціонального природокористування. Концепція стійкого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил. Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на навколишнє середовище (АДНС). Управління природокористуванням. Система екологічної інформації. Регіональні екологічні проблеми України. Міжнародний досвід і співпраця у сфері охорони навколишнього природного середовища.

1.2. Рівень.Основна література:

1. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. Дорогунцова З. І. – К.: КНЕУ, 2005. - 988 з.

2. Екологія: Підручник/С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та інш. – К.: КНЕУ, 2005. – 371 з.

3. Шевцова В.И., Чижикова О.А. Навчально-методичний посібник з курсу «Екологія». – Донецьк: Донну, - 2005. – 48 з.

Мета дисципліни:

засвоєння студентами теоретичних і практичних основ розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану і основних напрямів регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин, формування екологічних знань, мислення і екологічної свідомості у економістів.

Задачі дисципліни:

  • забезпечення знань студентами економічного розвитку і розміщення продуктивних сил;
  • засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку;
  • оволодіння студентами знань про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України і її регіонів; місце міжнародних економічних зв'язків в економічному розвитку України і її регіонів;
  • пізнання закономірностей взаємодії людського суспільства і геосфери, специфіки антропогенного впливу на середовище, шляхів забезпечення збалансованого розвитку суспільства і природи.

Результати навчання: при успішному завершенні навчання студенти розуміють:

теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, раціонального природокористування; здатнівикористовуватипридбані знання при аналізі умов і чинників розміщення господарства країни, формування МГК і регіонів України; а також екологічних чинників економічної системи в умовах ринкової економіки платності природокористування; застосовуютьодержані навики самостійного вивчення учбової і наукової літератури, картографічного і фактичного матеріалів при написанні курсової роботи.

Дисципліна – обов'язкова.

Викладацький склад

Керівник модуля – д.е.н., професор Черніченко Г.О.; лектори: к.е.н. доцент Гавриленко С.М.; к.е.н., доцент Шевцова В.І.; к.е.н., доцент Черноіванова О.М.; к.г.н., доцент Чижикова О.О.; ст. викладач Дубель В.М.; ст. викладач Хаджинова Г.П.; викладачи, що ведуть практичні заняття: Баєва С.М., Новикова В.А., Крамаренко А.А.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.