Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

V. Графічні тестові завдання1.Намалюйте криву байдужості та карту байдужості.

 

2.Намалюйте графіки граничної та загальної корисності корисності.

 


VI. Заповніть пропуски у визначеннях необхідними словами та формулами

1.Крива Енгеля – це графічне відображення залежності ___________

споживача на будь-яке благо або групу благ від _______ _________ .

 

2.Надлишок споживача – це виграш споживача при купівлі, обумовлений

перевищенням _____________ одиниць товару, що купується над

__________ .

 

3. Товари Гіффена – це товари _________ ґатунку, які займають ___________ місце у бюджеті споживача і які мають криву попиту з _____________ нахилом ; для цих товарів ефект ___________ від зміни ціни переважає дію ефекту _____________ .

 

4. Нормальний товар – це товар, попит на який ____________ при зростанні споживчих __________ .

 

5. Наведіть формулу рівняння бюджетної лінії, якщо задано ціни

товарів Х та У ___________________________ .

 

ЗМ 2. Попит, пропозиція, їх взаємодія. Концепція еластичності

І. Чи правильні наступні твердження ?

1.Крива попиту при збільшенні ціни товару зсувається ліворуч.

А. Так Б. Ні

 

2.Зсув кривої пропозиції праворуч означає, що виробники пропонують більшу кількість продукту за кожним рівнем цін.

А. Так Б. Ні

 

3.Точка одиничної еластичності попиту знаходиться на середині лінії попиту.

А. Так Б. Ні

 

4.Крива абсолютно нееластичного попиту є вертикальною.

А. Так Б. Ні

 

5.Чим менше замінників має продукт, тим більш еластичним є попит на нього.

А. Так Б. Ні

 

 

6.Крива попиту показує, що при зниженні ціни обсяг попиту зростає.

А. Так Б. Ні

 

ІІ. Оберіть правильну відповідь

1.Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови не змінюються, виявляються:

А. У зростанні пропозиції.

Б. У зниженні пропозиції.

В. У зростанні обсягу пропозиції.

Г. У зниженні обсягу пропозиції.

2.Еластичність попиту за доходом залежить від:

А. Ціни товару.

Б. Смаків споживача.

В. Рівня грошового доходу споживача.

Г. Пропозиції певного товару.

3.Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує:

А. Реакцію покупця на зміну ціни.

Б. Ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів.

В. Нахил кривої попиту.

Г. Реакцію споживача на зміну цін товарів субститутів.

4.Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною більше ніж нуль, то товари є:

А. Субститутами.

Б. Комплементарними.

В. Незалежними.

Г. Нормальними.

 

 

ІІІ. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв

1.

А. Товари субститути.

Б. Комплементарні товари.

В. Зміна попиту.

Г. Зміна обсягу попиту.

Д. Зміна пропозиції.

Е. Зміна обсягу пропозиції.

 

1. Зміна кількості товару, яку виробники спроможні й бажають продати і яка викликана зміною цін на даний товар.

2. Товари, для яких зростання ціни одного приводить до падіння попиту на інший.

3. Зміна кількості товару, яку бажають і мають змогу придбати споживачі та яка пов’язана з дією нецінового фактору.

4. Товари, для яких зростання ціни одного призводить до росту попиту на інший.

5. Зміна кількості товару, яку виробники спроможні й бажають продати і яка пов’язана з дією нецінового фактору.

6. Зміна кількості товару, яку споживачі спроможні й бажають придбати та яка зумовлена зміною ціни товару.

 

 

IV. Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді

 

1. Порушити ринкову рівновагу на ринку певного товару може :

 

А Б В Г

якщо правильне якщо правильне якщо правильне якщо правильне

тільки 1 і 4 тільки 2 і 3 тільки 6 і 7 все, крім 5

 

1. Встановлення фіксованої ціни товару, яка вища за рівноважну.

2. Введення потоварного податку.

3. Субсидування виробника.

4. Встановлення фіксованої ціни товару, яка нижча за рівноважну.

5. Якщо попит дорівнює пропозиції.

6. Якщо знижуються ціни на ресурси.

7. Якщо обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції.

2. До факторів, що впливають на ступінь еластичності попиту за ціною

належать:

 

А Б В Г

якщо правильне якщо правильне якщо правильне якщо правильне

тільки 1 тільки 2 і 4 тільки 3 всі, крім 7

 

1. Наявність у товару замінників.

2. Фактор часу.

3. Доход споживача.

4. Час випуску товару.

5. Вид товару.

6. Питома вага видатків на даний товар у доході споживача.

7. Масштабність фактору виробництва.

8. Ефект приєднання до більшості.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.