Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік рекомендованої літературиОсновна:

1. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. [2-ге вид., перероб. і допов]. – В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.

2. Лазебник Ю.А. Публіцистика в літературі. Літературно-критичне дослідження / Ю.А. Лазебник. – К., 1971. – 320 с.

3. Публіцистика незалежної України : хрестоматія. – К. : Університет «Україна», 2009. – 506 с.

4. Різун В.В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : монографія / Різун В. В., Трачук Т. А., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 232 с.

5. Різун В.В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 журналістика та інформація // В. В. Різун. – К. : Просвіта, 2008. – 260 с.

Додаткова:

1. Аньєс Ів. Підручник із журналістики: Пишемо для газет. – К. : Києво-Могилянська академія, 2013. – 544 с.

2. Буряк В.Д. Еволюція термінологічного інструментарію сучасної теорії публіцистики: інтелектуальна модель інформаційного відображення // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2001. – Т. 3. – с. 50–57.

3. Вернадський В.І. Українське питання і російська громадськість // Вітчизна. – 1988. – № 6. – С. 172–177.

4. Гаврилюк І. Л. Сучасна українська колумністика: особливості розвитку / І. Л. Гаврилюк // Журналістика. – К., 2011. – Вип. 10 (35). – С. 117–121.

5. Галич В. М. Поетика публіцистичного тексту (на матеріалі творчості Олеся Гончара) : навч. посіб. – К. : Шлях, 2006. – 200 с.

6. Галич В. М. Жанрово-стильові особливості авторської колонки / В. М. Галич // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації (№874). – Харків, 2009. – Вип. 1. – С. 45–51.

7. Гордеев Ю. А. Жанровая специфика колонки в печатных СМИ [Электронный ресурс] / Ю. А. Гордеев // Жанровые метаморфозы в российской журналистике : тезисы IV Всероссийской научно-практической конференции г. Самара 18–19 марта 2010 г. – Самара : Изд-во «Порто-принт», 2010. – C. 22–23. – Режим доступа : http://columnizm.livejournal.com/4231.html

8. Грабовський С. Україна та глобальні виклики // День. – 2009. – № 194.

9. Гриценко О. Проблеми інформаційної інтеграції та становлення інформаційного суспільства // Журналістика. – 2002. – Вип. 1(26). – С. 46 – 54.

10. Глушко О. К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність : монографія. – К. : Арістей, 2010. – 192 с.

11. Дзюба І. Глобалізація й майбутнє культури // День. – 2006. – № 112.

12. Дзюба І. Україна у пошуках нової ідентичності. – К. : Україна, 2006. – 848 с.

13. Желіховська Н. С. Гендерна проблематика в сучасній українській публіцистиці // Журналістика. – 2012. – Вип. 11(36). – С. 136 – 14.

14. Желіховська Н. С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття (на матеріалах журналів «Київ» і «Вітчизна»)» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. н. із соц. комунік. : спец. 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – К., 2008. – 18 с.

15. Желіховська Н. Публіцистичний дискурс глобалізації на сторінках сучасної української преси // Журналістика. –– 2011. – Вип. 10(35). – С. 94 – 100.

16. Жулинський М. Давайте розглядати людину... // День. – 2008. – № 56.

17. Забужко О. Дві культури / О. С. Забужко // Вітчизна. – К., 1989. – № 9–10 . – С. 181–190; С. 168–181.

18. Здоровега В. Й. Іван Франко і українська публіцистика // Дзеркало тижня. – 2006. – № 23.

19. Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова (Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст.) : монографія. – Л. : Світ, 2003. – 352 с.

20. Іванова О. А. Сад літератури в журнальній оптиці сучасності : Медіакомунікації з, для і про літературу : монографія / Олена Іванова. – Одеса : Астропринт, 2009. –368 с.

21. Карпенко В. Преса і незалежність України. Практика медіа-політики 1988–1998 рр. – К. : Нора-Друк, 2003. – 350 с.

22. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // День. – 2003. – № 76.

23. Кримський С. У сучасному глобалізованому світі Україна має всі можливості для того, щоб зіграти роль цивілізаційного центру // День. – 2006. – № 129.

24. Лизанчук В. Українське «Я» у процесі глобалізації // День. – 2004. – № 88.

25. Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу : навчальний посібник для вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації: У 2 ч. – Ч. 1. / Лось Й. Д. – Львів : ПАІС, 2008. – 376 с.

26. Лосєв І. Організований хаос // День. – 2009. – №166.

27. Михайлин І. Інформаційний образ як комунікативна категорія / І. Михайлин // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харківський національний педагогічний університет; Харківське історико-філологічне товариство. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2009. – Т. 13. – С. 117–136.

28. Михайлин І.Л. Колумністика про любов до людини й до батьківщини [про колумністику В.Портникова] / І.Л.Михайлин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://bit.ly/wSm4Z0.

29. Москаленко А. З. Реабілітація слова. – К. : Рад. письменник, 1989. – 101 с.

30. Мусієнко О. Г. Громадянська позиція літератури і перебудова // Літературна Україна. – 1988. – № 7.

31. Олійник Б. І. Письменник і перебудова // Літературна Україна. – 1988. – № 6.

32. Парцей М. П. Авторський фактор у публіцистиці / Парцей М. П. – Львів : Світ, 1990. – 200 с.

33. Погрібний А. Г. До розуміння феномену письменницької публіцистики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.Журналістика. 2007. – Вип. 15. – С. 5 – 9.

34. Рахманін С. Не рядків у газеті заради // Дзеркало тижня. Україна. – 2009. – № 38.

35. Рахманін С. Останній прихисток // Дзеркало тижня. Україна, 2010. – №32.

36. Рахманін С. Україна, яку ми втратимо // Дзеркало тижня. Україна. – 2009. – № 44.

37. Рибачук М. Профанація свободи слова // Еженедельник 2000. – 2009. – №27.

38. Хоменко Т. М. Проповідництво і сучасна публіцистика : монограція. – Л. : ПАІС, 2008. – 136 с.

39. Ярмиш Ю. Ф. Жанри сатиричної публіцистики : навчальний посібник. – К. : Центр вільної преси, 1999. – 114 с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.