Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПИТАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ1. На яких принципах базується професійна підготовка майбутніх педагогів у педагогічному коледжі?

2. У яких формах здiйснюється еавчання у вищих навчальних закладах?

3. Які існують основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах?

4. У чому полягає робота студента під час лекції?

5. Які види навчальних занять включають проведення попередного контролю знань, умінь і навичок студентів

6. Що оцінює викладач на кожному семінарському занятті?

7. Від чого залежить успіх самостійної роботи студента?

8. Які види роботи студента з навчальною літературою?

9. У чому відмінність між тезами і конспектом-тезами?

10. У чому відмінність між цитатою і випискою?

11. Які відомості входять до бібліографії?

12. Які види перевірки включає міжсесійний контроль, підсумкова перевірка?

 

 

Змістовний модуль № 1

Самостійна робота студентів № 3 (17-18)

тема: Наукова організація праці студента

студенти повинні знати: сутність понять наукова організація педагогічної праці (НОПП), наукова організація праці (НОП), культура розумової праці; раціональні методи НОП вчителя, студента.

студенти повинні вміти:аналізувати зміст понять наукова організація педагогічної праці (НОПП), наукова організація праці (НОП), культура розумової праці; використовувати раціональні методи НОП у самостійній навчальній діяльності.

Кількість годин: 2 год

план

1. Наукова організація праці студента. Раціональні методи НОП студента

2. Поняття про наукову організацію педагогічної праці, її складові.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Мазоха, Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – С. 27-45.

2. Мудрість учіння. Кроки до успіху [Текст] / Г.С.Сазоненко. – К.: Магістр -8, 1999. – С. 35-43.

3. Фіцула, М.М. Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посібник. – Тернопіль : Богдан, 2003. – С. 43-61; 92-103.

4. Фіцула, М.М. Педагогіка [Текст] : навч. посібник. – К. : Академія, 2002. – С. 461-464.

5. http://pidruchniki.ws/14170120/pedagogika/sutnist_sotsialnoyi_roboti_ukrayini

6. http://pidruchniki.ws/14330810/pedagogika/organizatsiya_navchalnoyi_pratsi_studenta

7. http://studentu5.com/index.php?download=1123

Методичні рекомендації студентам до самостійної роботи

1. Ознайомтесь з поняттями наукова організація праці студента, культура навчальної праці студента, працездатність студента. Зверніть увагу які чинники та науково обґрунтовані закономірності впливають на працездатність студента, відкоригуйте свій режим дня з їх урахуванням.

Наукова організація праці (НОП) студента — це вивчення й організація праці, що ґрунтується на основних положеннях педагогіки, психології, фізіології стосовно вимог до діяльності студента, ураховує можливості та вікові особливості його організму і створює сприятливі умови для розвитку. Вимоги НОП охоплюють усі сторони життя студентів як у сфері навчально-пізнавальної діяльності, так і у сфері вільного часу.

Провідною діяльністю студентів у вищих навчальних закладах (ВНЗ) є навчальна. Вона полягає у мотивованій активності в процесі досягнення цілей навчання. Навчальна діяльність студентів на відміну від навчальної діяльності учнів має професійну спрямованість. Суттєвим у їхній навчальній діяльності також є посилення ролі професійних мотивів самоосвіти та самовиховання.

Наукова організація праці студентів педагогічних ВНЗ має подвійний характер, оскільки майбутні вчителі повинні не лише засвоїти головні принципи навчальної діяльності, а й оволодіти основами наукової організації педагогічної праці, уміннями НОП школярів. Складовими НОП студента є уміння визначати мету своєї діяльності та шляхи її реалізації, планувати процес діяльності, контролювати її результати і відповідно до цього намічати подальшу самоосвітню діяльність.

Зовнішній бік НОП ґрунтується на вміннях раціонально організовувати режим навчальної діяльності або вільного часу, доцільно розподіляти різні види діяльності (зокрема навчальну діяльність), визначати послідовність їх виконання, готувати робоче місце тощо.

Внутрішній бік НОП студента полягає у визначенні мети своєї роботи, з'ясуванні її засобів, правильному доборі прийомів здійснення (планування) контролю (контроль та самоконтроль) і, в разі необхідності, корекції подальшої діяльності.

Слід зазначити, що формування вмінь наукової організації праці відбувається поетапно. На першому етапі необхідно чітко визначати освітнє завдання, яке задає умови подальшої пізнавальної діяльності. Далі формуються вміння виконувати певну діяльність з урахуванням наявного рівня знань. При цьому поступове ускладнення організаційної складової діяльності відбувається за рахунок широкого використання у навчально-пізнавальній діяльності різноманітних пізнавальних задач, які включають: аналіз умов задачі та питань до неї, актуалізацію знань стосовно конкретного питання, висунення гіпотези розв'язання, визначення плану вирішення та його здійснення, перевірку результатів діяльності. Слід зазначити, що для створення умов, за яких формуються організаційні функції студентства, необхідні перебудова мотиваційної сфери студентів та включення до їхньої діяльності соціальних мотивів, ідеалів, життєвих планів. У такому випадку процес учіння набуває особисто значущих рис і зумовлює активність позиції студентів, що сприяє появі більш гнучких організаційних форм праці студентів.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.