Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 4. Соціальне становлення майбутнього вчителя1. Назвіть етапи процесу самовиховання майбутніх педагогів:

а) самопізнання; б) самооцінка; в) самоаналіз; г) самоспостереження; д) самозобов’язання; е) самозвіт.

2. Назвіть прийоми самовиховання:

а) самопереконування, самонавіювання;

б) самозаохочення, самосуд;

в) самонаказ, самоконтроль, самозвіт, самооцінка.

3. Самоаналіз-це…

а) роздум над своєю поведінкою, окремими вчинками;

б) психічний вплив людини на саму себе;

в) спостереження за своїми вчинками, почуттями, думками.

 

4. Що є необхідною передумовою контролю особистості за власною поведінкою та діяльністю?

а) самоспостереження;

б) самоконтролю;

в) самозобов'язування

5. Самооцінка-це…

а) спостереження за своїми діями, вчинками;

б) звітування особистості подумки перед собою;

в) судження людини про міру наявності в неї тих чи інших якостей.

6. Застосовують у випадках, коли студент, долаючи труднощі, виконав складне завдання:

а) самосуд;

б) самоконтроль;

в)само заохочення

7. Прояв незадоволення своїми діями, вчинками, поведінкою-це…

а) самоаналіз;

б) самосуд,

в) самозвіт.

Що таке самозвіт?

а) звітування особистості перед вчителем;

б) звітування особистості подумки перед собою;

в) судження людини про міру наявності в неї тих чи інших якостей.

Що таке самосуд?

а) це коли людина осуджує своїх друзів за їхні вчинки;

б) це роздум над своєю поведінкою, окремими вчинками;

в) це прояв незадоволення своїми діями, вчинками, поведінкою.

10. Самоспостереження - це спостереження за своїми …

а) діями, вчинками, думками, почуттями;

б) розвитком, психічним станом, невдачами;

в) почуттями, виконаною роботою, поведінкою.

11. Прояв незадоволення своїми вчинками, діями та поведінкою-це…

а) самоконтроль;

б) самооцінка,

в) самосуд.

Що допомагає студенту розкрити причини своїх успіхів або невдач?

а) самоконтроль;

б) самоаналіз;

в) самоспостереження.

Закінчити речення

Самопереконування полягає в тому, що…

Встановити відповідність

Самоспостереження роздум над своєю поведінкою, окремими вчинками

Самоаналіз спостереження за своїми діями, вчинками, думками

Самонавіювання психічний вплив людини на саму себе

15. Самонавіювання-це…

а) психічний вплив людини на саму себе;

б) педагогічний процес впливу людини на підсвідомість;

в) процес при якому людина впливає на себе і на оточуючих.

16. Доповніть. Структурний процес самовиховання умовно поділяється на етапи:

а) самоусвідомлення і прийняття рішення; планування і розробка програми самовиховання;

б) безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань в роботі над собою; самоконтроль і самокорекції цієї діяльності;

в) визначення, актуальності процесу самовиховання для всебічного розвитку особистості; допомога студентам в адекватній самооцінці своєї особистості.

17. Доповніть. Самоспостереження – це спостереження за своїми діями, вчинками, думками, почуттями…

а) яке допомагає студентам розкрити причини своїх успіхів чи невдач, сприяє самопізнанню;

б) яке є необхідною умовою контролю особистості за власною поведінкою та діяльністю;

в) якостями і властивостями які є у співвідношенні з певним еталоном, зразком.

18. Самозвіт – це…

а) письмовий звіт про свої вчинки (роботу);

б) це звітування особистості подумки перед собою щодо виконання взятих зобов’язань;

в) це усний звіт про виконання зобов’язань;

г) усі відповідні правильні;

д) інший варіант відповіді.

 

Міністерство освіти і науки України

Комунальний вищий навчальний заклад

«БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.Ф.БЕНЬКОВСЬКОГО»

Херсонської обласної ради

 

Предмет: вступ до спеціальності

Модуль № 1

Семестр: 3

Кількість годин: 2

ЛЕКЦІЯ № 4 (29-30)

 

Тема 3. Особливості організації та проведення педагогічної практики

 

 

  Викладач: Деменнікова Т.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист    

Розглянуто і схвалено на засіданні

предметної (циклової) комісії

психолого-педагогічних дисциплін

 

Протокол №___від______2013 р.

 

Голова ПЦК________________

 

м. Берислав

Тема лекції: Особливості організації та проведення педагогічної практики

Знати: мету, завдання та види педагогічної практики в педагогічному коледжі, їх зміст; етапи та стилі педагогічного спілкування, вікові особливості молодшого школяра.

Вміти:аналізувати роль та значення педагогічної практики для формування особистості майбутнього педагога; визначати мету і завдання видів педагогічної практики в коледжі; характеризувати стилі педагогічного спілкування, розкривати його етапи; визначати вікові особливості молодшого школяра, аналізувати і використовувати класичні зразки педагогічної діяльності.

Тип лекції: тематична

Ключові поняття: педагогічна практика, вікові особливості, педагогічне спілкування, етапи та стилі педагогічного спілкування

Обладнання: один примірник тексту лекції для кожної пари.

ПЛАН

1. Роль та значення педагогічної практики в становленні майбутнього вчителя.

2. Мета, завдання та види педагогічної практики в педагогічному коледжі, їх зміст.

3. Поняття про педагогічне спілкування. Етапи та стилі педагогічного спілкування.

4. Вікові особливості молодшого школяра.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про вищу освіту". Науково-практичний коментар [Текст] / за заг. ред. В.Кременя. – К., 2000.

2. Мазоха, Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – С. 27-45.

3. Фіцула, М.М. Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посібник. – Тернопіль : Богдан, 2003. – С. 43-61; 92-103.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.