Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мета, завдання та види педагогічної практики в педагогічному коледжі, їх змістНа другому курсі(третій-четвертий семестр) під керівництвом викладачів педагогіки та психології студенти ознайомлюються з особливостями навчально-виховної діяльності різних типів середньої загальноосвітньої школи, позашкільних установ.

Педагогічна практика з виховної роботи має сприяти набуттю студентами нимитаких умінь і навичок:

- вивчати вікові особливості учнів і колективу класу;

- здійснювати індивідуальний підхід до окремих учнів у навчально-виховному процесі;

-аналізувати і зіставляти плани роботи класних керівників, вносили до нихкорективи залежно від особливостей класу, планувати виховну роботу в класі;

- визнавати рівень вихованості окремих учнів, відхилення у поведінці, вносити корективи до змісту виховної роботи з ними;

- визначати зміст виховної роботи з колективом класу залежно від віку і рівня його розвитку;

- визначати ступінь виховної ефективності уроку та виховного заходу;

- користуватися загальнопедагогічними методами виховного впливу;

- підбирати форми виховної роботи, які імпонують дітям, залучиш учнів до підготовки і проведення виховних заходів, використовувати у виховній роботі технічні засоби та засоби масової інформації;

- визначати зміст виховної роботи з урахуванням національних особливостей ніколи, традицій, звичаїв та обрядів українського народу;

-продумувати свого поведінку у стосунках з учителями, учнями і батьками, проявляти педагогічний такт;

- пропагувати психолого-педагогічні знання серед батьків і громадськості;

- виконувати обов'язки класного керівника, аналізувати свою роботу.

Для цього вони виконують таку систему завдань:

1. Ознайомлення з основними напрямками роботи школи в сучасних умовах:

— взяти участь у бесідах з директором школи, його заступником з навчально - виховної роботи, організатором позакласної роботи, шкільним психологом, кращим класним керівником та учителем з фаху, ознайомитися зі шкільною документацією;

— відвідати годину класного керівника.

2. Вивчення психологічних особливостей учнів класу:

—вивчити психологічні особливості одного-двох учнів, використовуючи методи спостереження, бесіди та інше і фіксуючи у щоденнику результати вивчення;

— вивчити особливості фізичного розвитку одного-двох учнів на основі аналізу медичних карток;

— шляхом ознайомлення із класним журналом і відвідування уроків та годин класного керівника вивчите стан успішності, дисципліни, громадської діяльності учнів у закріпленому для проходження педпрактики класі;

— ознайомитися з режимом дня школярів, розкладом уроків, режимом харчування і дати їм гігієнічну оцінку.

3. Участь у навчально-виховній роботі класу:

— ознайомитися з планом роботи класного керівника;

— скласти план своєї виховної роботи з учнями на час педагогічної практики.

На третьому курсіпід керівництвом викладачів педагогіки і психології майбутні вчителі знайомляться з виховною діяльністю школи (четвертий семестр).

Для ознайомлення з виховною діяльністю школи студенти повинні виконати таку систему завдань:

1. Вивчення та аналіз досвіду роботи школи і класних керівників з удосконалення виховного процесу:

— вивчити план роботи школи, класного керівника, методичного об'єднання класних керівників із позиції вирішення актуальних проблем виховання учнів у сучасних умовах;

— відвідати окремі виховні заходи класного керівника з учнями та їхніми батьками, проаналізувати їх;

— систематично спостерігати виховну діяльність однокурсників, аналізуючи її на основі знань з теорії виховання, фіксуючи результати спостереження у педагогічному щоденнику.

2. Вивчення особистості школяра та учнівського колективу:

— вивчити класний журнал і виписати у щоденник дані про учнів, на яких буде складатися характеристика;

— систематично вивчати психологічні особливості учнів, колектив класу, його структуру, рівень розвитку, використовуючи відомі методики;

— виявляти причини порушень правил поведінки і вимог шкільного режиму окремими учнями, конфліктів між учнями у класі, між учнями і вчителями, запропонувати шляхи їх попередження та уникнення.

3. Виховна діяльність у ролі помічників класних керівників:

— скласти план своєї роботи на період практики;

— самостійно провести за час педагогічної практики виховні заходи і за вибором), визначивши їх тему, виховні завдання, зміст і хід проведення, передбачивши при цьому виховний ефект, оформлення конспекту, аналіз » оцінку результату;

— взяти участь у поточній виховній роботі класного керівника щодо формування учнівського колективу (проведення КТС та ін.).

Виконання цієї роботи студентами має сприяти формуванню у них педагогічних умінь вивчати учнівський колектив, визначати і вирішувати окремі виховні завдання, здійснювати виховний вплив на учнів, встановлювати стосунки з учителями, учнями, їхніми батьками; розвитку аналітичного підходу до вирішення виховних завдань і професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів.

Літня педагогічна практикаявляє собою самостійну роботу студентів з дітьми в умовах літніх канікул у таборах праці і відпочинку, у позашкільних установах, в дитячих клубах за місцем проживання та ін.

Цей вид педагогічної практики має свої особливості.

Передусім, якщо в умовах школи студент працює з класним колективом, який вже склався, має свої традиції, систему взаємовідносин, то в умовах літнього табору потрібна значна виховна робота зі створення, розвитку і згуртування тимчасового дитячого колективу.

Другою особливістю є те, що літня педагогічна практика проводиться в різних виховних закладах.

Третя особливість полягає в тому, що виховна робота здійснюється в дитячих колективах із короткочасним, збірним і автономним характером.

Під час літньої педагогічної практики студенту слід:

- ознайомитися зі специфікою виховної роботи в літніх умовах;

- вивчити особливості дітей і тимчасового колективу, специфіку планування виховної роботи в літніх умовах;

- організувати самостійну практичну діяльність як вихователя, методиста чи керівника гуртка;

- взяти участь у науково-дослідницькій роботі з психолого-педагогічних проблем.

Ознайомлення зі специфікою виховної роботи в літніх умовах передбачає:

- знайомство із завданнями, основними напрямками роботи, структурою бази практики і складання її характеристики (матеріальна база, педагогічний колектив, контингент дітей, традиції, умови роботи і т. д.);

- вивчення й аналіз досвіду кращих вихователів, методистів, керівників гуртків (вивчення плану роботи, звітів, щоденників, проведення бесід і т. д.);

- знайомство з режимними моментами дня, єдиними вимогами до роботи та охорони життя і здоров'я дітей в умовах літа, правилами внутрішнього розпорядку.

Специфіка роботи з дітьми в літній період обумовлена особливостями тимчасових колективів дітей, тому необхідно систематично і цілеспрямовано вивчати дітей. Таке вивчення передбачає:

- проведення до виїзду в табір бесід з батьками про індивідуальні особливості дітей (інтереси, особливості фізичного розвитку, особливостіхарактеру та ін.) з членамипедагогічного колективу про особливості окремих дітей;

- вивчення медичних карток дітей задля виявлення особливостей їх фізичного розвитку.

У процесі роботи потрібно постійно:

— вести спостереження за дітьми в різних видах діяльності (ігровій, пізнавальній, трудовій і т.д.);

— складати характеристики вихованців, колективу;

— розробляти плани виховної роботи.

З метою підготовки студентів до проходження цього виду педагогічної практики зі студентами кафедроюпедагогічної майстерності проводяться спеціальні заняття.

Пробну педагогічну практику студенти проходять на передвипускному курсі у 1-4 класах загальноосвітньої школи. За своїм змістом цяпрактика має сприяти поглибленому вивченню професійної діяльності вчителя з фахуна основі засвоєної фахової методики, психолого-педагогічних дисциплін, вироблення умінь і навичок з навчальної і виховної роботи.

Змістом цього виду педагогічної практики є:

- підготовка до проходження практики: вивчення шкільних підручників з фаху; ознайомлення з методичними посібниками і передовим досвідом роботи вчителів з фаху; ознайомлення з методичними матеріалами з проведення уроків у початкових класах; участь у настановчій конференції з педпрактики; вивчення організації навчально-виховної роботи у класі, де проходитиме практика; з характеристикою закріпленого класу; знайомство з адміністрацією, учителями, класним керівником; ознайомлення з кабінетами, їх обладнанням і оформленням;

- планування своєї навчальної, методичної роботи на період практики;

- навчальна і позаурочна робота з предметів відвідання й аналіз уроків і позаурочних занять однокурсників з фаху; аналіз тем і розділів навчальної програми на період практики; вивчення необхідної наукової і методичної літератури; підбір і виготовлення дидактичних матеріалів;

- розробка конспектів уроків і позаурочних занять; проведення уроків; проведення одного з видів позаурочної роботи з фаху: відвідування й аналіз уроків інших студентів-практикантів;

- участь у методичній роботі: аналіз своєї педагогічної діяльності і його запис у педагогічному щоденнику; участь у роботі семінарів, які проводить керівник педпрактики; проведення відповідних експериментальних досліджень; збір матеріалу до теми реферату за результатами педпрактики; участь у підсумковій конференції за підсумками практики у школі; підготовка матеріалів для виставки за підсумками педпрактики і підготовка методичних матеріалів для педагогічного кабінету.

За час проходження педагогічної практики у школі студент передвипускного курсу має набути таких умінь і навичок з фахових методик:

— визначати тип уроку залежно від його дидактичної мети, змісту, теми, будувати його структуру;

— визначати освітню, розвиваючу і виховну мету уроку та позаурочних форм навчання, реалізовувати їх через зміст навчального матеріалу, добирати факти, що розкривають соціальне значення науки, вклад у її розвиток вчених України;

— підбирати методи навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів, організовувати їх творчу самостійну роботу, мотивувати оцінку їхніх знань;

— організувати дисципліну і порядок на уроці, свою власну поведінку;

— дотримуватись на уроках і в позаурочних формах роботи принципів навчання;

— педагогічно доцільно поєднувати у процесі навчання індивідуальну, групову і фронтальну роботу з учнями;

— добирати, а за потреби і виготовляти роздаткові матеріали для навчальних занять відповідно до їх змісту;

— використовувати сучасні технічні засоби навчання і комп'ютерну техніку для проведення лабораторних і практичних занять;

— конструювати і виготовляти потрібні прилади для проведення експериментальних досліджень;

— вчити учнів самостійно працювати, мислити, стимулювати їх інтерес і активність у засвоєнні знань, учити бути уважними;

— робити психолого-педагогічний аналіз уроку і позаурочного заходу з фаху;

— планувати експериментальне дослідження з метою удосконалення навчальної роботи у школі;

— вивчати й узагальнювати передовий педагогічний досвід і використовувати його у своїй діяльності, аналізувати власний досвід.

Педагогічна практика студентів випускного курсу є завершальним етапом професійної підготовки майбутніх учителів. Порівняно з попередньою практикою вона характеризується вищим рівнем самостійності і відповідальності студентів, збільшенням обсягу і складності змісту та методики навчально-виховної роботи. Під час цієї практики студенти оволодівають системою навчально-виховної діяльності учителя початкових класів і класовода. На випускному курсі студенти проходять практику переважно у 1-4 класах загальноосвітніх шкіл, у гімназіях. Вони виконують обов’язки вчителя початкових класів і класовода.

Зміст педагогічної практики передбачає такі її напрямки:

— підготовка до проходження педагогічної практики: вивчення програм і підручників з фаху того типу навчального закладу, в якому студент проходитиме педагогічну практику; участь у серпневих конференціях учителів міста чи району, в роботі секції за фахом;

— ознайомлення з методичними матеріалами передового педагогічного досвіду роботи вчителів закладів освіти з фаху, з методикою виховної роботи класовода; участь у настановчій конференції з педагогічної практики; ознайомлення з навчально-виховною роботою закладу освіти, в якомупроходитиме практика; ознайомлення з класом, до якого прикріплений студент для проведення навчально-виховної роботи; знайомство з адміністрацією, вчителями, майстрами виробничого навчання, вихователями закладу освіти; ознайомлення з кабінетами, їх обладнанням і оформленням; тематичного і поурочних планів учителів початкових класів;

— психолого-педагогічне вивчення учнів і колективу класу шляхом використання сучасних експериментальних методик: метод рейтингу, ранжування, педагогічний експеримент, соціометрія та інші, складання психолого-педагогічної характеристики учнівського колективу;

— планування своєї навчально-виховної і методичної роботи на період практики;

— навчальна й позаурочна робота: відвідування та аналіз уроків, учителів початкових класів; аналіз навчальних програм і навчально-методичної літератури з фаху; підбір і виготовлення дидактичних матеріалів; проведення системи уроків з учнями з урахуванням сучасних досягнень спеціальних і психолого-педагогічних наук; забезпечення виховуючого характеру навчання; розвиток пізнавальної активності і творчих здібностей учнів; забезпечення міцності засвоєння знань і застосування їх на практиці;

— виконання функцій класного керівника: робота з підвищення успішності і дисципліни учнів; виховні заходи зі згуртування колективу класу; робота з учнівським самоврядуванням класу; координація виховних впливів учителів, які працюють у класі; здійснення виховної роботи з морального, правового, екологічного, економічного, естетичного та інших напрямків виховання учнів із використанням при цьому різноманітних форм виховної роботи, дотриманням принципів національного виховання; спеціальна виховна робота з попередження і подолання педагогічної занедбаності, правопорушень і злочинності серед учнівської молоді;

— проведення виховної роботи з батьками учнів: підготовка виступу на батьківських зборах з питань навчання і виховання старшокласників; участь у проведенні батьківських конференцій, лекторіїв, відвідування школярів удома, консультації для запрошених у школу батьків;

— участь у методичній і дослідницькій роботі: систематичний аналіз своєї практичної діяльності і запис його в педагогічному щоденнику; вивчення досвіду роботи кращих учителів з фаху і класних керівників; участь у засіданнях ради школи, методичних об'єднань класних керівників і предметних комісій; проведення педагогічного експерименту з теми дипломної роботи; участь у роботі проблемного семінару, організованого керівниками практики; підготовка методичних матеріалів для педагогічного кабінету школи, методичного кабінету факультету, на виставку з педпрактики; участь у проміжній та підсумковій конференціях за результатами практики у школі; надання методичної допомоги студентам молодших курсів, які знаходяться на педагогічній практиці в даному закладі освіти.

Виконуючи обов'язки вчителя з фаху, студент повинен оволодіти такими вміннями і навичками:

— планувати навчальну роботу на семестр і звітувати про її наслідки за цей період;

— планувати різні типи уроків і складати до них конспекти;

— добирати до кожного уроку фактичний матеріал (задачі, приклади, ілюстративний матеріал, диктанти, перекази та ін.);

— підбирати різноманітні методи і прийоми навчально-пізнавальної діяльності;

— користуватися наочністю, технічними засобами навчання і комп'ютерною технікою з метою стимулювання пізнавального інтересу й активізації учнів у засвоєнні знань;

— виготовляти дидактичні матеріали до уроків (методичні розробки, таблиці, схеми, моделі, картки для перевірки знань, тематику контрольних робіт тощо);

— проводити експериментальну перевірку теоретичних положень науки за фахом;

— оволодіти технікою складання програм для комп'ютера і використання їх у навчальному процесі.

У ході педагогічної практики з виховної роботи студенти мають набути таких умінь і навичок:

- робити психолого-педагогічний аналіз виховних заходів, які проводяться учнями в класі;

- здійснювати виховання учнів у процесі навчання, виявляти виховні можливості навчального матеріалу і реалізовувати їх;

- здійснювати вивчення учнів та колективу класу і на цій основі організовувати цілеспрямовану виховну роботу зі школярами, їх Самоосвіту і самовиховання;

- готувати і проводити різні виховні заходи, використовуючи форми виховної роботи, які імпонують старшокласникам (диспути, конференції, ділові ігри та ін.);

- виявляти результативність виховних заходів і вносити відповідні корективи до їх змісту і методики проведення;

- створювати проблемні ситуації, організовувати дискусії на уроках і виховних заходах з метою активізації мислительної діяльності учнів;

- вивчати й узагальнювати педагогічний досвід роботи вчителів і творчо використовувати його у своїй практиці;

- виявляти рівень вихованості учнів і колективу класу, вносити корективи до змісту і методики виховної роботи;

- здійснювати роботу з активом класу і школи;

- керувати учнівським колективом, бути прикладом для учнів, своєчасно реагувати на їхні негативні вчинки, коригувати стосунки між членами колективу;

- проводити різноманітні заходи з батьками учнів і громадськістю задля залучення їх до виховної роботи з учнями, поширення серед них психолого-педагогічних знань, враховуючи при цьому особливості української сім'ї.

Отжесистема педагогічної практики студентів у коледжі включає:

- педагогічну практику з виховної роботи підчас якої студенти ознайомлюються з особливостями навчально-виховної діяльності різних типів середньої загальноосвітньої школи, позашкільних установ;

- літню педагогічну практику, щоявляє собою самостійну роботу студентів з дітьми в умовах літніх канікул у таборах праці і відпочинку, у позашкільних установах, в дитячих клубах за місцем проживання;

- пробну педагогічну практику, якустуденти проходять на передвипускному курсі у 1-4 класах загальноосвітньої школи. За своїм змістом цяпрактика має сприяти поглибленому вивченню професійної діяльності вчителя з фахуна основі засвоєної фахової методики, психолого-педагогічних дисциплін, вироблення умінь і навичок з навчальної і виховної роботи;

- безперервну (переддипломну) педагогіну практику на робочому місці класовода з відривом від навчання.

Оскільки під час педагогічної практики студентам вже з першого курсу доводиться контактувати з учителями, учнями, їхніми батьками, для них особливо важливою є проблема педагогічного спілкування.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.