Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Комплексна письмова контрольна робота з Регіональної економікиВаріант № 1

Рівень

1.Що є предметом науки Регіональної економіки (правильну відповідь підкреслити):

А. просторова організація господарства В. природні ресурси і природні умови

Б. населення і трудові ресурси Г. продуктивні сили

2. Закономірність ефективного розміщення продуктивних сил (правильну відповідь підкреслити):

А. найбільший ефект досягається за рахунок ефективного використання

інфраструктури

Б. економічна ефективність залежить тільки від технічної забезпечення

В. економічний ефект досягається за рахунок ефективного використання території

Г. максимальний ефект досягається шляхом якнайменших витрат на розміщення

об'єкту

3. По природній класифікації (за походженням) виділяють наступні групи природних ресурсів (виключити неправильну відповідь):

А. мінеральні Б. водні В. земельні Г. промислові

4. Вказати родовища нафти Предкарпаття:

А. Бориславське, Битківське В. Качанівське, Прилуцьке

Б. Радченківське, Тростянецьке Г. Леляківське, Решетняківське.

5. Переміщення населення з постійного місця мешкання в інші регіони або країни це:

А. рееміграція Б. імміграція В. міграція Г. депопуляція

6. Яке місто з адміністративних центрів України не є містом-мільйонером:

А. Дніпропетровськ Б. Одеса В. Запоріжжя Г. Харків.

7. За характером виробництва і предметами праці, що використовуються, промисловість ділиться (виділити правильну відповідь):

А. видобувну і обробну Б. група А і група Б

8. Під інфраструктурою розуміють (виділити правильну відповідь):

A. комплекс господарських і культурних об'єктів і галузей, обслуговуючих виробничу і невиробничу сфери

Б. поєднання галузей, що мають стійкі взаємозв'язки і загальний кінцевий результат виробництва

B. це сукупність виробництв, які мають спільну сировину, єдині технологічні процеси і виробляють певну кінцеву продукцію.

Г. це комплекс служб і галузей, що здійснюють виробничу діяльність.

9. Для якого економічного району Ужгород є адміністративним обласним центром:

A. Поліського Б. Карпатського В. Подільського Г. Східного

10. Вкажіть автора, що запропонував одну з перших сіток сучасних економічних районів України:

А. Воблий К.Г. Б. Заставний Ф.Д. В. Качан Є.П. Г.Дорогунцов С.І.

11. В структурі виробництва (добичі) власних енергетичних ресурсів в Україні переважає (виділити правильну відповідь):

А. нафта і газ Б. вугілля В. нафта Г. природний газ

12. Відкритий (кар'єрний) видобуток вугілля характерний для:

А. відкритого видобитку немає В. Львівсько-Волинського басейну

Б. Донецького басейну Г. Дніпровського басейну.

13. Основні поклади марганцевої руди зосереджені: (виключити невірну відповідь)

А. Кременчуцький басейн В. Токмакське родовище

Б. Нікопольське родовище Г. Інгулецьке родовище

14. Підприємства чорної металургії з повним технологічним циклом в своєму розміщенні орієнтуються на (виключити неправильну відповідь):

А. родовища залізняку В. трудові ресурси.

Б. паливні бази Г. близькість наукових центрів

15. Найбільше підприємство в Україні по виробництву побутових холодильників знаходиться в:

А. Харкові Б. Києві В. Донецьку Г. Краматорську.

16. Який головний чинник визначає розміщення важкого машинобудування?

А. споживацький Б. сировинний В. енергетичний Г. трудових ресурсів.

17. Провідною галуззю АПК є:

А. сільське господарство В. тваринництво

Б. рослинництво Г. харчова промисловість

18. Частка орних земель в структурі сільгоспугідь України складає:

А. 65 % Б. 81 % В. 75 % Г. 50%

19. Найбільша концентрація теплових електростанцій знаходиться в областях:

А. Донецька, Луганська В. Закарпатська, Львівська, Чернівецька

Б. Кіровоградська, Дніпропетровська Г. Вінницька, Черкаська, Чернігівська.

20. Центри виробництва вогнетривів – це:

А. Стаханов, Макіївка, Керч В. Часов Яр, Горлівка

Б. Дніпродзержинськ, Авдіївка, Маріуполь Г. Запоріжжя, Кременчук.

Рівень

21. Перерахуйте чинники і наведіть приклади розміщення галузей машинобудування

України.

22. Дати визначення поняттям: продуктивні сили, закономірності розміщення виробництва, природний приріст, виробнича і соціальна інфраструктура, промисловий центр.

23. Представте схемно структуру природно-ресурсного потенціалу України.

Рівень

24. Охарактеризуйте принципи і чинники економічного районування.

Питання і завдання по першому модулю

Рівень

Питання першогорівня містять 20 тестових завдань по розділу «Регіональна економіка»

Рівень

Перерахувати чинникиі привести приклади розміщення галузей машинобудування, чорної і кольорової металургії, хімічної, легкої і харчової промисловості, електроенергетики України.

Дати визначення поняттям: продуктивні сили, закономірності розміщення виробництва, природний приріст населення, виробнича і соціальна інфраструктура, промисловий центр, механізм реалізації державної регіональної економічної політики, принципи розміщення виробництва, природні ресурси, галузь, економічний район, РПС, чинники розміщення виробництва, природні умови, група «А» і група «Б», промисловий пункт, регіональна економіка, трудові ресурси, ПРП, регіон, промисловий вузол, район, державна регіональна економічна політика, безробіття, міжгалузевий комплекс (МГК), проблемний регіон, територіальні схеми РРПС, санація, депресивний регіон, виробнича і невиробнича сфера, депопуляція населення

Представити схемноструктуру природно-ресурсного потенціалу, агропромислового, машинобудівного, паливно-енергетичного, транспортного комплексів, виробничу сферу України по галузях.

Питання 3 рівня

Охарактеризувати принципи і чинники економічного районування

Наукові основи формування економічних районів.

Основні класифікації регіонів і їх приклади по Україні

Економіка регіону – ланка національного господарського комплексу

Єство, принципи, цілі, задачі регіональної політики

Прогнозування і програми соціально-економічного розвитку регіонів України

Питання і завдання другого модуля

Рівень

Питання першогорівня містять 20 тестових завдань з розділу «Екологія»

Рівень

Склад і спеціалізаціяекономічних районів (Донецький, Придніпровський, Східний, Центральний, Причорноморський, Карпатський, Поліський, Подільський).

Дати визначення поняттям: міжнародний розподіл праці, екстерналії, зовнішньоторговельне сальдо, парниковий ефект, експортний потенціал, озонова діра, міжнародна економічна інтеграція, кислотні дощі, екологія (по Геккелю), екологія (сучасна), екосистема, біогеоценоз, кадастр природних ресурсів, екологічні чинники, екологічний паспорт, природокористування, Ноосфера, оцінка дії на навколишнє середовище (ОДНС), стійкий розвиток суспільства, екологічна ситуація, забруднення, екологічний моніторинг, екологізація, екологічна безпека, екологічний підхід, екологічний імператив, екологічна криза, біоценоз, екотоп, антропогенна дія на навколишнє середовище.

Скласти схеми:сучасної екології (структури), міжнародних об'єктів охорони навколишнього природного середовища, складу природокористування, класифікації екологічних чинників, класифікації забруднень, системи екологічної інформації

Питання 3 рівня

Аспекти сталого розвитку, умови становлення Ноосфери по В.І. Вернадському

Залік непередбачено.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.