Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІІ. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв1.

А. Ефективний випуск чистого суспільного блага.

Б. Суспільні граничні витрати.

В. Гранична суспільна корисність чистого суспільного блага.

Г. Сукупна зовнішня корисність.

Д. Дотації.

 

1. Від’ємні податки.

2. Додаткові витрати, які несуть фірми і будь- які треті особи, коли вироблялась ще одна одиниця товару.

3.Обсяг виробництва даного блага, за яким гранична загальна корисність дорівнює граничним загальним витратам.

4. Сума граничних корисностей для всіх споживачів.

5.Відсоток загального доходу, який вилучається державою у вигляді прибуткового податку.

 

2.

А. Чисте приватне благо.

Б. Позитивні зовнішні ефекти.

В. Суспільні блага.

Г. Негативні зовнішні ефекти.

Д. Зовнішні ефекти.

 


1. Вигода, яка не виражена у цінах.

2. Товар або послуга, до якої непридатний принцип виключення

і виробництво якого забезпечується державою за умови, що

воно дають суттєву вигоду суспільству.

3. Витрати або вигоди від ринкових операцій, які не виражені у цінах.

4. Товар або послуга, кожна одиниця яких може бути вироблена

та продана споживачам так, що вона приносить корисність

лише виключно даному споживачеві.

5. Вартість використаного ресурсу не відображена у ціні продукту.

 

 

IV. Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді

1.

А Б В Г

якщо правильно якщо правильно якщо правильно якщо правильно

тільки 1, 2 і 3 тільки 1 і 2 тільки 2 і 3 тільки 3

 

Податковий тягар лягає :

1. На виробника, якщо попит є абсолютно еластичний.

2. На споживача, якщо попит є абсолютно нееластичний.

3. На виробника і споживача, якщо цінова еластичність попиту

знаходиться між нулем і безкінечністю.

 

 

V. Заповніть пропуски у визначеннях необхідними словами та формулами

 

1. Дотримання рівняння MRSxy = Px : Py забезпечує _________________

_____________ __________ .

 

2. Гранична норма трансформації одного товару в інший показує, якою

______________ ______ __________ треба знехтувати, щоб отримати ______________ ___________ іншого товару.

 

3. Запишіть формулу граничної норми трансформації, виражену через граничні витрати на виробництво відповідних тоаврів _______________________ .

 

ІV. Порядок і критерії оцінювання тестового контролю

Знань, навичок та вмінь студентів

Рейтингова система оцінки знань студентів є частиною нових технологій навчання, яка значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам.

Рейтингова система спрямована на підвищення виховної ролі навчальної дисципліни, стимулює самостійну роботу студентів, спонукає їх до ініціативи. Одним з елементів рейтингової системи є тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів, який дозволяє ефективно і об’єктивно оцінювати успішність студентів.

Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів дозволяє ефективно й об’єктивно оцінювати успішність студентів. Критерії оцінювання тестових завдань залежать від їх типу.

 

Тестові завдання закритої форми

Тест-завдання закритої форми різняться за принципами побудови і відповідно мають і різні оцінювальні бали.

Прості альтернативні тест-завдання використовують для грубої перевірки правильності вибору або прийняття рішення у згорнутій формі й передбачають наявність двох варіантів організації відповіді типа „так - ні”; „правильно - неправильно” тощо. Оцінюються 1 бал.

Тест-завдання з простим множинним вибором за принципом класифікації використовують тоді, коли кількість можливих варіантів відповідей менше трьох, але відповідь більш складна, ніж відповідь типу „так-ні”. Їх доцільно використовувати під час перевірки умінь вільно орієнтуватися у групі схожих понять, явищ, процесів тощо.

Оцінюються в 2 бали.

Тестові завдання з множинним вибором за принципом кумуляції, доцільно використовувати для перевірки повноти знань і умінь. Запитальна частина таких завдань в основному має порівняльний зміст: одна з декількох відповідей має бути найкращою, можливо правильною, найбільш правильною, найбільш повною, що частіше трапляється. У зв’язку з цим у запитальній частині завдань використовують вирази типу „як правило”, „звичайно”, „частіше за все” „головна причина”, „найбільш часто”, „найчастіше”. Оцінюються в 2 бали.

Тестові завдання з множинним вибором за принципом циклічності, використовуються для перевірки знань та умінь, якщо відповіді побудовані за принципом циклічності.

Оцінюються в 2 бали.

Тестові завдання за принципом подвійної альтернативипередбачають, що після запитання, яке є незакінченим твердженням, фрагментом, ситуацією тощо, подається п’ять (два, три,...) відповідей і серед них необхідно обрати одну найбільш правильну (найповнішу) відповідь.

Оцінюються в 2 бали.

Тестові завдання на відповідність(на асоціативні зв’язки) дають можливість установити знання фактів, взаємозв’язків і знання термінології, позначень, методик тощо.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.