Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розподіл навчального часу для студентів. Заочного відділення Структура навчальної дисципліни Кількість годинЗаочного відділення

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Вид контролю
Всього Аудиторних СРС
Лекцій Практич-них занять
   
Кредитів ЕСТS        
Змістових модулів 2 108/3 кредити ЕСТS Поточний та підсумковий
Тижневе навантаження 1,5 год./ 0,1 кредит ЕСТS        

Примітка. 1 кредит ЕСТS – 36

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на 4 модулі, до складу яких входять блоки 2 змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися, готуватися до кожного заняття.

Видами навчальної діяльності згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття;

в) самостійна робота студентів (СРС).

г) індивідуальна робота.

Застосовуються такі засоби визначення рівня підготовки студентів: тести, проведення індивідуального та фронтального усного опитування, реферування літератури, спеціальних текстів, аналіз авторських текстів, актуальних публіцистичних публікацій з періодичних видань тощо.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів cучасної української публіцистики. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Практичні заняття передбачають:

- формування у студентів вмінь і навичок аналізу наукової літератури з урахуванням нових досягнень сучасного публіцистикознавства;

- формування вміння аналізувати поетику публіцистичних текстів;

-формування вміння створювати власні публіцистичні тексти.

Студентам рекомендується до практичних занять виконувати творчі письмові завдання, реферувати публікації, аналізувати публіцистичні тексти, готувати наукові повідомлення.

Підсумковий контроль засвоєння змістових модулів здійснюється після їх завершення.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних змістових модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок

Оцінка ЕСТS Визначення Оцінка в балах Традиційна оцінка (залікова книжка)
А ВІДМІННО – відмінне виконання з незначною кількістю помилок 90-100 5 (відмінно)   4 (добре)
В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище від середнього рівня з кількома помилками 85-89
С ДОБРЕ – в основному правильна робота з певною кількістю помилок 75-84 4 (добре)
Д ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74 3 (задовільно)
Е ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальним критеріям 60-69
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімального критерію (з можливістю повторного складання) 30-49 2 (незадовіль-но)
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота з обов’язковим повторним курсом <30

Зміст курсу

Змістовий модуль № 1

Поняття та основні етапи розвитку

Сучасної української публіцистики

Тема 1. Специфіка публіцистичної творчості

Публіцистика/журналізм/журналістика: розмежування понять. Гносеологічні корені публіцистичного образу. Образ автора у публіцистичному творі. Предмет і метод публіцистичної творчості. Публіцистичність як виражальна якість та спосіб осмислення навколишньої дійсності.

 

Тема 2. Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістики

Тенденції розвитку журналістики і сучасна публіцистика. Концептуальна публіцистика і світоглядна публіцистика: проблема дефініцій. Письменницька публіцистика в парадигмі сучасної журналістики

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.