Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які види навичок відокремлюють?а) розумові, ігрові, сенсорні;

б) сенсорні, інтелектуальні, рухові;

в) сенсорні, рухові, розумові.

18. За змістом вміння - класифікуються:

а) інтелектуальні, слухові, розумові;

б) практичні, технічні, сенсорні;

в) інтелектуальні, практичні, технічні.Вміння – це…

а) це здатність робити що-небудь, зумовлена набутими знаннями та досвідом;

б) психічне новоутворення;

в) автономна дія.

19. Назвіть вид конспекту, який є викладом однієї теми, що розкривається по декількох джерелах:

а) плановий конспект;

б) текстуальний;

в) тематичний;

г) вступний.

20. Короткий виклад змісту будь-якої книги, теми, окремого прочитаного джерела:

а) цитати;

б) реферат;

в) конспект;

г) прописи.

21. Вміння-це…

а) здатність на належному рівні виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною знань і вмінь;

б) здатність виконувати дії, які використанні людиною знань і навичок;

в) дії, які використовують люди у своєму повсякденному житті.

22. До технічних умінь належать:

а) здатність слухати;

б) здатність планувати роботу;

в) здатність сформулювати різні документи.

23. Види умінь за змістом поділяються на:

а) інтелектуальні, технічні, практичні;

б) первинні, вторинні;

в) сенсорні, розумові, рухові.

24. Що таке синтез ?

а) відокремлення ознак, властивостей, знаходження спільних і відмінних їх властивостей;

б) поєднання, складання частин;

в) логічне розміркування.

25. Найпростіший запис логічної структури тексту із зазначенням опорних пунктів-це…

а) план;

б) цитата;

в) конспект.

26. Що таке навичка ?

а) автоматична дія, сформована цілеспрямованими вправами, виконується легко і вільно;

б) дія, що виконується легко і автоматично;

в) відповідне вміння, сформовані в процесі життя

27. Якому поняттю відповідає визначення: «Короткий виклад змісту документа чи його частини що включає основні фактичні зведення і висновки, необхідні для первісного ознайомлення з документом і визначення доцільності звертання до нього»:

а) конспект;

б) реферат;

в) курсова робота.

28. Про що йде мова: виділення окремих ознак, понять відкидання неістотних-це…

а) узагальнення;

б) абстрагування;

в) синтез.

29. Чим характеризуються розумові навички:

а) здатність оволодівати набутими знаннями;

б) здатність автоматично вирішувати розумові операції, що мали місце раніше;

в) здатність аналізувати сигнали з навколишнього середовища

30. Навичка-це…

а) дії, які виконує індивід;

б) психічне новоутворення завдяки якому індивід спрямований виконувати певну дію, раціонально точно і швидко, без зайвих затрат фізичної та нервово-психічної енергії;

в) психічний стан завдяки якому людина може виконувати певні дії.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Комунальний вищий навчальний заклад

«БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.Ф.БЕНЬКОВСЬКОГО»

Херсонської обласної ради

 

Предмет: вступ до спеціальності

Модуль № 1

Семестр: 3

Кількість годин: 2

ЛЕКЦІЯ № 3 (23-24)

 

Тема 4. Соціальне становлення майбутнього вчителя.

 

  Викладач: Деменнікова Т.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист    

Розглянуто і схвалено на засіданні

предметної (циклової) комісії

психолого-педагогічних дисциплін

 

Протокол №___від______2013 р.

 

Голова ПЦК________________

 

м. Берислав

Тема лекції: Соціальне становлення майбутнього вчителя.

Знати: роль професійного самовиховання у формуванні особистості вчителя, завдання, етапи, прийоми професійного самовиховання майбутніх педагогів.

Вміти: здійснювати професійне самовиховання та самоосвіту з метою безперервного професійного зростання в постійно змінній педагогічній дійсності; постійно здійснювати контроль за своєю діяльністю і поведінкою (самоконтроль, самооцінка, самокорекція, самозаборона, самозвіт і т.д.), критично оцінювати свої можливості, знання й вміння, виявляти власні успіхи та досягнення з метою розвитку власних позитивних рис і якостей та усунення негативних.

Тип лекції: основна, інтерактивна лекція з паузами (завдання для студентів, які вони будуть виконувати в паузах між викладом).

Ключові поняття: професійне самовдосконалення майбутнього педагога, самоосвіта, професійне самовиховання, етапи, прийоми самовиховання, самопізнання, самооцінка, самоконтроль, самореалізація особистості.

ПЛАН

1. Поняття професійного самовиховання та його роль у формуванні особистості вчителя.

2. Організація професійного самовиховання майбутніх педагогів: завдання, етапи, прийоми самовиховання.

3. Самовиховання студента як фактор соціального становлення майбутнього вчителя.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Волкова, Н.П. Педагогіка [Текст] : навч. посібник / за ред. Н.П.Волкової. – К. : Академія, 2003. – С. 155-161.

2. Закон України "Про вищу освіту". Науково-практичний коментар / за заг. ред. В.Кременя. – К., 2000.

3. Мазоха, Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – С. 58-64.

4. Практикум з педагогіки [Текст] : навч. посібник / за ред. О.А.Дубасенюк. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – С. 75-84.

5. Фіцула, М.М. Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посібник. – Тернопіль : Богдан, 2003. – С. 103-112.

6. Фіцула, М.М. Педагогіка [Текст] : навч. посібник. – К. : Академія, 2006. – С. 244-247.

7. Ягупов, В.В. Педагогіка [Текст] : навч. посібник. – К. : Либідь, 2002. – С. 537-553.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.