Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

За змістовими модулями та навчальними елементамиМІКРОЕКОНОМІКА

(для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит” )

товар Y

товар Х

Харків – ХНАМГ – 2009

 


Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни Мікроекономіка (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки6.030504 “Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит” ) / Укл.: Тимофієва С.Б. Харків: ХНАМГ, 2009 – 111 c.

 

 

 

Укладач : С.Б. Тимофієва

 

 

Рецензент: канд. екон. наук І.А. Островський

Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №5 від 2.02.09.

 

 

© С.Б. Тимофієва, 2009

Харківська національна академія

міського господарства, 2009

 
 

ЗМІСТ

 

  Стор.
Вступ
І. Плани практичних занять за змістовими модулями й навчальними елементами  
ІІ. Типові задачі та їх розв’язання
ІІІ. Тестові завдання для самостійної роботи
ІV. Порядок і критерії оцінювання тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів  
V. Задачі для самостійної роботи за змістовими модулями
VI. Завдання контрольних робіт за варіантами для студентів заочної форми навчання і методичні рекомендації до їх виконання  
VIІ. Глосарій (Опорні поняття та категорії за змістовими модулями)

 


Вступ

Мікроекономіка належить до дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну економічну підготовку бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 “Економікапідприємства” і 6.030509 “Облік і аудит” .

Завдання дисципліни „Мікроекономіка” - надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.

Метою даного видання є допомога студентам у вивченні теоретичних аспектів змістових модулів, виконанні тестових завдань, розв’язанні задач і ситуацій. Виконуючи практичну частину змістових модулів, яка передбачає вирішення задач і виконання тестових завдань з відповідними (логічними, аналітичними, графічними) поясненнями, студент отримає певні навички практичного використання набутих теоретичних знань.

Матеріали методичних вказівок скомпоновані відповідно до ОПП (Освітньо-професійна програма) і ОКХ (освітньо-кваліфікаційна характеристика) напрямів підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

У першому розділі методичних вказівок представлені плани практичних занять за змістовими модулями й навчальними елементами, які включають теоретичну і практичну частини, питання для самопідготовки.

У другому розділі представлені типові задачі та їх розв’язання.

У третьому розділі представлені тестові завдання. Відповідно до кожного навчального елемента розроблено декілька тестових завдань, форма яких адекватна групі навчальних елементів на потрібному рівні його сформованості. На кожний навчальний елемент складено декілька тестових завдань різної форми з урахуванням того, що частина тестових завдань в процесі апробації на різних контингентах суб’єктів навчання під час розроблення критеріально-орієнтованих тестів, тобто визначення певних критеріїв тесту (складності, валідності, диференціюючи здатності тощо) до вимог, що встановлюються стандартами якості тесту.

У четвертому розділі представлено порядок і критерії оцінювання тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів.

У п’ятому розділі представлені задачі для самостійного опрацювання студентами за змістовими модулями.

У шостому розділі представлені завдання контрольних робіт для студентів заочної за варіантами і методичні поради до їх виконання.

Методичні вказівки включають також глосарій.

Наведений у методичних вказівках комплекс тестових завдань, задач, ситуацій сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу; передбачає можливість студентам самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, самостійно оцінювати свій рівень знань; сприяє удосконаленню проведення практичних занять, розширюючи можливості урізноманітнення, активізації роботи студентів, а викладачам дає можливість більш об’єктивно оцінювати знання, вміння, навички студентів.

 


І. Плани семінарських занять

за змістовими модулями та навчальними елементами

Загальні зауваження

Семінарські і практичні заняття з мікроекономіки проводяться для студентів усіх форм навчання. Мета їх - є поточна перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих тем дисципліни, які винесені на семінари. Крім цього на семінарських і практичних заняттях передбачається проведення комплексно-модульного контролю, тобто перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу кількох тем курсу.

На семінарські заняття виносяться найважливіші й найскладніші питання дисципліни. При підготовці до семінарських занять потрібно передусім прочитати конспект лекцій з відповідної теми, вивчити понятійний апарат і осягнути логіку навчального матеріалу. Далі доцільно звернутися до вивчення рекомендованої літератури відповідно до певної теми. У зв’язку з цим доцільно віддати перевагу базовим підручникам:

Базилевич В.Д. Мікроекономіка: Підручник. К.: Знання, 2007. – 677 с.

Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи.-К.: Знання, 2001. – 211 с.

Нуреев Р. Микроэкономика. Курс лекций. - М.: Норма-Инфра, 2005. – 560 с.

Сборник задач по микроэкономике к «Курсу микроэкономики» / Гл. ред.

д-р.эк. н., проф, Р.М. Нуреев. – М.: Норма, 2004. – С. 432.

Селищев А.С. Практикум по микроэкономике. – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.

та виданням кафедри “Економічної теорії” ХНАМГ:

Тимофієва С.Б., Шекшуєв О.А. Мікроекономіка. Тексти лекцій та завдання до основних тем курсу ( для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей). – Х.: ХНАМГ, 2004.

Тимофієва С.Б., Стадник Г.В. Тестовий контроль знань, умінь і навичок з модуля „Мікроекономіка”. Тестові завдання за змістовими модулями (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки „Облік і аудит” та „Економіка підприємства”. Х.: ХНАМГ, 2007.

Тимофієва С.Б., Штефан С.І.Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу „Мікроекономіка” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання). – Х.:ХДАМГ, 2003.

Тимофієва С.Б. Плани семінарських і практичних занять з курсу „Мікроекономіка”( для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напрямів „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”. – Х.:ХДАМГ, 2003.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.