Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 15. Регіональні екологічні проблеми УкраїниПоняття екологічних проблем і їх класифікація: по охвату території - глобальні, регіональні, локальні; по характеру наслідків - ресурсно-господарські, антропо-екологічні, природно-ландшафтні.

Районування території України по ступеню забруднення території: зони екологічної катастрофи (район ЧАЕС), зони екологічної біди, забруднені і умовно чисті зони.

Екологічні проблеми Карпат, Придніпров'я, міст України, Чорного і Азовського морів. Екологічні проблеми Донбасу. Причини загострення екологічної ситуації в регіоні: історичні, технологічні, економічні. Система природоохоронних заходів, здійснюваних в регіоні. Шляхи поліпшення екологічної ситуації в Донбасі.

Тема 16. Міжнародний досвід і співпраця у сфері охорони навколишнього

Середовища і раціонального природокористування

Глобальний характер проблем природокористування. Міжнародні об'єкти охорони навколишнього природного середовища. Принципи і форми міжнародної екологічної співпраці. Висновок договорів і інших видів міжнародних угод. Міжнародні організації в області охорони навколишнього середовища (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ, ЮНІДО, ГЕФ, МАГАТЕ, ВМО, МКОСР. Міжнародні неурядові організації: МСОП, ВФДП, Грінпіс і ін.).

Підсумки міждержавних конференцій: Стокгольм-72, Ріо-92, Йоханнесбург (ЮАР) – 2002. Найважливіші документи в міжнародних природоохоронних відносинах.

Література.

Ι. „ Регіональна економіка”

 

1. Антонік В.П., Ковальчук В.А., Кононенко В.Д., Бабець Е.К. Розміщення продуктивних сил.- К.: ВД „Професіонал”, 2006.- 224 с.

2. Голиков А.П., Дейнека А.Г., Казакова Н.А. Размещение производительніх сил и регионалистика. Учебное пособие. Харьков: ООО «Олант», 2002.- 320 с.

3. Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.-К.:Стефед-2, 2001.- 144 с.

4. Єпіфанів А.О., Сало І.В. Регіональна економіка.- К.: Наукова думка 2000.– 344 с.

5. Заблоцький Б.В. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник.- К.: Академвидав, 2002.- 368 с.

6. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посібн.. - К.: Вид. Паливода А. В., 2002.- 260 с.

7. Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.- К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 325 с.

8. Олійник Я.Б., Запотоцький Ф.П. та ін. Регіональна економіка. К.: КНТ, 2007.- 444 с.

9. Розміщення продуктивних сил України: Підручник /За ред. Є.П. Качана - К.: ВД “Юридична книга”, 2004. – 552 с.

10. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / С.І. Дорогунцов. – К.: КНЕУ, 2000. - 364 с.

11. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник /За ред.. Ковалевського В.В. — К. : Знання, 2006. — 350с.

12. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. Дорогунцова С. І. – К.: КНЕУ, 2005. - 988 с.

13. Сазонець І.Л., Джинджоян В.В., Чубар О.О. Розміщення продуктивних сил: навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 320 с.

14. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2002. – 374 с.

15. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. – К.: Кондор, 2005 – 344 с.

16. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2002.- 644 с.

17. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил України. Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2002.- 470 с.

ΙΙ. „Екологія”

1. Конституция Украины. – Киев: 2006.- 48 с.

2. Правова база з питань екології та охорони природного середовища. Збірник нормативно-правових актів /Укладач Комлик М.І. – К. : Атіка, 2001,- 632 с.

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.

Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. – М.: Инфра - М, 2004. – 501 с.

5. Глушкова В.Г., Макар Е.В. Экономика природопользования, - М.: Гардарики, 2003, - 448 с.

6. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середивища, - К.: Т-во “Знання”, КОО. 2000. - 203 с.

7. Драгомирецкий И.И., Кантор Е.Л., Маховикова Г.А, Экономика природопользования – СПб.: Вектор, 2005. – 160 с.

8. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Каравела, 2006. — 365 с.

9. Екологія: Підручник/С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та інш. – К.: КНЕУ, 2005. – 371 с.

10. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології / За ред. К.М. Ситника. - К: Вища школа, – 2004. – 382 с.

Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2005. – 576 с.

Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон В.В. Екологія. Охорона природи. Словник-довідник. – К.: Т-во Знання, КОО, 2002. – 550 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.