Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вимоги до бібліографічного опису літературних джерел за ДСТУ ГОСТ 2006Запис під заголовком індивідуального автора

1. Турченко, Ф. Г. Новітня історія України. Ч.1. 1914-1939 [Текст] : підруч. для 10 кл. / Ф. Г. Турченко. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – К. : Ґенеза, 2002. – 352 с. : іл.

2. Коршак, Є. В. Фізика [Текст] : підруч. для 11 кл. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. : Ірпінь : Перун, 2007. – 288 с. : іл.

Запис під заголовком колективного автора

1. Академія педагогічних наук України. Звіт про роботу академії педагогічних наук України за 2003 рік [Текст] / АПН України ; [упоряд. : О. І. Ляшенко, Т. К. Полянська]. – К. : [б. в.], 2004. – 360 с.

Запис під назвою

1. Економічна і соціальна географія світу [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. П. Кузика. – Л. : Світ, 2003. – 672 с.

2. Загальна біологія [Текст] : підруч. для 10 кл. / М. Є. Кучеренко [та ін.]. – 2-ге вид., доопрац. – К. : Ґенеза, 2004. – 160 с. : іл.

Запис законодавчих документів

1. Україна. Закони. Кодекс законів про працю [Текст] : офіц. вид. – К. : Велес, 2008. – 135 с. – (Офіційний документ).

Або

2. Кодекс законів про працю [Текст] : офіц. вид. – К. : Велес, 2008. – 135 с. – (Офіційний документ).

3. Україна. Закони. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю [Текст] ; Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закони України : за станом на 1 серп. 2006 р. – Офіц. вид. – К. : Парламент. вид-во, 2006. – 26 [2]с. – (Серія «Закони України»).

Або

4. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю [Текст] ; Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закони України : за станом на 1 серп. 2006 р. – Офіц. вид. – К. : Парламент. вид-во, 2006. – 26 [2]с. – (Серія «Закони України»).

Запис багатотомного видання в цілому

1. Українське слово [Текст] : хрестом. укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. (культурно-історична епоха модернізму) : в 4 кн. / упорядкув. Василя Яременка. – К. : АКОНІТ, 2003.

Запис окремого тому багатотомного видання

1. Українське слово [Текст] : хрестом. укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. (культурно-історична епоха модернізму) : в 4 кн. / упорядкув. Василя Яременка. – К. : АКОНІТ, 2003. – Кн. 1-4. Кн. 1 : Ранній модернізм : від «Зів’ялого листя» (1896) І. Франка до «В космічному оркестрі» (1921) П. Тичини. – 799 с. – (Кн. 1).

Або

2. Українське слово [Текст] : хрестом. укр.. л-ри та літ. критики ХХ ст. (культурно-історична епоха модернізму). В 4 кн. Кн. 1 : Ранній модернізм : від «Зів’ялого листя» (1896) І. Франка до «В космічному оркестрі» (1921) П. Тичини / упорядкув. Василя Яременка. – К. : АКОНІТ, 2003. – 799 с. – (Кн.1).

Схема бібліографічного запису на статті з журналів

1.Волошина, Н. Вивчення поеми «Енеїда» І. Котляревського у взаємозв’язках з образотворчим мистецтвом // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 12. – С. 2-4.

Схема бібліографічного запису на статті з газет

1. Ковалів, І. Випускники отримають нові підручники // Урядовий кур’єр. – 2011. – Квіт. (№ 60). – С. 6. – Закінчення. Поч. : № 59.

Запис розділу, глави книги

1. Соціальна психологія як наука: історичний екскурс [Текст] // В. В. Москаленко Соціальна психологія : підручник. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – Глава 3. – С. 52-71. – Бібліогр. : с. 671-687.

Запис статті з глави книги

1. Експериментальний етап у розвитку соціальної психології [Текст] // В. В. Москаленко Соціальна психологія : підручник. – Вид. 2-ге, виправ. та доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – Глава 3. – С. 63-68.

*[б. в.] – без видання

** - позначає проміжок в один друкований знак

питання для самоперевірки

1. які види читання потрібно освоїти студентам для самостійної роботи?

2. види роботи студента з навчальною літературою.

3. Вимоги та етапи складання конспекту.

4. У чому відмінність між тезами і конспектом-тезами.

5. У чому відмінність між цитатою і випискою.

6. Як оформлюється виписка?

7. Як оформлюється цитата?

8. Які відомості входять до бібліографії.

Форма контролю

Тестова перевірка на практичному занятті № 3, фронтальна перевірка конспектів.

 

 

Змістовний модуль № 1

Практичне заняття № 3 (21-22)

Тема: Формування навичок самостійної роботи з літературою

Студенти повинні знати: види роботи студента з навчальною літературою, їх зміст і вимоги до них.

Студенти повинні вміти: використовувати різні методи роботи з літературними джерелами у самостійній навчальній діяльності, користуватись різними видами бібліотечних каталогів, складати бібліографію до визначеної теми.

Кількість годин: 2 години

Обладнання: першоджерела – Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. – К.: Радянська школа, 1988.- 304 с.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Кислий, В.М. організація наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / Володимир Миколайович Кислсй. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 68-74.

2. Мудрість учіння. Кроки до успіху [Текст] / Г.С.Сазоненко. – К.: Магістр -8, 1999. – С. 35-43.

3. Фіцула, М.М. Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посібник. – Тернопіль : Богдан, 2003. – С. 43-61; 92-103.

4. Практикум з педагогіки [Текст] : навч. посібник: 3 вид. / За заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 86-90.

5. Сухомлинський, В.О. Сто порад учителю [Текст] // Вибрані твори у 5-ти т. – К., 1976. – Т.2. – С. 419-656.

6. Фіцула, М.М. Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посібник. – Тернопіль: Богдан, 2003. – С. 92-103.

7. http://master-vpu25.ucoz.ua/blog/samostijna_robota_z_knigoju/2012-06-06-8

План та хід заняття
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.