Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Академічний рейтинг студентаЗа результатами семестрової атестації завідувачі відділень складають академічні рейтинги студентів. Академічні рейтинги є інструментом інтегрованого оцінювання студентів з усіх вивчених дисциплін на окремих етапах – це комплексний показник якості навчання студента, його розвитку на певному етапі, який визначає якість отриманих ним знань і вмінь з окремих дисциплін, активність, творчість та самостійність під час навчання. Академічний рейтинг передбачає періодичне ранжування студентів (за семестр, за навчальний рік та, у підсумку, випускників певної програми навчання).

Академічний рейтинг використовується для:

– ранжування студентів коледжу, окремої навчальної групи за рівнем підготовки та обґрунтованого надання різних пільг, заохочень;

– призначення іменних стипендій.

Кожен студент може одержати аргументовані відомості про свій академічний рейтинг.

ЗАВДАННЯ

Складіть таблицю:

Положення, що добре зрозуміли   Положення, що потребують уточнення (запитання до інших)
   

Порівняйте результати роботи в парах і поставте один одному, а потім викладачевіі запитання щодо незрозумілих положень.

ВИСНОВОК

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів у педагогічному коледжі базується на дотриманні наступних принципів:

- принцип цілісності;

- акмеологічний принцип;

- принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії;

- принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості;

- принцип особистісної орієнтації.

Зміст підготовки майбутнього вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі будується на засадах професіограми вчителя середньої загальноосвітньої школи (кваліфікаційна характеристика).

Професіограма вчителя перелік і опис загальнотрудових і спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для успішного виконання професійно-педагогічної діяльності.

Слухання лекції вимагає від студента зосередження уваги на науковій інформації, яку подає викладач. Важливим моментом у роботі студента під час лекції є конспектування її змісту. Конспектування лекції особливо корисне: по-перше, воно допомагає навчитися одночасно робити кілька справ: слухати, писати, аналізувати, роздумувати. По-друге, під час записів на лекції у студента одночасно працює кілька аналізаторів - він слухає, дивиться, пише. Така комплексна діяльність сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу і більш інтенсивному розвитку наукового мислення студента.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення зі студентами, виконання завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку та оцінювання. Оцінки, отримані студентами за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Підготовка до семінару складається з окремих етапів: прослуховування лекції з теми семінару, підбір літератури, вивчення і конспектування рекомендованої літератури, складання тексту виступу (план, тези, доповідь), безпосередня активна участь у проведенні семінару.

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, власне виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.

Міжсесійний контроль включає попередню, поточну і тематичну перевірку.

Попередню перевірку здійснюють з метою визначення ступеня готовності студентів до навчання залежно від етапу навчання і місця проведення контролю.

Поточна перевіркає органічною частиною навчального процесу і проводиться на лекціях, семінарах, практичних і лабораторних роботах.

Тематична перевірка знань студентів здійснюється на семінарських заняттях, колоквіумах, консультаціях.

Підсумкова перевірка включає заліки, екзамени, курсові та дипломні роботи, виробничу і педагогічну практику – це традиційні основні формами підсумкового контролю навчальної роботи студентів.

Самостійна робота студента є основним шляхом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять час.

У процесі самостійної роботи здійснюється самоосвіта студента, яка сприяє поглибленню, розширенню і більш міцному засвоєнню знань. Основним засобом самоосвіти є самостійне вивчення та опрацювання наукової, науково-популярної, навчальної, політичної, художньої та іншої літератури.

Важливою умовою ефективності самоосвіти є володіння студентами раціональними прийомами самостійної роботи у процесі підготовки до лекції, семінарського заняття, практичної та лабораторної роботи, колоквіуму, заліку та екзамену, написання реферату, курсової та дипломної роботи тощо.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.