Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Рейтингова система оцінюванняРейтингова система оцінювання (РСО) є засобом оцінювання систематичності та успішності роботи студентів з дисципліни. В основуРСО покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів (r) за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання. Об’єктом рейтингового оцінювання навчальних досягнень студентів є програмний матеріал дисципліни.

Система оцінювання якості навчання студента має бути стандартизованою та формалізованою. Для цього розробляються критерії оцінювання, що дозволяють виявити якість виконання навчальних завдань, контрольних заходів і встановлювати значення (r) (поточнірейтингові бали) длякожного контрольного заходу.

Успішність засвоєння окремих модулів оцінюється сумою набраних рейтингових балів (r) – рейтинговою оцінкою (R), а успішність студента в цілому — за академічними рейтингами (семестровим рейтингом (RS), академічним рангом).

Система бальної (рейтингової) оцінки є основним методом оцінки роботи студента в процесі вивчення дисципліни і рівня її засвоєння на виході; академічний рейтинг є інструментами комплексного оцінювання якості навчальної роботи студента з усіх засвоєних модулів та результативності його творчої діяльності на окремих етапах навчання.

Рейтингова оцінка (R) з кожної дисципліни розраховується за R-бальною шкалою, розмір якої залежить від обсягу дисципліни та особливостей її змісту.

Для визначення рейтингових показників з різних дисциплін в коледжі встановлюється єдина максимальна сума балів за кожен семестр вивчення дисципліни(RSmax) = 100 балів, що розподіляються між усіма видами робіт протягом семестру: семінарські, практичні, лабораторні та інші заняття; контрольні, розрахункові роботи, самостійне вивчення першоджерел, тем і розділів; колоквіуми, написання тез, робота з методичною, науковою літературою, складання екзаменів тощо.

У окремих випадках, зважаючи на специфіку навчального змісту дисципліни, кількість годин тижневого навантаження, передбаченого на її вивчення навчальним планом, інші фактори, значення RSmax може бути більшим ніж 100 балів.

Якщо з дисципліни передбачена семестрова атестація у формі екзамену, розраховується максимальний бал з екзамену (Re).Складова екзаменаційного контролю в максимальному рейтинговому балі з дисципліни має бути не менше 20%.

Якщо навчальна дисципліна вивчається впродовж кількох семестрів (2 і більше), оцінка з екзаменаційного контролю(Re) враховується в максимальний рейтинговий бал з дисципліни за останній семестр її вивчення:RSmax = rmax1 + rmk1 … rmaxN + rmkN + Re, і не повинна становити більше 50% цього балу.

Результат контрольного заходу для студента, який не з’явився на нього без поважних причин, оцінюється штрафним (зі знаком «мінус») балом. Штрафні( – rs ) бали можуть бути передбачені за несвоєчасне чи незадовільне виконання завдань, пропуски практичних та семінарських занять тощо.

Сума штрафнихбалів не входить до значення максимального рейтингового балу (RSmax).

За виконання творчих робіт з дисципліни (наприклад, участь у олімпіадах з дисципліни, конкурсах робіт, конференціях, підготовка наукових оглядів та рефератів, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни тощо, за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу) студентам можуть нараховуватися додаткові, заохочувальні(rs) бали.

Сума заохочувальнихбалів враховується у значенні максимального рейтингового балу (RSmax) і не повинна перевищувати 0,1RSmax.

В окремих випадках заохочувальні бали з дисципліни, з якої навчальним планом передбачена підсумкова атестація у формі екзамену, можуть бути збільшені до значення Re:

rs = 0,1RSmax + Re.

Такі заохочувальні бали нараховуються студентам – учасникам та призерам регіональних ти всеукраїнських олімпіад з дисципліни, конкурсів творчих та наукових студентських робіт, авторам публікацій у фахових виданнях та збірниках студентських наукових робіт.

Екзамен вважається складеним успішно, якщо кількість отриманих на ньому балів становить 60% і більше від кількості виділених балів (Re).

Якщо екзамен не складений успішно (оцінений на 59% і менше від кількості виділених балів (Re)), студент перескладає його у визначеному чинним законодавством порядку.

Умовами допуску студента до екзамену (заліку) з певної дисципліни є:

– виконання всіх запланованих навчальних завдань;

- сума поточних рейтингових балів з дисципліни за семестр має бути не менше 50 % від значення RSmax;

- сума поточних рейтингових балів з кожного навчального модуля (якщо

- програма дисципліни передбачає такий поділ) має бути не менше 50 % від значення суми rmax за модуль.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом завідувача відділення скласти їх до початку екзаменаційної сесії і підвищити свій рейтинг з дисципліни.Отримані рейтингові бали враховуються в підсумкову рейтингову оцінку як корекційні (rkor). Сума корекційних балів за семестр не повинна перевищувати 10% від RSmax.

Для виставлення оцінок до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки R переводиться у традиційні оцінки відповідно до таблиці.

Облік рейтингових балів, одержаних студентом за виконання навчальних завдань, результатів модульного контролю та рейтингових оцінок з дисципліни здійснюється викладачем в журналі навчальних занять академічної групи після кожного контрольного заходу.

Значення рейтингу з дисципліниR Традиційна оцінка (при складанні екзамену, диф. заліку) Традиційна залікова оцінка  
0,9 RDmaxRDmax Відмінно Зараховано  
0,7 RDmax – 0,89 RDmax Добре  
 
0,6 RDmax – 0,69 RDmax Задовільно  
 
0,5 RDmax – 0,59 Rmax Незадовільно Незараховано  
0RDmax – 0,49 Rmax Недопущено  ©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.