Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Структура витрат на маркетинг у ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК“Богдан Моторс”»

Вид маркетингових витрат Сума витрат,тис. грн.
2011 р 2012р 2013 р
Додаткові виплати працівникам 8,25 21,38 26,12
Витрати на збут продукції 7891,00 7819,00 9423,00
Нарахування податків 15894,00 15996,00 18439,00
Вартість друкованої рекламної продукції (плакати, рекламні листки, стенди тощо) 2302,58 2401,26 2641,04
Витрати на рекламу 11675,00 14223,00 17223,00
Інші витрати 13456,00 34523,00 35698,00
Разом 15678,23 22437,83 24967,64

Підсумовуючи вищесказане, можна побачити, що витрати розподілені нерівномірно, що обумовлює різний приріст доходів від реалізації цих груп товарів. Як доходи, так і витрати на проведення маркетингових заходів зростали.

Стратегічне управління – це управління організацією, що спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в організації, що відповідають виклику з боку оточення і що дозволяють добиватися конкурентних переваг, що в сукупності дає можливість організації вижити в довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей [5].

Система стратегічного управління дозволяє досягти таких основних результатів:

1. Створити системний потенціал для досягнення цілей організації. Цей потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що входять в організацію; виробленої продукції (послуг), що затребуються ринком; сформованого позитивного іміджу організації.

2. Другим результатом є структура організації та її внутрішніх змін, що забезпечують чутливість до змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію.

Як бачимо, стратегічне управління спрямоване на створення конкурентних переваг фірми і утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечать майбутню життєздатність організації в мінливих умовах.

Основні особливості стратегічного управління:

1. Стратегічне управління не може дати точного і детального опису стану фірми та її положення у бізнес-середовищі. Скоріше, це сукупність якісних характеристик фірми, що стосуються майбутнього стану, її положення в конкурентному середовищі, потенціалу необхідного для виживання.

2. Система стратегічного управління - це певна філософія чи ідеологія бізнесу і менеджменту, що не повинна зводиться до набору формалізованих правил, процедур і схем. При розробці стратегії необхідне поєднання інтуїції і мистецтва, високого професіоналізму і творчості менеджерів і залучення всіх працівників до реалізації стратегії.

3. Для впровадження системи стратегічного управління необхідні великі витрати часу і ресурсів, треба також створити спеціальний підрозділ, що буде відповідати за всі питання, пов'язані зі стратегічним аналізом і постійним моніторингом зовнішнього середовища, розробкою і виконанням стратегії.

4. У ринкових умовах помилки при виборі стратегії не можна виправити жодними ефективними прийомами оперативного менеджменту, що призводить до поразки в конкурентній боротьбі.

Сучасне машинобудівне підприємство, яке функціонує в умовах ринкових відносин, в якості одного із основних факторів забезпечення своєї життєдіяльності, використовує інструмент стратегічного управління, суть якого полягає в розробці довгострокової програми дій для досягнення цілей і вирішення завдань з використанням обмеженого обсягу ресурсів [5].Методами формування стратегічного потенціалу підприємства ЛуАЗ «Богдан Моторс» є створення нових ліній у виробництві та модернізація існуючих.Першу групу використовують при сприятливих економічних умовах, достатній кількості фінансових ресурсів, високому рівні розвитку інвестиційного комплексу. Друга група методів передбачає оновлення всіх сторін діяльності підприємства при несприятливих економічних умовах, зниженому рівні конкурентоспроможності, необхідності ліквідації окремих недоліків тощо. На даному етапі функціонування підприємство використовує другу групу методів.Забезпечення ефективного управління стратегічним потенціалом підприємства дасть змогу сформувати сучасні, інтегровані у світову промисловість макротехнологічні машинобудівні комплекси, здатних в умовах інтеграції та глобалізації розв'язувати завдання щодо забезпечення основних секторів реальної економіки інноваційно-ефективною продукцією власного виробництва, а також збільшення обсягу її експорту.

Проведемо SWOT – аналіз підприємства ЛуАЗ «Богдан Моторс».

 

Таблиця 2.4.2.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.